Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 16.03.2021 r. - tryb zdalny

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 16.03.2021 r. – tryb zdalny

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (13:04:00)

Obrady rozpoczęto 2021-03-16 o godz. 13:04:54, a zakończono o godz. 15:22:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. Buchta rozpoczął obrady XXVII sesji Rady Gminy, po czym przywitał wszystkich Radnych, p. Wójta, pracowników Urzędu Gminy, p. M. Bartel oraz p. J. Barczewska – przedstawicielki Głównego Urzędu Statystycznego oraz p. Ł. Sokołowskiego – prezesa firmy Plada. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. M. Włodarczyk – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, p. K. Sobota – insp. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, p. M. Moszner – informatyk, p. A. Szałatkiewicz – młodszy referent.
Zgodnie z listą obecności, na łączną liczbę 15 radnych, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, wobec czego stwierdzono quorum do podejmowania decyzji, wniosków oraz uchwał.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (13:04:00)


Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2)
Wobec braku pytań oraz wniosków do przedstawionego porządku obrad, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin

W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty.

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany (13:11:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W związku z tym, iż podczas odczytywania list obecności byli obecni p. Brisch oraz p. Kalina, a nie zostali dodani do quorum w systemie Rada365, Przewodniczący Rady podjął decyzję o powtórnym przeprowadzeniu głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (13:17:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch
 2. Waldemar Kalina

Głosowanie w sprawie zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, protokół z XXVI sesji Rady Gminy został przyjęty.

2. Narodowy Spis Powszechny 2021 - prezentacja (13:18:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:19:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

W tym punkcie głos zabrała p. Joanna Barczewska – dyspozytor wojewódzki Głównego Urzędu Statystycznego, która przedstawiła, najważniejsze informacje w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego. (Zał. Nr 3)

3. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (13:39:00)

W tym punkcie p. Wójt przedstawił oraz omówił następujące działania:
- Urząd Gminy został podłączony do światłowodu
- w Brynicy odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- trwa akcja „Łubniany tu podatek zostawiamy i korzyści z tego mamy”
- rozpatrzono pozytywnie pierwsze wnioski dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców z gminy Łubniany
- odbyło się spotkanie sołtysów z p. Danutą Jazłowiecką, które miało formę konsultacji a dotyczyło zmian w ustawie o funduszu sołeckim
- pomimo braku możliwości zorganizowania balu charytatywnego zorganizowano wsparcie oraz pomoc dla Szymona z Łubnian
- p. Wójt zachęcił mieszkańców do składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany jak również do wypełniania ankiety internetowej dotyczącej kierunków rozwoju gospodarki przestrzennej gminy.

Wobec problemów technicznych Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad po przerwie technicznej, Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu p. Wójtowi.

Kontynuując p. Wójt poinformował, iż gmina Łubniany zakupiła działkę pod budowę nowej remizy OSP w Luboszycach, która jest zlokalizowana pomiędzy ul. Rolną oraz ul. Szkolną w Luboszycach. P. Wójt zaznaczył również, iż od 1 marca funkcjonuje umowa z firmą Plada Sp. Z o. o w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Głos w tej kwestii zabrał również Prezes firmy Plada, który podsumował pierwsze dwa tygodnie pracy w gminie Łubniany. P. Sokołowski poinformował, iż przy bardzo dobrej współpracy z Łubniańskimi Wodociągami i Kanalizacją prowadzone są wspólne odczyty wodomierze, aby ustalić zerowy odczyt. Podano również kolejno miejscowości w jakich będą dokonywane odczyty oraz poinformowano, iż mieszkańcy otrzymają dwie faktury rozliczeniowe z czego jedna będzie końcowa z ŁWiK a druga tzw. startowa od firmy Plada. P. Sokołowski poinformował również, iż po otrzymaniu faktury z firmy Plada, mieszkańcy będą mieli możliwość zalogowanie się do Biura Obsługi Klienta. Dodano również, iż pierwsze rozliczenie z marca będzie odbywało się na podstawie obecnie obowiązującej taryfy, natomiast w miesiącu kwietniu powinny pojawić się nowe, zatwierdzone taryfy na terenie gminy Łubniany. Należy jednak podkreślić, iż nowa taryfa nie będzie zmieniała cen oraz stawek opłat dla mieszkańców oraz odbiorców indywidualnych na terenie gminy. Nie ulegnie zmianie również wysokość opłaty abonamentowej, jedynie zmieni się struktura występowania tej opłaty. P. Sokołowski poinformował również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zróżnicowane grupy taryfowe, co zostało uregulowane w projekcie złożonym do Wód Polskich, gdzie aktualnie oczekuje się na zatwierdzenie decyzji. P. Prezes przedstawił również jakie opłaty abonamentowe będą znajdowały się na fakturach, które mieszkańcy otrzymają w marcu od firmy Plada. Zaznaczono również, iż taryfa będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, natomiast po tym okresie zostanie przedstawiony wniosek taryfowy na okres 3 lat. P. Sokołowski poinformował o planowanej dostawie wodomierzy z radiowym systemem odczytu, które początkowo obejmą miejscowość Masów oraz Kolanowice. Poinformowano również, o przeprowadzonych działaniach na terenie gminy, które obyły się w ciągu pierwszych dwóch tygodni od 1 marca br.

