Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 25.01.2021 r. - tryb zdalny

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 25.01.2021 r. – tryb zdalny

Obrady rozpoczęto 2021-01-25 o godz. 14:06:20, a zakończono o godz. 17:57:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Maria Waleska
 14. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. Buchta rozpoczął obrad XXV sesji Rady Gminy, po czym przywitał wszystkich Radnych, p. Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu wzięli udział: p. P. Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany, p. M. Piestrak – Zastępca Wójta Gminy, p. K. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. S. Kansy – insp. ds. melioracji, p. M. Włodarczyk – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, p. M. Moszner – informatyk, p. A. Szałatkiewicz – młodszy referent. Ponadto w posiedzeniu wzięła udział p. B. Terpiłowska – Koc – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (14:06:00)

Zgodnie z listą obecności, na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, zatem wszelkie decyzje, uchwały i rozpatrzenia będą miały moc wiążącą.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:06:00)

Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2). Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad.  

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony. 

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Łubniany (14:16:00)

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXV sesji Rady Gminy Łubniany (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Brisch, Maria Waleska

W wyniku głosowania, protokół został zatwierdzony. 

2. Informacja w sprawie wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciwko zachorowaniom na COVID-19, na terenie Gminy Łubniany – Dyrektor SP ZOZ w Łubnianach p. Barbara Terpiłowska-Koc. (14:18:00)

W tym punkcie p. Terpiłowska - Koc – Dyrektor SP ZOZ w Łubnianach przedstawiła uczestnikom sesji informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19, realizacji tego programu w SP ZOZ w Łubnianach jak również o etapach wykonywania szczepień. Poinformowano, iż obecnie trwają szczepienia grupy senioralnej, zainteresowani pacjenci zostali zarejestrowani na szczepienia, jednak jak podkreśliła p. Dyrektor pomimo wielu chętnych szczepionek jest zbyt mało, ponieważ obecnie SPZOZ otrzymuje 30 dawek szczepionek na tydzień. P. Terpiłowska – Koc przedstawiła również informację dotyczącą procedury towarzyszącej podczas szczepienia jak również sposobów rejestracji. Poinformowano również o utworzonym zespole mobilnym, składającym się z pielęgniarki oraz lekarza, z którego będą mogli skorzystać osoby leżące bądź mające trudności z przemieszczaniem się.  
P. Krzyścin zapytał, jaką ilość osób będzie można zaszczepić w przypadku, gdy będzie dostępna większa ilość szczepionek. P. Terpiłowska – Koc odpowiedziała, iż w przypadku nieograniczonego dostępu szczepionek z pewnością nie będzie to więcej jak 50 – 60 szczepionek, ponieważ założenie większej liczby szczepionek odbywałoby się kosztem wizyt. Dodała również, iż główny ciężar masowych szczepień będzie przekierowany na centra szczepienne, gdzie znajduje się większa ilość zespołów szczepiennych. P. Terpiłowska – Koc zaznaczyła również, iż personel w SP ZOZ jest ograniczony, należy również pamiętać o tym, iż są trzy ośrodki zdrowia, w których należy zapewnić opiekę, wobec czego niemożliwym jest wykonanie masowych szczepień w punktach POZ.  
Przewodniczący Rady podziękował p. Dyrektor za szczegółowe przedstawienie kwestii szczepień przeciwko COVID-19. 

3. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (14:44:00)

W tym punkcie p. Wójt przedstawił oraz omówił następujące działania:  
-    otwarciu ofert z ogłoszonego przetargu „remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Łubniany” a przetarg jest obecnie procedowany
-    ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podpisaniu umowy z organizacjami działalności pożytku publicznego z zadań wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej oraz z zadania dotyczącego pomocy społecznej
-    ogłoszeniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, obecnie trwa procedura wyłonienia najkorzystniejszych ofert
-    trwającym zbieraniu ankiet, które będą pomocne w tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy
Łubniany na lata 2021 – 2030. P. Wójt zachęcił wszystkich do wypełniania oraz udostępniania ankiet.  
-    przygotowaniach do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab orkiestry znajduje się w Szkole Podstawowej w Brynicy
Następnie p. Piestrak przedstawił informację o przebiegu umowy dotyczącej uzupełnienia dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo – rowerową na odcinku Kępa – Biadacz oraz Biadacz – Łubniany. Poinformował, iż koniecznym było przedłużenie terminów wynikających z umowy, ze względu na konieczność podzielenia sześciu działek, przede wszystkim w miejscowości Luboszyce oraz Biadacz, co jest związane z odwodnieniem budowanej w przyszłości ścieżki pieszo – rowerowej i jednocześnie nawierzchni drogi powiatowej.
Kolejno p. Wójt poinformował o udanych negocjacjach z właścicielami działki, która ma zostać przeznaczona pod budowę nowej strażnicy dla OSP Luboszyce. 

