Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 21.12.2020 r. - tryb zdalny

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 21.12.2020 r. – tryb  zdalny  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (13:05:00)

Obrady rozpoczęto 2020-12-21 o godz. 13:05:42, a zakończono o godz. 15:55:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Norbert Dreier
 6. Waldemar Kalina
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany, p. Buchta rozpoczął obrad XXV sesji Rady Gminy, po czym przywitał wszystkich Radnych, p. Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu sesji Rady Gminy uczestniczyli: p. Wąsiak –Wójt Gminy, p. Piestrak –Zastępca Wójta, p. Kępa –Danek –Skarbnik Gminy, p. Pośpiech –Sekretarz Gminy, p. Twardowska – insp. ds. planowania przestrzennego, p. Kurek – kierownik GOPS; p.  Szałatkiewicz – Młodszy referent, p. Moszner – Inoformatyk.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (13:05:00)

Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2).
P. Kalina złożył wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu 3.8 tj. Projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany oraz przesunięcie tego punktu na kolejną sesję. Motywując swój wniosek, p. Kalina poinformował, iż mając na względzie dobro przedsiębiorców, należy rozwiać wszelkie wątpliwości. Odnosząc się do złożonego wniosku, p. Wójt poprosił, aby uchwała nie została wycofana z porządku obrad z tego względu, iż aktualnie procedowana jest pomoc de minimis dla jednego z przedsiębiorców w ramach przedstawionej uchwały. Nie podjęcie projektu uchwały spowoduje przykre konsekwencje dla przedsiębiorcy. P. Wójt poinformował również, iż przykro mu, że p. Kalina nie poinformował przed sesją o swoich uwagach do projektu uchwały, dodał również, iż wszelkie wnioski złożone przez przedsiębiorcę spółdzielni surowców mineralnych są bezpodstawne. P. Kalina poinformował, iż nie został poproszony o spotkanie, uważa również, iż należy rozwiać wszelkie wątpliwości i przesunąć projekt uchwały na kolejną sesję Rady Gminy. P. Buchta poprosił p. Wójta, aby wyjaśnił kwestię procedowanej pomocy w ramach pomocy de minimis. P. Wójt poinformował, że jeżeli p. Kalina ma zastrzeżenia do uchwały, to on powinien poprosić o spotkanie. P. Wójt dodał również, iż w ramach przedstawionej uchwały, procedowany jest wniosek dużego przedsiębiorcy z Jełowej odnośnie udzielenia mu pomocy de minimis. Mówca podkreślił również, iż uważa, że uchwała powinna zostać przyjęta. W kwestii wniosku przedsiębiorcy surowców mineralnych, p. Wójt poinformował, iż nie ma on uzasadnienia. P. Wójt podkreślił, iż nie można uzasadniać wniosku o pomoc de minimis tym, że się płaci podatki bądź wyremontowało się drogę gminną, która w 90% służy jedynie przedsiębiorcy. Intencją uchwały o pomocy de minimis jest rozwój Gminy Łubniany oraz zwiększenie podstawy wymiaru podatków. P. Wójt poinformował także, iż prośba wnioskodawcy nie zmieni podstawy zwiększenia się wymiaru podatków, z tego względu, że osoby fizyczne płacą już podatek od prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego nie ma podstaw do udzielenia spółdzielni surowców mineralnych tej pomocy, ze względu na to, że nie zmieni się podstawa opodatkowania a spółdzielnia nadal będzie musiała opłacać podatki od działalności gospodarczej w tej samej kwocie. Mowa jest jedynie o nowych inwestycjach. P. Wójt poinformował również, iż gdy ktoś zakupuje grunty rolne, to może być zwolniony jedynie z podatku rolnego, następnie jeżeli na tych gruntach będą odbywały się inwestycje, przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o pomoc de minimis. Wobec tego, p. Wójt uważa, iż projekt uchwały winien być nadal procedowany. Następnie p. Buchta podsumował kwestię poruszoną przez p. Wójta, poprosił także p. Kalinę o wycofanie złożonego wniosku, aby nie stracić pomocy dla przedsiębiorcy z Jełowej. Następnie p. Kalina zacytował artykuł z Dziennika Gazety prawnej. Głos w tej sprawie zabrał również p. Noga – radca prawny, poinformował zebranych o możliwości zwolnień od podatku jednakże w trybie tarczy antykryzysowej, natomiast kwestia zwolnień w przedstawionym projekcie uchwały jest procedowana w innym trybie. P. Noga w szczegółowy sposób przedstawił zebranym zasadność podjęcia projektu uchwały. Następnie p. Buchta zapytał, czy wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. P. Kalina zapytał, czy jest możliwość, aby Wójt przychylił się w przyszłości do złożonego wniosku przez przedsiębiorcę z Biadacza. P. Wójt odpowiedział, iż niejednokrotnie były prowadzone rozmowy z Prezesem jak i główną księgową przedsiębiorstwa i p. Prezes zdaje sobie sprawę z tego, iż nie jesteśmy w stanie pomóc mu w tym zakresie. P. Wójt ponownie podkreślił, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy jedynie nowych inwestycji. P. Buchta ponownie skierował się do p. Kalina czy podtrzymuje złożony wniosek czy też, chce go wycofać. P. Kalina poinformował,  iż wycofuje złożony przez siebie wniosek formalny.

