Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

Łubniany, dnia 23 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 105),), Uchwałą nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2021r. z zakresu:

1) realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dokonano wyboru ofert:

  1. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45- 083 Opole - kwota dotacji 22 860,00 zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 24.06.2021 r.

Wójt

Paweł Wąsiak