Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

                                                                                                                                                  Łubniany, dnia 1 marca 2021 r.

RB.6721.1.2.2021.ET 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej,
Zbożowej oraz Polnej w Kępie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr XXVI/188/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie papierowej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 2. tradycyjną drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ;
 4. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 46 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) zawiadamiam także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany,
 2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Paweł Wąsiak

Wójt Gminy Łubniany

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024, tel. 77 42 70 533, .
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres lub tel. 77 42 70 534.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lubniany.pl w zakładce „RODO”.

PDF  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie - skan dokumentu (3,57MB)

JPEGZałącznik graficzny Nr 1 do obwieszczenia (262,74KB)

JPEGZałącznik graficzny Nr 2 do obwieszczenia (279,85KB)

DOCWniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (59,50KB)