Nastąpiła zmiana quorum (13:29:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Żelasko

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy, przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska

W wyniku głosowania, porządek obrad został zatwierdzony.


1.2. zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Łubniany. (13:31:00)

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Łubniany (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(5):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska

W wyniku głosowania, protokół z XXIV sesji został zatwierdzony.


2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (13:33:00)

W tym punkcie p. Wójt poinformował, iż Urząd Gminy Łubniany koordynuje zbiórkę, na specjalnym profilu na facebooku dla chłopca, który potrzebuje funduszy na wózek inwalidzki oraz specjalistyczne ortezy. Zamontowano również iluminacje świąteczne w sołectwie Łubniany. P. Wójt poinformował również, iż Gmina zakupiła serce na nakrętki, które zostało umieszczone przy jednostce OSP Łubniany, dodatkowo dwa serca zostały zakupione z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej w Luboszycach oraz p. Artura Baziuka Dyrektora przy PSP w Jełowej. Dodał również, iż Wicemarszałek Województwa Opolskiego p. Zbigniew Kubalańca przekazał Gminie Łubniany zestawy ochrony osobistej, oraz tzw. koperty życia, co jest częścią projektu „Opolskie przeciw Covid - 19”, jaki realizuje Samorząd Województwa Opolskiego. Zostały zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie dystrybuował je pomiędzy seniorami naszej Gminy. P. Wójt poinformował również, iż trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030 przez stronę internetową oraz profil na facebooku, a także przez aplikację mobilną zachęca się mieszkańców do wypełniania ankiet, która posłuży stworzeniu strategii. Następnie p. Wójt zaznaczył, iż trwa remont budynku gminnego, w którym mieści się poczta w Luboszycach oraz pomieszczeń w Jełowej, gdzie znajduje się karetka pogotowia. Został również wydany oraz trwa kolportaż pierwszego numeru informacyjnego Gminy Łubniany pt. „Naturalnie Łubniany”, biuletyn będzie wydawany w cyklu dwumiesięcznym. P. Wójt podziękował również wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację mikołajek. Dodano również, iż obecnie trwa odbiór budowy drogi na ul. Bratków w Luboszycach. Kończąc swoją wypowiedź, p. Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek gminnych za wykonywaną pracę na rzecz mieszkańców.

3. Podjęcie uchwał (13:38:00)
3.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2021 r. (projekt budżetu Radni otrzymali w dniu 16 listopada 2020 r.) -omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy - przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (13:38:00)

Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.. Szczegóły oraz objaśnienia wnoszonej autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.

P. Deinert zapytał, czy wszystkie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały uwzględnione w autopoprawce. P. Skarbnik odpowiedziała, że autopoprawka zawiera uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz przedstawiła punkty, który zawierają zmiany.

Następnie p. Pyka odnosząc się do działu 75023, gdzie zmniejsza się kwotę o 42 000 zł, co w całości daje kwotę 610 000 zł, zapytał, na jaki cel będzie przeznaczona wskazana kwota. P. Skarbnik odpowiedziała, że środki zostały przeznaczone na kulturę fizyczną z uwzględnieniem dotacji i prowadzonego konkursu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Nastąpiła zmiana quorum (13:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Nastąpiła zmiana quorum (13:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

P. Pyka poinformował, iż miał na myśli środki, które są związane z wydatkami bieżącymi jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań statutowych, wobec czego zapytał o których zadaniach statutowych jest mowa. P. Skarbnik odpowiedziała, iż są to podstawowe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Te wydatki zostały zmniejszone na rzecz przeniesienia tych środków na kulturę fizyczną

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (13:51:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez autopoprawkę.