Kontynuując p. Wójt poinformował o podpisaniu umowy w dniu 21 stycznia 2021 r. z firmą PLADA z Chrząstowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym w procedurze partnerstwa publiczno – prywatnego na zarządzanie siecią wodno – kanalizacyjną. P. Wójt przedstawił uczestnikom sesji prezentację (Zał. Nr 3) podczas której szczegółowo omówił warunki umowy w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również obowiązków podmiotu prywatnego oraz publicznego. Następnie p. Wójt odnosząc się do działań Prezesa Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji, poinformował, iż umowa z ŁWIK, która obowiązywała od 3 grudnia 2003 r. wraz z aneksem, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2007 roku, wyczerpała swoją dotychczasową formułę, jako umowy podpisanej bez zachowania procedury zamówień publicznych, dającej Gminie gwarancję poprawności realizacji zleconych zadań własnych Gminy. P. Wójt zaznaczył, iż podpisana umowa była nieprecyzyjna oraz ogólna przez co rodziła problemy, które uniemożliwiały dalszą jej realizację oraz współpracę pomiędzy stronami umowy. P. Wójt dodał również, iż przedmiotowa umowa, nie była w pełni realizowana, co wykazała kancelaria prawna, która reprezentowała Prezesa ŁWIKu. Następnie p. Wójt przedstawił informacje dotyczące braku realizacji niektórych zadań przez ŁWIK oraz poinformował o dużych możliwościach interpretacyjnych umowy pod kątem prawnym. P. Wąsiak poinformował również o spotkaniach z p. Prezesem, jednak pomimo tego odbywała się mniej lub bardziej merytoryczna współpraca pomiędzy Łubniańskimi Wodociągami a referatem Budownictwa Urzędu Gminy. Konkluzją spotkań, każdorazowo było zapewnienie o otwartości i współpracy, jednak w przypadku próśb lub żądań o udostępnienie informacji, odpowiedzi były nieprecyzyjne a odpowiedzi na pisma były lakoniczne a na wiele pytań w dalszym ciągu nie udzielono odpowiedzi. P. Wójt podkreślił również, iż w zorganizowanym publicznym przetargu w ramach transparentnej procedury partnerstwa prywatno – publicznego, w którym każdy podmiot mógł uczestniczyć, również ŁWIK.