P. Buchta poinformował, iż zadowalającym jest informacja, że współpraca z ŁWiK układa się pomyślnie.

P. Fila zapytał w jaki sposób będzie prowadzone rozliczenie. P. Sokołowski odpowiedział, iż tak jak przewiduje umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym, w ciągu 2 lat ma zostać wdrożony elektroniczny system odczytu wodomierzy. P. Sokołowski zaznaczył, iż od końca marca kolejne miejscowości będą obejmowane elektronicznym systemem a jako pierwsze zostaną przystosowane miejscowości Masów i Kolanowice. Dopóki wspomniany system nie zostanie wprowadzony, koniecznym będzie dostosowanie się do infrastruktury, która jest obecnie a mianowicie do odczytów analogowych. P. Prezes poinformował, iż pracownicy będą odbierali odczyty od mieszkańców, natomiast docelowo ma odbywać się radiowy odczyt wodomierzy po czym automatycznie zostaną generowane faktury za wodę oraz ścieki. P. Fila zapyta czy zostanie przygotowane alternatywne rozwiązanie dla e – faktur, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do Internetu, jak np. osoby starsze. P. Sokołowski odpowiedział, iż w nowym wniosku taryfowym zmniejszono opłatę abonamentową o 0,50 zł dla osób korzystających z e-faktury, jednakże dla osób starszych, które nie posiadają podłączenia do Internetu, faktury będą dostarczane w formie papierowej.

Następnie o głos poprosił p. Deinert, który odnosząc się do wymiany 15 przepompowni zapytał, czy były one wymieniane w całości czy były remontowane. P. Sokołowski odpowiedział, iż podczas realizacji zadania, które było realizowane w roku ubiegłym na podstawie zapytania cenowego gminy Łubniany, w 15 przepompowniach zostały wymienione pompy z osprzętem na nowe oraz wymieniono wszystkie pływaki. P. Deinert zapytał również, czy zgodnie z zapisami nowej umowy, 760 pomp będzie wymienionych na nowe czy będą naprawiane. P. Sokołowski odpowiedział, iż zakupiono 70 nowych pomp, które będą montowane u klientów na terenie gminy, pompy, które zostaną zdemontowane, zostaną przekazane do serwisu, gdzie zostaną naprawione zgodnie z wymogami. P. Deinert dopytał również kto będzie właścicielem tłoczni, która ma powstać w Luboszycach. P. Sokołowski odpowiedział, iż zgodnie z umową firma Plada ma taką tłocznię wybudować na rzecz gminy Łubniany. Dodał również, iż pozwolenie na budowę wraz z projektem załączony do przetargu są wystawione na gminę Łubniany, wobec czego właścicielem jest gmina Łubniany.