Jako pierwszy głos zabrał p. Pyka, który poinformował, iż w 2020 roku zaplanowane są środki na projekt ZOZu w Luboszycach, wobec czego zapytał, czy projekt został już wykonany oraz czy planowanym jest zabezpieczenie środków na kolejny rok. P. Wójt poinformował, iż inwestycja nie była realizowana w roku 2020, ze względu na to, iż doszła dodatkowa procedura w zmianie planów zagospodarowania przestrzennego, odnośnie tzw. odlesienia terenu. Ponieważ na chwilę obecną nie można określić jak długo to potrwa, to w ciągu roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie składana prośba aby przyjąć takie zadanie.

Następnie p. Buchta zapytał, czy został zrealizowany projekt ścieżki pieszo – rowerowej, pomiędzy miejscowościami Brynicą a  Kup. P. Piestrak, odpowiedział, iż trwają rozmowy z Wójtem Dobrzenia Wielkiego, gdzie początkowo zakładano zlecenie wykonania dokumentacji na brakujące 600 m ścieżki pieszo – rowerowej, natomiast po stronie naszej gminy jak również gminy Dobrzeń Wielki, plany te zostały odłożone z uwagi na problemu budżetowe.

P. Dreier odnosząc się do rozdziału 600, zapytał, czy zostanie wykonana droga osiedlowa. Dodał również iż pomiędzy działem 600 a 60016 są rozbieżności kwotowe. P. Wójt odpowiedział, iż nie ma rozbieżności ponieważ są to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tak jak było obiecane, na drogi przeznaczy się 1 000 000 zł oraz zostanie stworzony fundusz dróg gminnych. P. Wójt dodał, iż kwota musiała zostać podzielona w ten sposób, że część środków jest w wydatkach bieżących a część w wydatkach majątkowych, natomiast na przestrzeni przyszłego roku ta kwestia z pewnością będzie korygowana. P. Wójt zaznaczył również, iż jak było mówione podczas posiedzenia Komisji, obecnie przygotowywany jest przetarg nieograniczony na remonty dróg, wiąże się nadzieje, iż uda się zaoszczędzić środki. Dodał również, iż między innymi ulica Osiedlowa będzie brana pod uwagę w tym przetargu. Obecnie jednak nie decyduje się które drogi będą remontowane, a które nie.  Po rozstrzygnięciu przetargu, na bieżąco będą podejmowane decyzje. P. Wójt dodał również, iż mimo wszystko czas pandemii jest sprzyjający, ponieważ przedsiębiorcy walczą o każdą ofertę stąd ceny są niższe.

P. Pyka poinformował, iż  we wskazanym wcześniej rozdziale ujęto ul. Krzyżula, wobec czego ma nadzieję, iż zadanie to zostanie zrealizowane, ponieważ temat ten poruszany jest już od kilku lat. P. Wójt odpowiedział, iż również ma nadzieję, że żadne czynniki zewnętrzne nie przeszkodzą w realizacji planów, jednakże ciężko jest przewidzieć co przyniesie 2021 rok. P. Wójt dodał również, iż potrzeby drogowe występują od wielu lat, rozumie zaangażowanie radnych w kwestii zgłaszanych dróg do remontu, jednakże wiele dróg mogło być wyremontowanych wcześniej.

Następnie głos zabrał p. Deinert, który zapytał jakie obiekty gminne są monitorowane oraz co wchodzi w zakres monitoringu. Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik, która poinformowała, iż monitorowane jest: składowisko w Kępie, PSZOK w Masowie, jak również budynki użyteczności publicznej, m.in. Urząd Gminy, Stacja Caritas oraz GOPS. Ponoszone są również koszty związane z objazdem prewencyjnym.