W tym punkcie p. Wójt odniósł się również do pisma, które wpłynęło do Urzędu Gminy oraz Rady Gminy od Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury. P. Wójt poinformował, iż Dyrektor ŁOK prosi o zwiększenie dotacji celowej, która wyniosła 750 000 zł. Dodał również, iż pomimo trudnego roku 2020 i niepewnej przyszłości jaką niesie obecny rok, jest wdzięczny p. Skarbnik oraz pracownikom referatu finansowego, za utrzymanie dotacji na kulturę na niezmienionym poziomie, ponieważ wiele gmin, nie mogło sobie pozwolić na utrzymanie dotacji na tym samym poziomie. P. Wójt odniósł się również do tego, iż Łubniański Ośrodek Kultury w niewielkim stopniu ubiega się o środki zewnętrzne a jedyną dotacją była ta z Biblioteki Narodowej na zakup książek. Następnie p. Wójt przedstawił programy, z których można by pozyskać dodatkowe zewnętrzne środki.  P. Wójt poinformował również, iż w 2020 jak i 2019 roku, ŁOK posiadał zabezpieczone środki na wprowadzenie bibliotecznego systemu komputerowego w Łubnianach oraz filiach bibliotek, jednak środki nie zostały wykorzystane. P. Wąsiak odnosząc się do zacytowanego fragmentu pisma, poinformował, iż Gmina Murów, która posiadała wyższy wskaźnik „G” otrzymała dofinansowanie w tym samym naborze z programu „Kraszewski”, wobec czego należało napisać prawidłowo uzasadnione odwołanie od decyzji. P Wójt poinformował także, iż w 2020 r., ŁOK nie pozyskał dofinansowania działalności kulturalnej, jakim są wpłaty od sponsorów co wynika z rozliczenia za rok 2020.
Również opierając się na tym rozliczeniu, można zauważyć, iż z 90 zaplanowanych wydarzeń odbyło się jedynie 20, co daje szacowaną nadwyżkę finansową na poziomie około 100 000 zł, wobec czego można wywnioskować, że Łubniański Ośrodek Kultury może pochwalić się oszczędnościami, remontami i inwestycjami, jednakże takich informacji nie można odnaleźć w planie na 2021 r. oraz rozliczeniu za 2020 rok. P. Wójt poinformował, iż ze względu na obecną sytuację epidemiczną, również kilka zaplanowanych wydarzeń nie będzie mogło się odbyć, wobec czego można wnioskować, iż przewidywaną kwotę na rozbudowę systemu informatycznego komputerowego w gminnej bibliotece, można by wygospodarować bez ubiegania się o dodatkowe środki ze zwiększenia dotacji podmiotowej. Podsumowując swoją wypowiedź, p. Wójt zachęcił p. Dyrektora do wytężonej pracy w 2021 roku.   
P. Krzyścin pogratulował p. Wójtowi zakończenia wstydliwego rozdziału współpracy gminy z Łubniańskimi Wodociągami i Kanalizacją oraz przyznał, iż zgadza się ze słowami p. Wójta dotyczącymi elementów patologii współpracy. Jak podkreślił p. Krzyścin, zaburzeniami prawidłowej współpracy był problem z uzyskaniem informacji na przykład o stanie technicznym sieci wodno – kanalizacyjnej bądź ile kosztuje wydobycie wody ze źródła w Kobylnie. Dodał również, iż w gminie ościennej nie było problemu z uzyskaniem takiej informacji. P. Krzyścin zaznaczył, iż obecnie gmina od firmy Plada, będzie otrzymywała 132 000 zł brutto czynszu a w ciągu 2 lat, firma Plada zobowiązana się, że wszystkie wodomierze zostaną wymienione na radiowe oraz że zmodernizuje w tym samym czasie 760 przydomowych przepompowni ścieków. Kolejno, mówca poruszył kwestię niejasnych przepływów finansowych, które istniały w ramach Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji oraz tzw. usług obcych, gdzie zgodnie z dokumentacją, firma Ecokom wystawiała faktury ŁWIK, których prezesem był p. Cieślik.  
Następnie głos zabrał p. Pyka, który odnosząc się do poruszonej kwestii ŁOKu, poinformował, iż Radni otrzymali rozliczenie za 2019 rok, jednak rozliczenie za 2020 rok nie zostało przekazane. P. Pyka zaproponował, aby zaprosić p. Dyrektora ŁOK oraz wyjaśnić wszystkie poruszone wcześniej kwestie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Następnie p. Pyka odnosząc się do poruszonej kwestii ŁWIKu, poinformował, że podczas kilku posiedzeń Komisji w których brał udział również p. Prezes, wyjaśniano kwestię powiązań spółki Ecokom i ŁWIK. P. Pyka zaznaczył również, iż wiąże nadzieję, że współpraca z nową firmą, będzie przebiegała w lepszej atmosferze a stawki za wodę i ścieki nie będą się zbytnio różnić.
P. Wójt poinformował, iż wobec tego, że prośba skierowana jest od p. Dyrektora, to on powinien prosić o spotkanie.  
P. Blach zaznaczył, iż podczas obrad stacjonarnych, przedstawiono częściowe wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, gdzie kontrolowane były biblioteki, jednak wiele kwestii było niedopowiedzianych, wobec czego złożono wniosek, aby p. Dyrektor wziął udział w kolejnej stacjonarnej sesji.  P. Blach ponownie zaprosił p. Dyrektora, aby omówić wyniki pokontrolne.

