Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 17.05.2021 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 17.05.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-05-17 o godz. 14:04:03, a zakończono o godz. 17:24:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął obrady XXIX sesji Rady Gminy, po czym przywitał wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych na statutowy skład 15, wobec czego wszelkie decyzje, uchwały i rozpatrzenia miały moc wiążącą.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany, p. Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. Katarzyna Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Agnieszka Bielecka – Kierownik referatu gospodarki gruntami, p. Sylwia Heisig – Brzana – Kierownik referatu promocji i turystyki, p. Łukasz Kochanek – Kierownik referatu budownictwa, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent.
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: p. Beata Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, p. Tomasz Siniew – p.o. Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, p. Krzysztof Noga – Radca prawny.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad, (14:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż przed sesją wpłynęły zgłoszenia o powstaniu 4 nowych klubów radnych, przytoczył ich nazwy oraz przedstawił przewodniczących klubów wraz z członkami.
W związku z powstaniem nowych klubów, Przewodniczący Rady zawnioskował o dołączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r.
P. Pyka, zaproponował zamianę punktu 3.3 na miejsce punktu 3.1, informując, iż projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu winien być jako pierwszy, gdyż w projekcie uchwały budżetowej występuje już informacja o kredycie. P. Skarbnik odpowiedziała, iż proponuje, aby nie zmieniać kolejności punktów, ponieważ projekt dotyczący kredytu nie może być podjęty przed przegłosowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. P. Pyka poinformował, iż dziękuje za wyjaśnienia i wycofuje wniosek.
Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany przytoczył proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmiany porządku obrad.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Piotr Blach, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Norbert Dreier

Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem, porządek obrad został zatwierdzony.

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Łubniany, (14:12:00)

Wobec braku pytań oraz uwag do protokołu, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Łubniany (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Brisch

Protokół z XXVII Rady Gminy Łubniany został zatwierdzony.

1.3. zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Łubniany. (14:13:00)

Wobec braku pytań oraz wniosków do protokołu, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Łubniany został zatwierdzony.

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:13:00)

W tym punkcie p. Wójt przedstawił oraz omówił następujące działania:

 • Podpisano umowę na zakup pojazdu 9-osobowego marki Ford Marka FORD Transit CUSTOM dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych,
 • Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej ul. Nowa w Kępie,
 • W Kolanowicach została wybudowana i oddana do użytkowania wiata biesiadna o powierzchni ok 120 m2 z jedyną w okolicy kuchnią letnią i ekologicznym oświetleniem,
 •  Trwa realizacja drugiego projektu ekologicznego – Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
 • Przeprowadzono prace remontowe na najgorszych odcinkach dróg gminnych, przede wszystkim odcinkach błotnistych w miejscowościach: Biadacz, Dąbrówka Łubniańska, Brynica, Luboszyce oraz Łubniany. W Grabiu dzięki współpracy Sołectwa z Gminą została wyremontowana ul. Oleska. Z funduszu sołeckiego zakupiono tłuczeń, zaś Gmina sfinansowała jego ułożenie i utwardzenie,
 • Doceniono inwencję i zaangażowanie Sołtysów w przystąpieniu do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Gminę Łubniany odwiedził Szymon Ogłaza - Członek Zarządu Województwa Opolskiego i złożył na ręce Sołtysów z Kępy, Jełowej oraz Brynicy uroczyste gratulacje i podziękowania dla lokalnej społeczności,
 • Soccer College został klubem partnerskim OKS Odra Opole co jest ważnym krokiem dla rozwoju sportu młodzieżowego w naszej Gminie,
 • Rozpoczyna się cykl warsztatów tradycji kulinarnej potraw śląskich organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Masowie, dofinasowanych z fundacji Orlen. Na warsztaty KGW pozyskało 15 000 zł,
 • Gmina Łubniany przeszła pozytywnie proces rekrutacji do projektu "Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!", realizowanym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego,
 • Nowe Paczkomaty In Post w Luboszycach przy ul. Opolskiej i w Jełowej przy ul. Wolności.

