Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2012 - 2014 - 17.12.2012 r.

                                                                                    Łubniany, dnia 29 listopada 2012 r.

 

 

 

BORG/10-14

 

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

 

 

                                                                               ……………………………………

 

 

Na podstawie Art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zwołuję w dniu 17 grudnia 2012 r. o godz.14.00 dwudzieste czwarte posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

    

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/121/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania nagród  nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gminy Łubniany jest organem prowadzącym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych gruntu, lokal nr 2 przy ulicy Leśnej 4c/2 w Biadaczu, działka nr 195/31 km 2 obręb Biadacz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2012 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2012 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2013 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:  zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2013 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany dla obszaru we wsi Jełowa.
 15. Wolne wnioski

 

Materiały dotyczące ww. punktów zostaną przekazane w terminie późniejszym.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                                                                                              

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

                                                                                               Albert Wiench