P. Buchta poinformował, iż wspomniany punkt był ujęty w kolejnej stacjonarnej sesji, jednak w wyniku nieobecności p. Blacha, punkt został przesunięty oraz zostanie uwzględniony podczas sesji, która odbędzie się w trybie stacjonarnym.  
P. Buchta odnosząc się do wypowiedzi p. Krzyścina, poinformował, iż jeżeli dostrzega się tak wiele nieprawidłowości to są odpowiednie organy ścigania do których można zgłosić wszelkie zarzuty. Zaznaczył również, iż nie w porządku byłoby powiedzenie, że firma ŁWIK nieprawidłowo zajmowała się siecią wodno - kanalizacyjną, ponieważ w kwestiach technicznych w bardzo dobrym stopniu wywiązywała się ze swoich obowiązków. Jak już wspomniano, jedyną nieprawidłowością był brak rzetelnych informacji. W kwestii partnerstwa publiczno – partnerskiego, p. Buchta poinformował, iż jak było wspomniane, firma prywatna wyłoży pieniądze, jednak w konsekwencji nie będą to pieniądze firmy, tylko mieszkańców. P. Wójt poinformował, iż firma Plada wyłoży własne środki. Oczywiście w konsekwencji będzie to sfinansowane z środków za które płacimy, jednak na ten moment w przeciągu 2 lat będą wydane środki spółki prywatnej. P. Buchta odpowiedział, iż z pewnością wzrost stawki zostanie rozłożony na lata. P. Krzyścin zauważył, iż ważnym jest transparentność, której do tej pory brakowało, ponieważ to zawsze na końcu są pieniądze mieszkańców, jednak, jeżeli są one wydawane na inwestycje i będą informacje w jaki sposób są wydatkowane te środki to jest to zrozumiałe. P. Krzyścin zaznaczył również, iż najgorszą sytuacją jest to, gdy firma prywatna jaką jest ŁWIK, wyprowadza środki do innych firm a nie chce przedstawić zasadności takich działań, co ma znamiona patologii. P. Wójt poinformował, iż idąc tokiem rozumowania p. Buchty, należałoby przyjąć, że ŁWIK mógłby inwestować na infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej za swoje pieniądze, ponieważ pobierali za to opłaty. Dlaczego więc, podczas rozmów dotyczących inwestycji, oczekiwano określonej wysokości środków. P. Wójt zaznaczył, iż obecna umowa jest transparentna, jawna, określająca ryzyko obu stron jak i obowiązki. P. Buchta odpowiedział, że ŁWIK mógłby inwestować, gdyby umowa była skonstruowana w taki sposób jak obecnie. Dodał również, iż w poprzednich latach firma ŁWIK remontowała sieć poprzez wymianę liczników, hydrantów i innej infrastruktury, za co ponosiła koszty, jednak niedopatrzeniem firmy był brak przekazania informacji o wykonanych działaniach. P. Romanowski poinformował, iż Komisja Rewizyjna wielokrotnie próbowała skontrolować ŁWIK, jednak nie miała do tego kompetencji, ponieważ jest to spółka prywatna. Poinformował również, iż pismo przekazane przez ŁWIK bardzo pobieżnie przedstawia bieg wydarzeń. P. Romanowski poprosił również, aby nie wydawać wyroków na nowego zarządcę. P. Buchta również przyłączył się do prośby p. Romanowskiego. P. Kalina zaproponował, aby zaprosić p. Prezesa firmy PLADA, aby była możliwość zadania pytań oraz przedstawienia przez firmę strategii umowy. P. Wójt odpowiedział, iż przyjdzie czas, kiedy p. Prezes będzie uczestniczył w obradach Rady Gminy.

P. Deinert podziękował p. Wójtowi za kolejny krok w kierunku zakupu działki dla OSP Luboszyce.  
P. Romanowski podsumowując kwestię nowego zarządcy sieci wodno – kanalizacyjnej
poinformował, iż sformułuje się wniosek formalny, aby nowy zarządca dokonał audytu sieci, w jakim stanie sieć jest przejmowana, co pozwoli wyjaśnić w jaki sposób do tej pory sieć była zarządzana.