3. Podjęcie uchwał: (14:25:00)

3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., (14:25:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki, którą szczegółowo omówiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Maria Waleska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta

Wobec głosowania autopoprawka została przyjęta.
P. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
P. Buchta zapytał, czy wskazana kwota w wysokości 10 000 000 zł, wskazana przy inwestycji budowy chodnika jest z kosztorysu inwestorskiego, P. Skarbnik poinformowała, iż planowana kwota zwiększenia łącznej wartości kosztów ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kępa – Biadacz opiewa na kwotę około 10 000 0000 zł i wynika z kosztorysu inwestorskiego jak również dodatkowych czynności, które nie zostały ujęte w pierwotnej dokumentacji.
P. Pyka odnosząc się do działu 900 rozdział 90095, gdzie wskazano 400 000 zł na koszty pośrednie, poprosił o wyjaśnienie, jakie są to koszty pośrednie. P. Skarbnik wyjaśniła, iż koszty pośrednie związane są na obsługę realizacji projektu, między innymi wynagrodzenia, dodatki, zakupy materiałów biurowych.
P. Brisch odnosząc się do punktu 70005 – Termomodernizacja SPZOZ w Jełowej oraz Publiczne Przedszkole w Łubnianach Filia Kolanowice, zapytał jak podzielone są koszty oraz czy wiadomo jaki będzie koszt termomodernizacji Sali w Przedszkolu. P. Skarbnik przedstawiła wartość obu inwestycji oraz dofinansowania. P. Piestrak dodał, iż ostateczny koszt remontu będzie wiadomy dopiero po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
P. Pyka odnosząc się do strony dochodów, działu 900 rozdział 9001 par. 750, zapytał, czy nie należy wpisać całościowej kwoty, jaką Gmina otrzyma z tytułu najmu. P. Skarbnik odpowiedziała, iż jest to częściowe wprowadzenie i zwiększenie dochodów z uwagi na planowane wydatki bieżące i majątkowe. W kolejnych zmianach budżetowych zostanie wprowadzona całość planowanych dochodów z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. P. Pyka poinformował, iż kwotę 100 000 zł można by całościowo wprowadzić do dochodów, dzięki czemu można by wykorzystywać je na konkretne wydatki budżetowe. P. Wójt dopowiedział, iż w przygotowaniu jest wieloletni plan rozwoju w zakresie inwestycji wodno – kanalizacyjnych, wobec czego koniecznym jest przeanalizowanie jakie będą koszty najpilniejszych inwestycji, dopiero wówczas będzie możliwość planowania kolejnych wydatków z dochodów.
P. Buchta zapytał, jakiej długości jest ul. Nowa, ponieważ koszt budowy drogi opiewa na około 1 000 000 zł. P. Kochanek odpowiedział, iż jest to około 300 m. P. Buchta poinformował, iż jest to duża kwota względem długości odcinka drogi oraz zapytał co złożyło się na tak duży koszt remontu. P. Kochanek odpowiedział, iż na odcinku jest duży kłopot z odwodnieniem, stąd większość wskazanej kwoty. Dodał również, iż szacuje się, że kwota będzie niższa po wyłonieniu wykonawcy. P. Wójt zaznaczył, iż w inwestycjach drogowych około 60%-65% kosztów związanych jest z odwodnieniem drogi, niestety na tym terenie poziom wód jest wysoki.
Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIX/203/21, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 3)

3.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026, (14:41:00)

tym punkcie p. Wójt ponownie poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Szczegóły autopoprawki oraz projekt uchwały przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Ewald Fila

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026 (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch

Wobec głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIX/204/21 (Zał. Nr 4)

3.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, (14:46:00)

P. Wójt zwrócił się do Rady o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Szczegóły przedstawiła p. Skarbnik.
P. Buchta dopytał, dlaczego kwoty zostały wykreślone. P. Skarbnik odpowiedziała, iż projekt został dostosowany do wytycznych kolegianta z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska

