Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V

Łubniany, dnia 2012.09.14

ZP.271.12.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 16.08.2012r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 03.09.2012r.
  6. Liczba złożonych ofert: 16
  7. Liczba ofert odrzuconych: 5
  8. Wybór oferty:                               Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej

                                                              ECOKOM Sp. z o.o.

                                                              ul. Opolska 21

                                                              46-022 Luboszyce

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 2.042.935,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100)

VAT 23% - 469.875,05 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 05/100)

Brutto: 2.512.810,05 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy osiemset dziesięć złotych i 05/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – WASBUD Robert Wąs z/s. 49-200 Grodków ul. Wrocławska 51, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 386,20 pkt.,

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – TAD-BUD Sp. z o.o. z/s. 33-113 Zgłobice, Zbylitowska Góra ul. Krakowska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 258,60 pkt.,

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – P.H.U. „HYDROMEL” Sp. z o.o. z/s. 98-200 Sieradz ul. Zakładników 17/19, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 318,75 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.  z/s. 46-320 Praszka ul. Warszawska 72, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 448,95 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – P.P.U.H. PAGA-PRO z/s. 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 438,20 pkt.,

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” Sp. z o.o. z/s. 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 59, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 188,65 pkt.,

- oferta nr 9 - złożona przez Wykonawcę – LKJ-BUD Sp. z o.o. z/s. 62-060 Stęszew ul. Łukaszewicza 36, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 322,45 pkt.,

- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – Energy Investors Sp. z o.o. z/s. 00-490 Warszawa ul. Wiejska 12, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 269,30 pkt.,

- oferta Nr 12 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek Wołowiec z/s. 49-100 Niemodlin ul. Opolska 40, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 331,20 pkt.,

- oferta Nr 13 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Opolska 21, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta Nr 15 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 258,10 pkt.

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:

- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna z/s. 42-714 Lisów ul. Przemysłowa 10 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- oferta nr 8 - złożona przez Wykonawcę – P.H.U.P. KAMEL Justyna Dudzic z/s. 49-300 Brzeg ul. Wł. Łokietka 28/1 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- oferta nr 11 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo Handlowe Lech-Instal Lesław Chort z/s. 49-314 Myśliborzyce 14B – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- oferta nr 14 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- oferta nr 16 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Sembau Polska Sp. z o.o. z/s. 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 oraz Richard Sem Bau GmbH z/s. 84367 Tann Eiberger Str. 2 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna z/s. 42-714 Lisów ul. Przemysłowa 10  – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, oraz w załączonych do oferty zobowiązaniach, oświadczył, że podmioty udostępniające będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia, co zobowiązywało wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich oświadczeń i dokumentów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  ich z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ofercie wykonawcy stwierdzono brak w/w. oświadczeń i dokumentów dla podmiotów udostępniających osoby. Zamawiający w dniu 07.09.2012r. pismem ZP.271.12.C-2.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

- P.H.U.P. KAMEL Justyna Dudzic z/s. 49-300 Brzeg ul. Wł. Łokietka 28/1 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wymagał wykazania w ofercie wykonania w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwóch zamówień o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej). Łączna wartość wykazanych zadań powinna być większa od 4.000.000,00 zł/brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto). W złożonej ofercie – wykonawca spełnił warunek dotyczący wykonania co najmniej dwóch zamówień, lecz ich wartość nie potwierdza spełniania warunku dotyczącego łącznej wartości. Ze złożonej referencji na kwotę 348.825,00 zł nie wynika wykonanie robót o wymaganym charakterze tj. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej. Zamawiający w dniu 07.09.2012r. pismem ZP.271.12.C-3.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

- Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo Handlowe Lech-Instal Lesław Chort z/s. 49-314 Myśliborzyce 14B – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Do złożonej oferty wykonawca dołączył nieaktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla podmiotu udostępniającego uprawnionego geodetę. Złożone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zostało wystawione dnia 23.04.2012r., a więc jest nieaktualne. Złożone zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zostało wystawione dnia 10.04.2012r., a więc jest nieaktualne. Zamawiający w dniu 07.09.2012r. pismem ZP.271.12.C-5.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił ofertę, lecz złożone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie spełnia wymogów art. 26 ust. 3 Pzp. który jednoznacznie wskazuje, że oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzała spełnianie przez wykonawcę warunków z datą 04.09.2012r. a więc po terminie składania ofert, który upłynął dnia 03.09.2012r.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wymagał załączenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca wykazał wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwóch zamówień o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej) o wartości większej od 4.000.000,00 zł/brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto), lecz nie dołączył dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający w dniu 07.09.2012r. pismem ZP.271.12.C-6.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

- Konsorcjum firm: Sembau Polska Sp. z o.o. z/s. 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 oraz Richard Sem Bau GmbH z/s. 84367 Tann Eiberger Str. 2 – wykluczone na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Uzasadnienie: Wykonawca złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania podpisane przez pełnomocnika, ale w imieniu tylko jednego z konsorcjantów. Oświadczenie to winno być złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów lub przez pełnomocnika konsorcjum w imieniu każdego z nich. Do złożonej oferty wykonawca dołączył nieaktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zostało wystawione dnia 22.03.2012r., a więc jest nieaktualne. Złożone zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zostało wystawione dnia 19.04.2012r., a więc jest nieaktualne. W związku z faktem, iż wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kierownik robót elektrycznych) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musiał udowodnić, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Do oferty nie dołączono zobowiązania dla kierownika robót elektrycznych. Ponadto wykonawca nie dołączył dokumentów potwierdzających, że „nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” dla Partnera Konsorcjum, czyli firmy Richard Sem Bau GmbH. Zamawiający w dniu 07.09.2012r. pismem ZP.271.12.C-7.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY

                                                                                                   

PDFPismo ZP.271.12.E.2012 Informacja o wyniku.pdf