4. Podjęcie uchwał: (15:51:00)

4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (15:51:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:58:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie autopoprawki (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Krzyścin

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.
Następnie p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez autopoprawkę.
P. Buchta poinformował, iż w przedstawionym projekcie uchwały pojawiła się kwota 30 000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznych, wobec czego poprosił o doprecyzowanie jakie to są budynki. P. Skarbnik odpowiedziała, iż jest to kontynuacja dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.  
P. Pyka odnosząc się do działu 900 rozdział 915 par. 4300 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie zmniejszenie jest na kwotę 27 750 zł, poprosił o rozwinięcie tego punktu. P. Skarbnik odpowiedziała, iż zmniejszenie podyktowane jest przesunięciem środków na zabezpieczenie wydatków bieżących, natomiast zaoszczędzone środki są w zakresie wydatków bieżących – oświetlenie ulic. P. Pyka dopytał, czy jest to oświetlenie obiektów czy oświetlenie ulic przy ulicach gminnych. P. Skarbnik odpowiedziała, iż jest to oświetlenie łączne.  
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Norbert Dreier

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXVI/183/21 (Zał. Nr 4)

4.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026 (16:03:00)

P. Wójt podziękował o przyjęcie autopoprawki do uchwały budżetowej oraz poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 – 2026. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały po wprowadzonych zmianach przez autopoprawkę.  
Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026 (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXVI/184/21 (Zał. Nr 5)

4.3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (16:09:00)

P. S. Kansy – insp. ds. melioracji przedstawił skład komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zreferował projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina

W wyniku powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXVI/185/21 (Zał. Nr 6)

4.4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (16:13:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Włodarczyk – insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, który przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/186/21 została przyjęta (Zał. Nr 7)

4.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (16:16:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku powyższego, Uchwała Nr XXVI/187/21 została przyjęta (Zał. Nr 8)

4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie (16:19:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. E. Twardowska – insp. ds. planowania przestrzennego.  
Rozpoczynając dyskusję, p. Fila poinformował, iż na terenie północnym od poziomu rzeki zależy to co się tam dzieje, więc sama melioracja może nie rozwiązać problemu. P. Piestrak odpowiedział, iż nie chodzi o odwodnienie terenu, który jest wskazany na mapie. Nadmienił również, iż przy ul. Polnej w Kępie od lat jest problem z zalewaniem dwóch gospodarstw, co jest spowodowane tym, że przez ostatnie kilkanaście lat dekapitalizacji uległy rowy, które powinny odprowadzać wodę przy ulicy Polnej do rzeki. P. Buchta jako Przewodniczący
Gminnej Spółki Wodnej poinformował, od 2010 roku, gdy rozpoczęto na nowo działalność spółki wodnej, nie było możliwości zlokalizowania cieku wodnego a mieszkańcy nie wyrażali zgody na wybudowanie rowu na nowo. P. Buchta zapytał również, czy we wskazanym terenie będzie się zajmować jedynie melioracją czy też po zmianie melioracji będą dokonywane zmiany zagospodarowania gruntów. P. Twardowska odpowiedziała, iż na tym etapie nie będzie możliwości zmiany przeznaczenia terenu na terenie południowym.  
P. Pyka poinformował, iż zadawalający jest fakt powstawania nowych terenów inwestycyjnych, poprosił również, aby wziąć pod rozwagę obszar II, aby zaplanować tam duży teren inwestycyjny. P. Twardowska odpowiedziała, iż rozpoczęto procedurę zmiany studium i obecnie oczekuje się na przygotowanie opracowania ekofizjograficznego, który wskaże, jak kształtują się warunki terenowe oraz wodne na wspomnianym obszarze. Wobec tego, nad propozycją będzie można się zastanowić dopiero po otrzymaniu stosownych dokumentów oraz wykonaniu analizy. P. Pyka zaznaczył, że obszar, o którym mowa wynosi 9 ha, wobec czego zapytał, na jakiej podstawie obszar został wytyczony oraz czy ulegnie on zmianie.
P. Twardowska odpowiedziała, że w przypadku obszaru na południu Kępy, w takim zakresie w jakim granice planu miejscowego zostaną podjęte w przedstawionej uchwale, granice nie będą mogły ulec zmianie.  
P. Deinert zaproponował, aby w przyszłości, w przypadku powstania terenów usługowych, połączyć je z drogą powiatową, ponieważ dojazd przez ul. Polną jest utrudniony.  

