Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zwiększenia obsady w istniejącym kurniku

 

Łubniany, 26.09.2012 r.

RG.6220.3.13.2012.TL

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam społeczeństwo,

 

że decyzją z dnia 26.09.2012 r., znak: RG.6220.2.12.TL Wójt Gminy Łubniany określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku z 40 do 60 DJP poprzez zmianę sposobu użytkowania części magazynowej na część hodowlaną” w wariancie I, zlokalizowanego na działce nr 252 k.m. 4 obręb Dąbrówka Łubniańska

 

  1. Decyzja wydana została na wniosek: Pana Alfreda Moj, ul. Oleska 27, 46-024 Dąbrówka Łubniańska .
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Łubniany.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. od dnia 28.09.2012 r. do dnia 18.10.2012 r.

 

 

Wójt Gminy Łubniany

                                                                             Krystian Baldy