Autopoprawka została przyjęta.
Następnie p. Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Kolejno p. Wójt poinformował, iż temat ścieżek jest poruszany od 2016 r., wypowiedział się również na temat dokumentacji projektowej dotyczącej chodnika. P. Wójt podkreślił, iż obecnie dokumentacja jest gotowa i wydaje się, że nie ma innej możliwości jak zaciągnięcie kredytu, aby zrealizować inwestycję. Dodano również, iż potrzeby mieszkańców w tym zakresie są bardzo duże oraz bezwzględnie należy zwiększyć bezpieczeństwo na odcinku, na którym jest coraz większy ruch. Jednocześnie p. Wójt zobowiązał się do wykazywania w Zarządzie Województwa Opolskiego jakie są realne koszty związane z realizacją tego zadania, aby otrzymać większe dofinansowanie. P. Wójt poprosił o pozytywne przegłosowanie projektu uchwały, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.
P. Buchta zapytał, czy wszystkie banki będą mogły uczestniczyć w zamówieniu publicznym. P. Skarbnik odpowiedziała, iż wyłonienie kredytodawcy odbędzie się w procedurze zamówień publicznych, w których mogą wziąć udział banki krajowe.
P. Kalina zapytał, dlaczego dopiero teraz będzie podejmowana, jeżeli kosztorys znany był wcześniej oraz czy nie opóźni to realizacji inwestycji. P. Piestrak poinformował, iż przedmiary oraz kosztorysy dla całej inwestycji finalizowane są obecnie. Dodał również, iż wcześniejsza dokumentacja, była szczątkowa, przygotowana jedynie po to, aby otrzymać dofinansowanie oraz otrzymanie tzw. Zrid-a. P. Piestrak poinformował, iż kilka miesięcy temu odebrano zmienioną dokumentację wraz ze zmienioną decyzję o pozwolenie na budowę, wówczas również pojawił się dodatkowy kosztorys, który dotyczył zakresu odwodnienia. P. Piestrak poinformował również o konieczności odwodnienia w Biadaczu oraz Kępie. P. Wójt dodał, iż obecnie kończy się etap opisu przedmiotu zamówienia do przetargu, gdzie w sposób precyzyjny analizuje się oraz dopisuje problematyczne problemy znajdujące się w ścieżce. P. Wójt wyjaśnił również, dlaczego jeszcze nie pojawił się przetarg w Biuletynie Informacji Publicznej.
P. Krzyścin poinformował, iż uchwała jest trudna, ponieważ nikt nie lubi się zadłużać, jednak Uchwała jest konieczna, aby Gmina mogła się dalej rozwijać. Dodał również, iż budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Kępa – Biadacz jest najtrudniejszą, ale i najważniejszą inwestycją w Gminie. P. Krzyścin zaznaczył również, iż dzięki termomodernizacji SPZOZ w Jełowej oraz filii przedszkola w Kolanowicach, budynki zmienią swoją funkcjonalność i estetykę, będą ekonomiczne, wobec czego jest to bardzo dobra droga. P. Krzyścin zaznaczył, iż w Brynicy dwa budynki wymagają termomodernizacji tj. Strażnica OSP oraz Szkoła w Brynicy. Podsumowując wypowiedź, p. Krzyścin zaznaczył, iż jest to niezwykle ważne, aby podjąć uchwałę i rozwijać Gminę.

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

Nastąpiła zmiana quorum (15:16:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

 Kolejno głos zabrał p. Kalina, który zapytał, czy Urząd porozumiał się z właścicielami gruntów w sprawie odwodnienia. P. Piestrak odpowiedział, iż były prowadzone rozmowy z mieszkańcami, podczas których doszło do porozumienia, pozwolenie budowlane jest w mocy, wobec czego można rozpocząć budowę. P. Piestrak dodał, iż nikt nie wniósł odwołania, każdy miał możliwość złożenia stosowanego odwołania od decyzji, jednak takie nie wpłynęło. P. Piestrak poinformował również, iż mieszkaniec czy grupa mieszkańców nie mogą zablokować budowy a jedynie ją spowolnić co znaczy, że złożenie odwołania nie daje gwarancji zatrzymania inwestycji.

