Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/236/21

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/230/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30-08-2021 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/236/21.docx

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/2216/