Kontynuując punkt, głos ponownie zabrał p. Wójt, który podziękował p. Sokołowskiemu za udział w sesji oraz za szczegółowe przedstawienie prac jakie miały miejsce w ciągu dwóch tygodni. Następnie p. Wójt poinformował, że w kilku sołectwach jest realizowane są procedury w ramach zadań funduszu sołeckiego, jak również na bieżąco prowadzone są procedury zapytań ofertowych związanych z realizacją zadań oraz inwestycji na terenie gminy. P. Wójt podziękował również pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek za wykonywaną pracę na rzecz gminy. P. Wójt poinformował również, iż w dniu 9 marca br. podjął decyzję o odwołaniu p. Czecha ze stanowiska Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury, stanowisko w tej sprawie zostało opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy jak również w mediach społecznościowych. Dodał również, iż w przedmiotowym oświadczeniu można szukać odpowiedzi na wszelkie pytania w tej sprawie.

P. Kalina odnosząc się do zwolnienia p. Czecha zapytał na czym polegały nieprawidłowości jakie miały miejsce w latach 2016 – 2020. P. Wójt odpowiedział, iż oświadczenie znajduje się na stronie i na ten moment nie udziela więcej informacji a każdy radny ma prawo do zapoznania się z protokołem pokontrolnym oraz Zarządzeniem w sprawie odwołania p. Czecha wraz z uzasadnieniem. Jak dowiedziano się z prasy p. Czech planuje wystąpić na drogę sądową, wobec czego p. Wójt nie chce poruszać tego tematu na forum.


P. Fila poinformował, iż przykre jest to, że p. Wójt nie przedstawi konkretnych faktów, ponieważ mieszkańcy dopytują o szczegóły.

P. Romanowski zaznaczył, iż jeżeli Wójt nie chce się w tej kwestii wypowiadać, nie warto tego tematu roztrząsać. Dodał również, iż jeżeli jest taka możliwość, warto poznać wyniki pokontrolne.

P. Kalina zapytał, czy nie warto było poczekać z tą decyzją do czasu uzyskania opinii od Rzecznika. P. Wójt odpowiedział, iż przychyla się do głosu p. Romanowskiego, poinformował również, iż każdemu Radnemu udzieli pełnej informacji. P. Wójt zachęcił również do zapoznania się z protokołem pokontrolnym.

4. Podjęcie uchwał: (14:27:00)

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (14:27:00)

W tym punkcie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik.

P. Buchta zaznaczył, iż przesunięcie kwoty z środków bieżących na majątkowe w wysokości 27 000 zł, związane jest z pozyskaniem kolejnych 27 000 zł na zakup sprzętu. OSP Łubniany w porozumieniu z jednostkami OSP Brynica, OSP Luboszyce oraz OSP Jełowa, złożyło wniosek na kwotę w wysokości 55 000 zł na zakup sprzętu dla wszystkich jednostek OSP.

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVII/196/21 została przyjęta (Zał. Nr 4)

4.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026 (14:32:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zreferowała p. Skarbnik.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026 (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXVII/197/21 została przyjęta (Zał. Nr 5)

4.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (14:34:00)

W tym punkcie o zabranie głosu została poproszona p. Skarbnik, która zreferowała projekt uchwały.

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ewald Fila

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXVII/198/21 została przyjęta (Zał. Nr 6)

4.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (14:36:00)

P. Włodarczyk – insp. ds. odpadów komunalnych, przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta

W wyniku głosowała, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXVII/199/21 (Zał. Nr 7)

4.5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021 (14:39:00)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Rolno – Gospodarczej, projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez p. insp. Kansego. Wobec nieobecności p. Kansego, Przewodniczący zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania bądź uwagi.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021 (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Ewald Fila, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVII/200/21 została przyjęta (Zał. Nr 8)

4.6. w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (14:40:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Sobota – insp. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która przedstawiła poprawkę Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Rolno – Gospodarczej do projektu uchwały.

Wobec braku wniosków oraz pytań, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poprawki.