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła zebranym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Przechodząc do kolejnego podpunktu, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii oraz wniosków Komisji Stałych. P. Brisch poinformował, iż Komisja Organizacyjno – Finansowa nie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. P. Roguła poinformował, iż Komisja Oświatowa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. P. Romanowski poinformował, iż Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. P. Buchta odczytał głosowanie Komisji Skarg, wniosków i petycji informując, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały budżetowej na 2021 r. P. Buchta poinformował również, iż Komisja Rolno – Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W kolejnym podpunkcie tj. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych, p. Wójt poinformował, iż wniosek Komisji Organizacyjno – Finansowej został uwzględniony w autopoprawce do projektu uchwały. P. Wójt dodał również, iż obecnie jesteśmy w czasie pandemii, wobec czego poprosił, aby wspólnymi siłami wspierać i rozwijać Gminę Łubniany w kolejnym roku. P. Wójt zwrócił także uwagę, iż projekt uchwały jest bardzo ambitny, ponieważ aż 20% budżetu stanowią zadania inwestycyjne, budżet oparty jest jedynie na dochodach a montaż finansowy nie obejmuje kredytów. P. Wójt podziękował za dyskusję podczas posiedzeń Komisji oraz poprosił aby wspólnie dbać o rozwój oraz dobro Gminy jak i mieszkańców. P. Buchta dodał, iż podczas posiedzenia komisji dyskusja była burzliwa, niestety, jak już było wspomniane, nie wiadomo które inwestycje uda się zrealizować. P. Pyka w imieniu klubu OSP poinformował, iż klub nie będzie się sprzeciwiał ale i nie poprze projektu uchwały, ponieważ są wnioski, które nie zostały uwzględnione, jednak wiąże się nadzieje, iż w przyszłości znajdą pozytywny odzew. P. Pyka dodał, iż zdaje sobie sprawę z ograniczeń finansowych, tak jak obrazuje to sytuacja Covidowa. Mówca poinformował również, iż ma nadzieje, że uda się zrealizować wnioski, które były składane z wykorzystaniem środków zewnętrznych. P. Patelska podziękowała p. Wójtowi oraz Wice Wójtowi, ponieważ obecny rok pod względem inwestycji w Luboszycach był bardzo dobry, tj. m.in. wykonanie oświetlenia na ul. Krótkiej. P. Patelska podziękowała również, za uwzględnienie w budżecie wniosków dotyczących wykonania oświetlenia na ul. Pogodnej. P. Wójt poinformował, iż nie wystarczającym jest złożenie wniosku do budżetu, ponieważ oczekuje współpracy, rozmów oraz rozwiązywania wspólnie problemów. P. Wójt dodał, iż jest otwarty na dialog, współpracę oraz spotkania, aby konstruktywnie dochodzić do konsensusu, aby wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców Gminy. P. Pyka poinformował, iż nie neguje współpracy, a problemy stara się monitorować na bieżąco na tyle na ile jest w stanie, uważa również, iż wnioski które są składane w przypadku finansowań zewnętrznych były pozytywnie przyjmowane. Następnie p. Krzyścin odnosząc się do słów p. Pyki dotyczących nie poparcia projektu uchwały, poprosił o wyjaśnienie czego brakuje w budżecie panu radnemu, aby poprzeć projekt uchwały. P. Pyka odpowiedział, iż w sprawie przedstawionego projektu uchwały była prowadzona burzliwa dyskusja podczas posiedzenia Komisji, a sesja nie jest od tego, by powtarzać to, co działo się na posiedzeniu Komisji. P. Krzyścin ponownie poprosił o wyjaśnienia czego brakuje w budżecie, aby p. Pyka uznał go za właściwy. P. Pyka odpowiedział, iż p. Wójt odpowiedział na to pytanie, ponieważ nie wszystkie wnioski mogą zostać uwzględnione w jednym roku. Wszelkie wątpliwości były poruszone podczas posiedzenia Komisji, wobec czego nie widzi potrzeby powtarzania dyskusji.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2021 r. (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(2):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXV/171/20 została przyjęta (Zał. Nr 3)


3.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026 ( Radni otrzymali projekt w dniu 16 listopada 2020 r.) - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej (14:46:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił Radnych o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały, która jest konsekwencją przyjętej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. P. Skarbnik przedstawiła zebranym szczegóły autopoprawki.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026 (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Maria Waleska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, przyjęto Uchwałę Nr XXV/172/20 (Zał. Nr 4)


3.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:58:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Kępa – Danek, Skarbnik Gminy Łubniany.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku powyższego, Uchwała Nr XXV/173/20 została przyjęta (Zał. Nr 5)


3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola (15:01:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXV/174/20, została podjęta (Zał. Nr 6)


3.5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (15:03:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiła p. Skarbnik.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXV/175/20, została przyjęta (Zał. Nr 7)


3.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana  dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska”) (15:05:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiła p. Skarbnik.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska”) (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jacek Roguła

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/176/20, została podjęta (Zał. Nr 8)


3.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”) (15:08:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Szczegóły zmian przedstawiła p. Skarbnik.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Anna Patelska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”) (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

Wobec powyższego głosowania, podjęto Uchwałę Nr XXV/177/20 (Zał. Nr 9)


3.8. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany. (15:12:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformował również, iż przedmiotowa uchwała ma na celu podniesienie poziomu rozwoju gospodarczego naszej Gminy. Jak poinformował p. Wójt, projekt uchwały skierowany jest do nowych inwestycji, które w przyszłości pozwolą na zwiększenie podatku od nieruchomości, dzięki tej uchwale można zwiększyć podstawę wymiaru podatku od nieruchomości. P. Wójt dodał również, iż jest to uchwała, z której nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać, jednak daje możliwości przedsiębiorcom, którzy myślą o rozwoju swoich firm.

