Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030”

Łubniany, dnia 14.09.2021r.

RO.0540.19.2021.PP

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030”.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.247),

Wójt Gminy Łubniany

podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu, pn:

„Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”.

 

Zgodnie z art. 57 ust.1, pkt.2 oraz art.58 ust.1, pkt.2 w związku z art. 48 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.247), sporządzono wnioski o uzgodnienie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla przywołanego powyżej dokumentu i skierowano je:

  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, pismem z dnia 16.08.2021. znak: RO.0540.17.2021.PP.

W odpowiedzi z dnia 31.08.2021 r. znak: WOOŚ.411.3.16.2021.ER, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, po przeprowadzeniu analizy projektu Strategii oraz przedłożonego wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wskazano, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W konsekwencji do powyższego uzgodniono możliwość odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii.

  1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, pismem z dnia 16.08.2021r.znak: RO.0540.18.2021.PP.

W odpowiedzi z dnia 10.09.2021 r. znak: NZ.9022.1.138.2021.ESz, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po przeprowadzeniu analizy projektu Strategii wyraził opinię, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W konsekwencji do powyższego uzgodniono możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii.

Wobec powyższego stwierdza się, iż nie ma konieczności przeprowadzenia sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”

Ponadto Wójt Gminy Łubniany pismem z dnia 15.07.2021 r. znak: RO.0540.15.2021.PP opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 16.07.2021 r. ogłosił konsultacje społeczne dokumentu, zakreślając termin ich trwania do dnia 25.08.2021r. Tym samym ogłoszono, iż każda zainteresowana osoba, wszyscy mieszkańcy Gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, a także gminy sąsiadujące i organizacje samorządowe mogą zapoznać się z dokumentem i składać uwagi i wnioski dotyczące projektu strategii. Ogłoszenie precyzowało również tryb i formę zgłaszania uwag i wniosków.

W zakreślonym terminie do dnia 25.08.2021 r. w związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030, nie wniesiona żadnych uwag i wniosków.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łubniany.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Załącznik do obwieszczenia z dnia 14.09.2021 r. (550,31KB)

PDF  Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030” - skan dokumentu (8,89MB)