P. Pyka odnosząc się do tego, że obszar nie będzie mógł się zmienić oraz jeżeli wszelkie kwestie zostaną wyjaśnione w momencie prac nad studium, to obecnie decyduje się o obszarze jako o niewiadomej. P. Pyka poinformował, iż był przekonany, że w przyszłości będzie możliwość przeznaczenia terenu pod inwestycje. P. Buchta zapytał, czy w planach urzędu wpierw jest zrealizowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zmiany w Kępie, czy też najpierw będzie realizowana zmiana studium. P. Piestrak odpowiedział, iż zmiana studium uwarunkowań to działanie, które zostało rozpisane na okres 2 – 3 lat. Zmiana w Kępie, która dotyczy terenu północnego i południowego jest możliwa w jak najkrótszym czasie. Teren zbliżony do obwodnicy, o którym mowa w przedłożonym projekcie uchwały, został uwzględniony ze względu na rozwiązanie problemu, który towarzyszy od kilkunastu lat. Jak poinformował p. Piestrak, przy okazji małej zmiany w planie, jest możliwość rozwiązania problemu zalewania mieszkańców wodą opadową. Obecna zmiana w planie miejscowym, w żaden sposób nie blokuje w przyszłości możliwości myślenia o tych terenach jako o inwestycji. P. Buchta podsumowując poinformował, iż obszar I do tzw. „mieszkaniówki” dołączenie usług, natomiast obszar II prace melioracyjne nad poprawą odwodnienia.  
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Piotr Blach, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/188/21, została przyjęta. (Zał. Nr 9)

4.7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy Łubniany w przedmiocie ochrony praw obywatelskich (16:35:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Deinert – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy Łubniany w przedmiocie ochrony praw obywatelskich (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku powyższego, Uchwała Nr XXVI/189/21 została przyjęta (Zał. Nr 10)

4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka (16:37:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Deinert – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
P. Fila zapytał, kto jest autorem petycji. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy poinformował, iż, pomimo że autor petycji wyraził zgodę na publikację swoich danych osobowych i w Biuletynie
Informacji Publicznej dane zostały opublikowane, to w treści projektu uchwały umieszczono jedynie inicjały autora petycji. Szczegółowe dane autora są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce petycje.  
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Norbert Dreier
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ewald Fila, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/190/21 została podjęta (Zał. Nr 11)

4.9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany (16:41:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Deinert – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Waldemar Brisch
 • PRZECIW (1):
  Ewald Fila
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Norbert Dreier

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/191/21 została przyjęta (Zał. Nr 12)

4.10. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2021 (16:43:00)

W tym punkcie p. Roguła – Przewodniczący Komisji Oświatowej, przedstawił uczestnikom sesji plan pracy Komisji Oświatowej.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2021 (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/192/21 została przyjęta (Zał. Nr 13)

4.11. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej na rok 2021 (16:47:00)

Plan Pracy Komisji Rolno – Gospodarczej, przedstawił Przewodniczący Komisji Rolno – Gospodarczej, p. Kalina.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej na rok 2021 (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/193/21, została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 14)

4.12. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej na rok 2021 (16:50:00)

Plan pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej, przedstawił p. Buchta – Przewodniczący Rady Gminy.
Wobec braku pytań oraz wniosków, poddano projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej na rok 2021 (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Piotr Blach, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch

Wobec powyższego, Uchwała Nr XXVI/194/21, została przyjęta (Zał. Nr 15)

