Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/240/21

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 1) za worek o pojemności 120 l - 32 zł brutto;2) za pojemnik o pojemności 120 l - 39 zł brutto; 3) za pojemnik o pojemności 240 l - 71 zł brutto; 4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 164 zł brutto.
2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, określa się wyższe stawki opłat ponoszonych przez Właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych:
1) za worek o pojemności 120 l - 64 zł brutto; 2) za pojemnik o pojemności 120 l - 78 zł brutto; 3) za pojemnik o pojemności 240 l - 142 zł brutto; 4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 328 zł brutto.

§ 2. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łubniany w wysokości 38 zł brutto za 1 m 3 . § 3. Traci moc uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XXXII/240/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-08-2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/2218/