Głosowanie w sprawie poprawki do uchwały o zwolnieniu z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch

Głosowanie w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Piotr Blach, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVII/201/21 została przyjęta (Zał. Nr 9)

5. Wolne wnioski. (14:43:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Buchta, który kierując swoje słowa do p. Wójta poinformował, iż już na półmetku znajduje się obecna kadencja, wobec czego jest to dobry moment na częściowe podsumowania jak również należy się zastanowić czy nadal Rada oraz Wójt zasługują na mandat zaufania od mieszkańców. P. Buchta w swojej wypowiedzi odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z odwołaniem Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Poinformował, iż uważa, że ŁOK był na cenzurowany między innymi na mnogość kontroli w ostatnim czasie. P. Buchta dodał również, iż odniósł wrażenie, że utworzony referat promocji i turystyki przejął część wydarzeń organizowanych przez ŁOK. W swojej wypowiedzi, p. Buchta zapytał również, dlaczego Rzecznik nie został poinformowany wcześniej o podejrzewanych nieprawidłowościach w ŁOK. Nie zostały również przedstawione stanowiska Stowarzyszeń działających na terenie gminy w kwestii. P. Buchta poinformował, iż zdumiewającym jest fakt, iż p. Wójt nie zaczekał na decyzję organu nadzorczego. Odniósł się również do audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Łubniańskim Ośrodku Kultury.

P. Buchta zawnioskował o udostępnienie całej dokumentacji Radnym, jak również przedstawienia uzasadnień Rzecznika.

P. Blach poinformował, iż należy poczekać na wynik rozprawy, jeżeli p. Czech zdecyduje się na skierowanie sprawy do Sądu. P. Blach podkreślił również, iż p. Buchta powinien mówić we własnym imieniu a nie w imieniu wszystkich Radnych, ponieważ dokumenty w tej sprawie są dostępne, z którymi już się zapoznał. Podkreślono również, iż nie należy wydawać opinii bez zapoznania się z faktami jakie wynikają z dokumentów.

P. Romanowski poinformował, iż Komisja Rewizyjna oraz Wójt ubiegłej kadencji w większym stopniu kontrolowali ŁOK. W obecnej kadencji Komisja Rewizyjna przeprowadziła jedną kontrolę bibliotek, kolejna kontrola wykonana była przez Urząd Gminy, jak również Urząd wykonał audyt jednostki. Odnosząc się do wcześniejszych słów p. Buchty, p. Romanowski poinformował, iż ma odmienne zdanie w tej kwestii. P. Romanowski zaproponował zwołanie połączonego posiedzenia Komisji Stałych w celu omówienia protokołu pokontrolnego, przeprowadzonego przez Urząd Gminy. P. Buchta odpowiedział, iż każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii.

Następnie głos zabrał p. Pyka, który zapytał, czy w związku z rozstrzygnięciem z KIO gmina poniosła dodatkowe koszty. P. Sekretarz odpowiadając poinformował, iż koszty postępowania jakie gmina była zobligowana pokryć wyniosły 15 000 zł. P. Pośpiech dodał również, iż ostatecznie po uwzględnieniu poprawki, na którą zwróciła uwagę KIO, gmina rozstrzygnęła przetarg w taki sam sposób jak pierwotnie. P. Sekretarz poinformował również, iż w wyniku postępowania, koszty procesu zostały poniesione w wysokości 15 000 zł, natomiast wysokość czynszu jaki gmina będzie naliczała oraz pobierała każdego miesiąca, już w pierwszych miesiącach pokryją poniesione koszty. P. Pyka dopytał z jakich środków były poniesione koszty postępowania. P. Sekretarz poinformował, iż koszty zostały poniesione z wydatków bieżących budżetu gminy. P. Buchta poinformował, iż według jego informacji, opłata była w wysokości 18 600 zł plus dodatkowe zasądzone koszty. P. Sekretarz odpowiedział, iż zgodnie z wyrokiem 21 grudnia 2021 r. koszty postępowania odwoławczego wynosiły 15 000 zł, wspomniana przez p. Buchtę kwota dotyczyła kosztów zastępstwa procesowego. Poinformował również, że p. Pyka zapytał o koszty postępowania przed KIO, które wyniosły 15 000 zł. Dodał również, iż łączny koszt wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosły 18 000 zł.

Kolejno głos zabrał p. Krzyścin, który zawnioskował o odbywanie sesji w trybie hybrydowym. P. Buchta odpowiedział, iż podtrzymuje swoją odpowiedź z poprzedniej sesji w tej kwestii, ponieważ w obecnej sytuacji, wspólnie należy dbać o bezpieczeństwo. Poinformował również, że jeżeli tylko ogólne warunki na to pozwolą, rozważy się obywanie sesji w trybie stacjonarnym. P. Blach również dołączył się do wniosku p. Krzyścina, poinformował również, iż sesję mogłyby odbywać się na sali gimnastycznej w zaostrzonym rygorze sanitarnym.