P. Patelska poinformowała, iż kwestia ścieżek pojawia się już od 2016 roku a nawet od 2014 r. P. Patelska dodała również, iż kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza a niewątpliwie transport na drogach znacznie się zwiększył. P. Patelska poinformowała również, iż jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej z budową ścieżek pieszo – rowerowych, wobec czego, jeżeli któryś z mieszkańców bądź radnych ma pytania to zaprasza do kontaktu.
Kolejno p. Fila poinformował, iż nie ulega wątpliwościom, że ścieżka powinna powstać, jak również obiekty powinny być ocieplone. P. Fila odnosząc się do zapisów w uzasadnieniu projektu uchwały, poprosił o informację jaki jest obecny stan konta, czy są ewentualne zaległości oraz czy płynność finansowa Urzędu jest zagrożona. P. Skarbnik odpowiedziała, iż zaciągnięcie kredytu powoduje wzrost deficytu, w celu zrównoważenia budżetu ujęty kredyt jest w przychodach, z którego będą pokryte zobowiązania po rozpoczęciu inwestycji. P. Skarbnik dodała również, iż płynność finansowa jest na wysokim poziomie.

P. Deinert zapytał jaka będzie sumaryczna kwota zwrotu odsetek z kredytu. P. Skarbnik odpowiedziała, iż ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej symulacji kosztów obsługi odsetek, jest to kwota około 490 000 zł przy założeniu 1,84%. P. Skarbnik dodała, iż przy weryfikacji i wstępnych ofertach symulacji, koszt takiego kredytu w tej wartości kształtuje się na poziomie 140 – 217 tysięcy odsetek.
P. Pyka zaznaczył, iż jak zapisano w uzasadnieniu są ograniczone wpływy z podatku PIT i CIT, wobec czego, jeżeli obecnie jest problem ze ściągalnością oraz zaległościami, w jaki sposób wypracujemy odsetki, które będą spłacane, ponieważ nikt nie jest w stanie stwierdzić, że sytuacja gospodarcza się poprawi. P. Pyka zapytał również jaki jest obecnie stan finansów, czy są na chwilę obecną jakieś zaległości. P. Skarbnik szczegółowo odpowiedziała na zadane pytania.
P. Wójt poinformował, iż jednym z regulatorów dochodów są podatki, które od kilku lat się nie zmieniały, inflacja wzrasta a budżet gminy się nie zmienia. Poprzez trwającą pandemię, nie udało się podnieść podatków, jednak p. Wójt ma nadzieję, że w roku bieżącym będzie możliwość, aby w pewnym procencie podnieść dochód. Jeżeli jednak pandemia się pogłębi, koniecznym będzie cięcie kosztów. P. Pyka dodał, iż oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy gospodarka się poprawi, zapytał również, jakie cięcia p. Wójt ma na myśli. P. Wójt odpowiedział, iż nie jest w stanie obecnie precyzyjnie odpowiedzieć w których obszarach miałyby się odbywać cięcia, z pewnością byłyby to wydatki bieżące w ramach możliwości, administracyjne a w ostateczności kwestie związane z nowymi inwestycjami.
P. Wójt przedstawił informację o trwającym naborze z mechanizmu norweskiego do termomodernizacji budynków szkół w Biadaczu, Brynicy oraz Jełowej.
P. Drąg zapytała jaka jest opinia RIO w sprawie spłaty kredytu. P. Skarbnik poinformowała, iż na chwilę obecną nie ma takiej opinii, Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje uchwały po ich podjęciu. Przedmiotowe uchwały dotyczące zmiany budżetu, Wieloletniej Prognozy oraz zaciągnięcia kredytu były opiniowane pod względem zgodności oraz zachowania wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

P. Wójt podkreślił, iż optymistycznym jest przedstawiona już wcześniej przez p. Skarbnik, spłata kapitału pożyczki. P. Wójt przedstawił kwoty jakie były spłacone w latach 2019 – 2020. Pożyczka, która się pojawi zwiększy zadłużenie, ale jednocześnie spłata kapitału będzie na poziomie 1,5 miliona a 600 000 zł.
Kolejno głos zabrał p. Dreier, który zapytał, kiedy rozpoczną się prace budowlane, jeżeli uchwała zostanie podjęta. P. Wójt odpowiedział, iż ma nadzieję, iż będą to ostatnie dwa tygodnie opracowywania opisu przedmiotu zamówienia i zostanie ogłoszony przetarg. P. Wójt podkreślił, iż ważnym jest odpowiednie dopracowanie opisu przedmiotu, aby później uniknąć zbędnego przedłużania postępowania. P. Wójt odniósł się również, do poruszonego przez p. Dreiera tematu „nowego ładu”.
P. Krzyścin poinformował, zadeklarował się do uczestnictwa podczas rozmów z Marszałkiem w sprawie możliwości zwiększania finansowania budowy ścieżki.
Następnie p. Buchta podsumował dyskusję w tym punkcie.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIX/205/21 została przyjęta. (Zał. Nr 5)

