Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy

 

Opis: http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2010/20100415150057_3.jpg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Łubniany, dnia 2012.11.28

ZP.271.13.2012

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu -  Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy”. 
  1. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Bort tel. 77 4270 576;   
  2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 14.11.2012r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  4. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 26.11.2012r.
  5. Liczba złożonych ofert: 1
  6. Liczba ofert odrzuconych: 0
  7. Wybór oferty:              REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska

                                         04-001 Warszawa

                                          ul. Grochowska 235/6

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 65.092,27 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 27/100)

VAT – 14.901,30 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset jeden złotych i 30/100)

Brutto: 79.993,57 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 57/100).

Uzasadnienie wyboru:  W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler-Łyżwińska z/s. 04-001 Warszawa ul. Grochowska 235/6, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt.

  11. Informacja o odrzuceniu ofert:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia,  iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

13. Zawarcie umowy

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     KRYSTIAN BALDY

 

PDFPismo ZP.271.13.B.2012 - Informacja o wyniku.pdf (328,73KB)