Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dokumentu pod nazwą: Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Łubniany, dnia 15.07.2021 r.

RO.0540.15.2021.PP

Wójt Gminy Łubniany
ogłasza
konsultacje społeczne dokumentu pod nazwą:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030.

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2066 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1057), oraz Uchwały Nr XXX/217/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17.06.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030, przekazuję celem konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łubniany ma lata 2021 – 2030.

Ogłaszam konsultacje wyżej wym. dokumenty, wg. następującego trybu i terminów:

  1. Poprzez publikację Projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, każda zainteresowana osoba, wszyscy mieszkańcy Gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, a także gminy sąsiadujące i organizacje samorządowe mogą zapoznać się z dokumentem.
  2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków dotyczących prezentowanego dokumentu.    
  3. Uwagi i wnioski można składać do dnia 25 sierpnia 2021 r. w następujący sposób:
    • w formie papierowej poprzez złożenie wnioski lub uwagi pisemnie w Urzędzie Gminy Łubniany lub przesłanie pocztą na podany w nagłówku adres,
    • pocztą elektroniczną poprzez e-mail podany w nagłówku lub korzystając z platformy e-puap.
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Łubniany, który przedstawi sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag i wniosków w terminie do 31 sierpnia 2021r.


Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Projekt Strategii Gminy Łubniany na lata 2021-2030 (2,61MB)