Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

Łubniany, 11 października 2021 r.

RB.6721.1.5.2020.ET

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741, poz. 784, poz. 922), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922, poz. 1211, poz. 1551) oraz uchwały nr XVII/118/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu, w dniach od 18 października 2021 r. do 17 listopada 2021 r. w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Łubniany, przy ul. Opolskiej 104, 46-024 Łubniany, w godzinach od 8.30 do 17.00 w poniedziałki oraz od 7.30 do 14.00 od wtorku do piątku.

Ww. dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) w sali koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury, przy ulicy Opolskiej 49, 46-024 Łubniany o godzinie 15.00. W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 12 listopada 2021 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 42 70 547 lub drogą elektroniczną na adres . W przypadku liczby osób zgłoszonych do wzięcia udziału w dyskusji publicznej, która przekraczać będzie dopuszczalne limity wynikające z aktualnych przepisów prawa, zostanie ona przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online). Niezależnie od formy dyskusji publicznej umożliwione będzie na niej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Zgodnie z art. 8d ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dyskusja publiczna odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, możliwym będzie:

 1. zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz
 2. zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną podane osobom zgłoszonym do wzięcia udziału na wskazany przez nie adres poczty elektronicznej. Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łubniany:

 1. w formie papierowej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
 4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Zgodnie z art. 29, art. 46 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247, poz. 784, poz. 922, poz. 1211, poz. 1551), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Na podstawie art. 29 ww. ustawy informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Łubniany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany


Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach - skan dokumentu (678,89KB)

DOC  Załącznik - Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (55,50KB)


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024, tel. 77 42 70 533, .
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres lub tel. 77 42 70 534.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lubniany.pl w zakładce „RODO”.