3.4. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, (15:46:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Bielecka.
Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Anna Patelska

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXIX/206/21 została przyjęta (Zał. Nr 6)

3.5. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/103/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany, (15:48:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Heisig – Brzana, która przedstawiła zebranym projekt uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/103/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIX/207/21 (Zał. Nr 7)

3.6. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/104/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany, (15:50:00)

Wyjaśnienia do projektu uchwały złożyła p. Heisig – Brzana. Poinformowała również, iż Komisja Organizacyjno – Finansowa oraz Komisja Rolno – Gospodarcza złożyła autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały w zakresie średniej oceny dla nagród indywidualnych za osiągnięcia sportowe. Komisja Oświatowa nie złożyła poprawek do projektu uchwały.
P. Buchta dopowiedział, iż podczas posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej oraz Rolno – Gospodarczej, wniosek o obniżeniu średniej oceny złożył p. Krzyścin. Dodano również, iż wyższa średnia za osiągnięcia sportowe została zaproponowana przez Dyrektorów.
P. Fila zapytał, jak głosowały Komisje w sprawie wniosku p. Krzyścina. p. Heisig – Brzana odpowiedziała, iż obie Komisje jednogłośnie głosowały za przyjęciem poprawki. Dodała również, iż Komisja Oświatowa zagłosowała za pozostawieniem zaproponowanej średniej.
P. Krzyścin wyjaśniając poinformował, iż dobry sportowiec, uczestnicząc w licznych treningach może nie uzyskać tak wysokiej średniej, która z kolei nie powinna blokować możliwości uzyskania nagrody.

P. Brisch poinformował, iż kilka lat temu w Kolanowicach był uczeń, który nie posiadał osiągnięć naukowych, jednak miał zdolności sportowe oraz otrzymywał z tego tytułu nagrody, wobec czego średnia ocen blokowałaby możliwość uzyskania nagrody Wójta.
Wobec braku dalszych głosów, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Piotr Blach, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Anna Patelska

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/104/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIX/208/21 została przyjęta (Zał. Nr 8)

3.7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej na 2021 rok. (15:58:00)

P. Krzyścin przedstawił zasadność przyjęcia projektu uchwały. P. Pośpiech odczytał proponowany plan pracy Komisji Samorządowej.

Nastąpiła zmiana quorum (16:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej na 2021 rok (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIX/209/21 została przyjęta (Zał. Nr 9)

3.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. (16:02:00)

Nastąpiła zmiana quorum (16:02:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

P. Buchta poinformował, iż zgodnie z utworzeniem nowych klubów Radnych przedstawionych na początku sesji, jak również zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Gminy Łubniany, każdy klub, musi mieć przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.
P. Noga potwierdził, iż zgodnie ze statutem, w przypadku, gdy powstaną nowe kluby radnych, każdy klub winien mieć swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poinformował, iż zgłoszony klub „Samorządność” posiada dwóch przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej, klub „Radnych dla Rolnictwa” nie ma przedstawiciela, Klub „Razem dla Seniorów” również nie posiada przedstawiciela w Komisji, klub „Rozwój Gminy Łubniany posiada dwóch przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów.
P. Drąg zgłosiła kandydaturę p. Waldemara Kaliny, który wyraził zgodę.
P. Dreier zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Deienert, który wyraził zgodę.
P. Żelasko zgłosił kandydaturę p. Anny Patelskiej, która wyraziła zgodę.
P. Blach zgłosił kandydaturę p. Jacka Roguły, który wyraziła zgodę.