4.13. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 (16:53:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Romanowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił plan pracy Komisji na 2021 rok.  
P. Pyka poinformował, że fundusz sołecki został przyjęty w 2019 roku, wobec czego kontrola nie może obejmować okresu 2015 – 2020, ponieważ formalnie, nie jest możliwe skontrolowanie takiego okresu. P. Pyka zapytał również, dlaczego wybrano jedynie 3 miejscowości do przeprowadzenia wspomnianej kontroli. Następnie odnosząc się do kolejnej kontroli Łubniańskiego Ośrodka Kultury, zapytał, czy nie jest to nadwrażliwość w kontrolowaniu ŁOKu, ponieważ w poprzednich latach kontrole były prowadzone. P. Pyka zawnioskował o doprecyzowanie punktu dotyczącego kontroli wybranych referatów o uwzględnienie w tym punkcie referatu finansowego oraz referatu promocji. P. Romanowski odpowiedział, iż kwestia rozszerzenia kontroli referatów zostanie omówiona podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Odnosząc się do kontroli ŁOK, p. Romanowski poinformował, że w 2020 roku, była prowadzona kontrola bibliotek a nie realizacji zadań z działalności. W kwestii kontroli w ramach wydatków funduszu sołeckiego, zaznaczono, iż we wcześniejszych latach sołectwa dysponowały budżetem. Kolejne miejscowości będą kontrolowane w kolejnych latach. P. Kalina poinformował, iż Sołtysi i Rady Sołeckie dysponują środkami z gminy i wszystkie faktury czy dokumentacje są przekazywane do Urzędu Gminy. P. Krzyścin poinformował, iż obecnie nie przesądza się o sposobie prowadzenia kontroli, jeżeli materiały z Urzędu Gminy okażą się wystarczające to kontrola się zakończy w innym przypadku będzie konieczne złożenie wyjaśnień przez sołtysów. P. Romanowski dodał, że Komisja chce zweryfikować transparentność i zasadność wydatków. P. Kalina odpowiedział, że to p. Skarbnik stwierdzała zasadność wydatkowanych środków. P. Romanowski zaznaczył, że tym bardziej nie ma powodu do zmartwień. P. Pyka
poinformował, iż należy usystematyzować ten zapis, gdzie w przypadku funduszu sołeckiego winny być wpisane lata 2019 – 2020 oraz winny być skontrolowane wszystkie sołectwa, jeżeli jednak jest mowa o funduszach, jakie sołtysi mieli do dyspozycji, to zapis w planie pracy należy doprecyzować. P. Buchta zaproponował, aby zapis uszczegółowić w brzmieniu „Kontrola wydatków sołectw 2015 – 2018 – odpis sołecki, 2019 – 2020 – fundusz sołecki”. P. Pyka poinformował, iż pod głosowanie powinno być poddane również dodanie kontrola wszystkich sołectw. P. Romanowski poinformował, iż zaznaczył, że w kolejnych latach będą prowadzone kontrola w kolejnych sołectwach. P. Pyka ponownie poprosił o wyjaśnienia w kwestii kolejnej kontroli ŁOK oraz dodanie referatu finansowego oraz promocji do kontroli referatów w Urzędzie Gminy. 

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego p. Buchty w brzmieniu „Kontrola wydatkowanych środków w sołectwach: Kępa, Luboszyce, Biadacz w latach 2015 - 2018 w ramach odpisu sołeckiego oraz w latach 2019 - 2020 w ramach funduszu sołeckiego.” (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Waldemar Kalina
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Roguła

W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty.  
Następnie p. Pyka poprosił o przedyskutowanie zasadności przeprowadzenia kontroli ŁOK w latach 2018 – 2020. P. Krzyścin poinformował, iż był czas na dyskusję oraz zgłoszenie uwag, wobec czego uważa, iż obecnie nie jest czas na dyskusję. P. Pyka poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie zostało zwołane, wobec czego uważa, że teraz jest czas na dyskusję. P. Romanowski zaznaczył, że kontrola, która była prowadzona dotyczyła bibliotek oraz filii, audyt jaki został wykonany również dotyczy innego zakresu niż miałby być kontrolowany. Dodał również, iż punkt, nad którym jest prowadzona dyskusja, został utworzony po przekazanym piśmie p. Dyrektora do Urzędu Gminy. W kwestii punktu dotyczącego kontroli wybranego referatu z realizacji wykonania budżetu, p. Romanowski poinformował, iż został on umieszczony na wniosek p. Pyki, wobec czego nie rozumie chęci jego zmiany. P. Pyka zapytał, dlaczego zawarto tak duże ramy czasowe przy kontroli ŁOK, jeżeli w międzyczasie były prowadzone audyty. Odnosząc się do kontroli referatów, p. Pyka poinformował, iż zapis ten należy doprecyzować. P. Fila wyraził poparcie dla p. Pyki w kwestii zbyt dużego okresu kontroli w ŁOK.  
P. Pyka złożył II wnioski formalne. I wniosek formalny w brzmieniu „Kontrola realizacji zadań i działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury w latach 2018 – 2020.” II wniosek formalny w brzmieniu „Kontrola referatu finansowego i promocji z realizacji wykonanego budżetu w 2020 r.”