W tym punkcie głos zabrał również p. Pyka, który zwrócił się z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wszczęcie kontroli referatu finansowego. P. Romanowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, że z pewnością p. Pyka będzie przeprowadzał kontrolę. P. Pyka poinformował, iż zgłosił wniosek formalny o wszczęcie kontroli w referacie finansowym zgodnie z planem pracy Komisji a to Przewodniczący komisji zdecyduje o składzie komisji kontrolującej. P. Romanowski zaznaczył, iż nie rozumie, dlaczego ma zostać przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem p. Pyki, jeżeli taka kontrola jest zaplanowana w II półroczu zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej. P. Pyka poinformował, iż zgłasza wniosek formalny o wszczęcie kontroli wskazanego referatu, gdzie w terminie do dwóch tygodni Przewodniczący Komisji winien wyznaczyć skład komisji kontrolującej. P. Romanowski zaznaczył, iż p. Pyka wnioskował, aby kontrola była przeprowadzona w drugim półroczu, natomiast teraz zmienia swoje wcześniejsze stanowisko. Dodał również, iż na to półrocze zaplanowane są inne kontrole zgodnie z podjętym planem pracy. P. Pyka podtrzymał zgłoszony wniosek formalny.

Głosowanie wniosku formalnego p. Tomasza Pyka w sprawie wszczęcia postępowania kontrolnego w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • PRZECIW (3):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Jacek Roguła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Żelasko

Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem, wniosek formalny został przyjęty.

P. Krzyścin poinformował, iż złożony wniosek formalny niczym nie różni się od przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej. P. Pyka odpowiedział, iż zasadniczą różnicą jest to, iż wniosek formalny dotyczył wszczęcia kontroli w najbliższym możliwym terminie, natomiast plan Komisji Rewizyjnej przewidywał kontrolę dopiero w II półroczu.

Głos zabrał również p. Wójt, który poinformował, iż odnosi wrażenie, że tym wnioskiem okrywa się cele i zamierzenia na zasadzie „odwet za odwet”. P. Wójt poinformował, iż zaprasza każdego radnego do przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy Łubniany. Dodał również, iż stoi na straży prawu oraz dobru mieszkańców Gminy Łubniany, poinformował również, iż w kwestii półmetku kadencji, przygotuje się na kolejną sesję Rady Gminy i wówczas będzie możliwość dyskusji w tej kwestii. P. Wójt zaznaczył także, iż szanuje i docenia dorobek zawodowy oraz artystyczny p. Czecha, jednak stoi na straży prawa lokalnego w gminie Łubniany. P. Wójt poinformował również, iż na podstawie posiadanej wiedzy, która nie pozwala w dalszym ciągu na sprawowanie funkcji dyrektora przez p. Czecha. Zgodnie z informacjami, p. Czech złoży pozew do sądu, wobec czego należy zaczekać na rozwiązania. P. Wójt dodał także, iż na bieżąco jest informowany przez pełniącego obowiązki dyrektora p. Siniewa o kolejnych naruszeniach, co jest tzw. początkiem góry lodowej.

W tym punkcie głos zabrał również p. Dreier, który odnosząc się do słów p. Wójta dotyczących tego, że docenia dorobek artystyczny p. Czecha, zapytał, dlaczego nie zaproponowano p. Czechowi stanowiska instruktora.

6. Zamknięcie obrad. (15:22:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXVII obrady Rady Gminy Łubniany.

Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – prezentacja dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego 2021
Nr 4 – Uchwała Nr XXVII/196/21
Nr 5 – Uchwała Nr XXVII/197/21
Nr 6 – Uchwała Nr XXVII/198/21
Nr 7 – Uchwała Nr XXVII/199/21
Nr 8 – Uchwała Nr XXVII/200/21
Nr 9 – Uchwała Nr XXVII/201/21
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

Protokołowała
Anna Szałatkiewicz