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min przerwy technicznej w celu przygotowania głosowań.
Obrady wznowiono o godz. 16:45

Nastąpiła zmiana quorum (16:45:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski
 Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek formalny o wykreślenie punktu 3.8 z porządku obrad.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Pana Ryszarda Buchta w sprawie usunięcia pkt 3.8 z porządku obrad (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Norbert Dreier, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowania, punkt 3.8 dotyczący projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. został wykreślony z porządku obrad.

4. Wolne wnioski (16:47:00)

P. Wójt wręczył sołtysowi wsi Luboszyce w imieniu Marszałka Ogłazy, gratulacje związane z przystąpieniem do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
W tym punkcie poruszono również kwestię organizacji dożynek gminnych.

Poinformowano również, iż Urząd Gminy jest otwarty dla mieszkańców z zastrzeżeniem wszelkich środków ostrożności tj. noszenie maseczek, dezynfekcji oraz zachowania odpowiedniej odległości.
P. Kalina poruszył również kwestię wykupu działki znajdującej się w Biadaczu przy cmentarzu. Wyjaśnienia w tej kwestii złożył p. Piestrak.
P. Dreier zapytał, jak wygląda rozstrzygnięcie kwestii związanej ze zgłaszaniem wniosków o zasłużonych dla Gminy Łubniany. Poruszono również kwestię drzewa cis, które mogłoby promować gminę i jest elementem zabytkowym. Zapytał również o skrzyżowanie drogi krajowej oraz wojewódzkiej nr 461 w Jełowej w kwestii ronda, które miało powstać. P. Wójt w odniesieniu do pierwszego pytania poinformował, iż sprawa została zawieszona ze względu na zaostrzone obostrzenia na tamten czas spowodowane pandemią, kwestia zostanie rozwiązana w momencie możliwości organizacji sesji w większym gronie. P. Piestrak odpowiedział na pytanie dotyczące cisu oraz kwestii związanej z przebudową skrzyżowania w Jełowej.
Na prośbę p. Buchty wyjaśniono również kwestię usuwania załączników do zamówień publicznych z Biuletynu Informacji Publicznej.
P. Krzyścin zaproponował, aby prawnie dostosować statut gminy, tak aby protokoły z posiedzeń Komisji były udostępniane w formie nagrań głosowych a forma pisemna zawierała jedynie ogólne punkty odnoszące się do danego posiedzenia. Dodał, iż aby oddać wprost charakter dyskusji koniecznym byłoby przepisywanie wprost całych wypowiedzi co jest pracą mozolną oraz zabiera wiele czasu dla sporządzającego protokoły.
P. Fila poruszył również kwestię wystawiania faktur przez firmę Plada, która odmówiła wystawiania ich w systemie miesięcznym. P. Wójt poinformował, iż informowano o kwartalnym wystawianiu faktur, natomiast każdy z mieszkańców otrzymuje określony, indywidualny numer konta, na który miesięcznie mieszkaniec może wpłacać środki a samo rozliczenie będzie odbywało się kwartalnie.

P. Brisch podziękował wszystkim uczestnikom zorganizowanej akcji sprzątania gminy oraz poprosił o informację dotyczącą wcześniej złożonego wniosku dotyczącego zakupu fotopłuapek. P. Wójt poinformował, iż referat ochrony środowiska przygotował stosowny wniosek o współfinansowanie fotopłuapek i obecnie oczekuje się na jego rozstrzygnięcie.

Kolejno p. Pyka poruszył kwestię publikacji Zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej, która została wyjaśniona przez p. Sekretarza.
P. Fila poprosił o informację dotyczącą Rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Wyjaśnienia w tej kwestii złożył p. Wójt oraz Zastępca Wójta.

5. Zamknięcie obrad (17:24:00)

Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr XXIX/203/21
Nr 4 – Uchwała Nr XXIX/204/21
Nr 5 – Uchwała Nr XXIX/205/21
Nr 6 – Uchwała Nr XXIX/206/21
Nr 7 – Uchwała Nr XXIX/207/21
Nr 8 – Uchwała Nr XXIX/208/21
Nr 9 – Uchwała Nr XXIX/209/21
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta

 

Protokolant
Anna Szałatkiewicz