Głosowanie w sprawie I wniosku formalnego p. Pyki (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Norbert Dreier
 • PRZECIW (5):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie II wniosku formalnego p. Pyki (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • PRZECIW (1):
  Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Żelasko, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, wnioski formalne zostały przyjęte.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. po wprowadzonych zmianach.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały po wprowadzeniu zmian po uwzględnieniu przegłosowanych wniosków formalnych. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Anna Patelska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXVI/195/21, została przyjęta (Zał. Nr 16)

5. Wolne wnioski (17:23:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który odnosząc się do pisma Polskiej Spółki Gazownictwa, które zostało przekazane Radnym, zostanie przedyskutowane podczas najbliższego posiedzenia Komisji. P. Buchta poinformował również o odbytym zebraniu walnym Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach. P. Krzyścin odnosząc się do pisma Polskiej Spółki Gazownictwa poprosił o kompleksowe rozmowy z firmą w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Brynicy oraz inwestycjami w tej miejscowości. P. Wójt poinformował, iż prowadzone są rozmowy z oddziałem gazowni w Opolu, natomiast dokładna analiza oraz prace nad wnioskiem gazowni powinny odbyć się podczas posiedzenia Komisji. P. Piestrak poinformował również o trwających pracach polegających na złożeniu wniosków o wydanie warunków technicznych dla budynków gminnych na terenie Brynicy.
Następnie poruszono kwestię odbywania sesji oraz komisji stałych w trybie stacjonarnym na wniosek p. Krzyścina. W tym punkcie wyjaśnienia złożył p. Noga – radca prawny, który podtrzymał wcześniejszą opinię dotyczącą prowadzenia obrad w trybie zdalnym.  
P. Kalina poprosił o naprawę ulicy Kolanowskiej w Biadaczu, poinformował również, iż w ubiegłym roku budżetowym były zabezpieczone środki na dokumentację dla ośrodka zdrowia w Luboszycach, w tym roku nie zostały zabezpieczone środki. P. Wójt odpowiedział, że przy przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki okazało się, że działka musi zostać odlesiona co spowodowało wydłużenie całej procedury.
P. Kalina zapytał, czy pozostałe środki zostaną przesunięte. P. Skarbnik odpowiedziała, iż zadanie nie zostało zrealizowane, wobec czego środki zostały przyjęte w nadwyżkę roku 2020.
W kwestii remontu ul. Kolanowskiej w Biadaczu, p. Wójt poinformował, iż przyjmuje się wniosek do realizacji.
P. Blach zapytał, kiedy rozpoczną się pracę nad budową oświetlenia na ul. Sportowej. P. Wójt odpowiedział, iż planuje się rozpoczęcie prac w II kwartale tego roku.  
 W tym punkcie głos zabrał również p. Pośpiech – Sekretarz Gminy, który odczytał informację dotyczącą działalności lobbingowej (Zał. Nr 17)
Następnie p. Romanowski odniósł się do inwestycji OSP na terenie Gminy Łubniany, zapytał również p. Buchtę na jakim spotkaniu doszło do ustaleń dotyczących inwestycji dla OSP. P. Buchta odpowiedział, że tematy były podejmowane podczas zarządów gminnych OSP Łubniany.  
Głos zabrała również p. Patelska, która odczytała maila skierowanego do członków Komisji Samorządowej od Przewodniczącego Rady, dotyczącego podjęcia decyzji w związku z dalszym funkcjonowaniem Komisji Samorządowej oraz zapytała o podstawę tej wiadomości. P. Buchta złożył w tej kwestii wyjaśnienia.  
P. Brisch poinformował, iż mieszkańcy DFK Kolanowice wydały książeczkę kucharską, zawierającą stare przepisy. Książka została współfinansowana z środków Województwa Opolskiego. 

6. Zamknięcie obrad (17:57:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXVI obrady Rady Gminy Łubniany.
Załączniki:
Nr 1 – listy obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – prezentacja dotycząca zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną
Nr 4 – Uchwała Nr XXVI/183/21
Nr 5 – Uchwała Nr XXVI/184/21
Nr 6 – Uchwała Nr XXVI/185/21
Nr 7 – Uchwała Nr XXVI/186/21
Nr 8 – Uchwała Nr XXVI/187/21
Nr 9 – Uchwała Nr XXVI/188/21
Nr 10 – Uchwała Nr XXVI/189/21
Nr 11 – Uchwała Nr XXVI/190/21
Nr 12 – Uchwałą Nr XXVI/191/21
Nr 13 – Uchwała Nr XXVI/192/21
Nr 14 – Uchwała Nr XXVI/193/21
Nr 15 – Uchwała Nr XXVI/194/21
Nr 16 – Uchwała Nr XXVI/195/21
Nr 17 – Informacja dot. Działalności lobbingowej.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
Ryszard Buchta
 
Protokołowała
Anna Szałatkiewicz