P. Buchta poinformował, iż  Uchwała była podejmowana już w roku bieżącym, i z pewnością każdy Radny jest za rozwojem naszej Gminy.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, przyjęto Uchwałę Nr XXV/178/20 (Zał. Nr 10)


3.9. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany (15:20:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, p. Deinert.

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Piotr Blach, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Anna Patelska

W wyniku głosowania, przyjęto Uchwałę Nr XXV/179/20 (Zał. Nr 11)


3.10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (15:23:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Emilia Twardowska – insp. ds. planowania przestrzennego, która przedstawiła zebranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

P. Krzyścin odnosząc się do dyskusji podczas posiedzenia Komisji, zapytał, czy prace nad nowym studium nie zablokują prac w istniejących planach. P. Twardowska odpowiedziała, iż przystąpienie do opracowania nowego studium nie będzie blokowało podejmowanych zmian dla planów miejscowych, pod warunkiem, że będą one zgodne z obowiązującym studium. P. Krzyścin poinformował, iż rozumie potrzebę prac nad nowym studium, ponieważ zauważalne są potrzeby, które aktualnie ograniczane są przez obowiązujący dokument.

P. Buchta zapytał, czy jest możliwość prowadzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium dla całej gminy. P. Twardowska poinformowała, iż rozpoczynając procedurę opracowania nowego planu miejscowego, zanim podejmie się uchwałę intencyjną, wykonuje się analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego, w której stwierdza się, czy planowana zmiana jest zgodna z obowiązującym studium. Jeżeli taka zmiana jest zgodna, można podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego aktu prawa miejscowego. P. Buchta dodał, iż jak informowano na poprzednich komisjach oraz sesjach, zmiana studium potrwa około 2 lat, wobec czego p. Buchta zapytał, czy można zmienić plan zagospodarowania dla całej miejscowości, dla której plan nie został wykonany tj. Biadacz, Kolanowice, Brynica, na podstawie obowiązującego studium. Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, który poinformował, iż każdorazowo przystępując do zmiany planu, powołuje się na zgodność z obecnie funkcjonującym w obiegu prawnym studium. Wobec tego, jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie przyjęty projekt uchwały, nie znaczy, że w międzyczasie nie będzie możliwości dokonania zmian planów miejscowych na podstawie w oparciu o studium dotychczasowe. P. Piestrak dodał, iż w pełni zgadza się z koniecznością zmiany planu zagospodarowania w Brynicy, z powodu dużej ilości składanych wniosków, jednak duża ich część nie dotyczy jedynie zmiany planu, ponieważ zmiana planu na podstawie aktualnego studium nie rozwiąże wszystkich problemów mieszkańców. P. Piestrak zaznaczył, iż zmiana studium pozwoli na zmianę planu w kompleksowy sposób. Zmiana studium jest konieczna nie tylko ze względu na realizację potrzeb mieszkańców, ale również konieczne jest dostosowanie dokumentu do obecnie obowiązujących przepisów. P. Twardowska dodała, iż nie tylko przepisy prawa, ale również dokumenty zewnętrzne na podstawie których studium jest opracowywane. W obecnie obowiązującym studium, powołuje się na dokumenty, które już nie funkcjonują w obiegu prawnym. P. Twardowska zaznaczyła również, iż w 2019 roku został przyjęty nowy plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Opolskiego, który także wprowadził istotne zmiany dla naszej Gminy.  Stąd też uznano, jak i Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna zgodziła się z wnioskiem, że należy wykonać aktualizację studium.

P. Pyka zapytał, czy jeżeli plan zagospodarowania dla miejscowości Brynica, nie jest zgody z obowiązujący studium, można go zmienić czy też nie. P. Twardowska poinformowała, iż można go zmieniać, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, jest ona aktem obowiązującym, na jego podstawie wydawane są pozwolenia na budowę oraz można na jego terenie jak i innych miejscowościach przystępować do opracowywania nowych planów miejscowych. Warto się jednak zastanowić, czy jest to zasadne na takim etapie, jeżeli większość wniosków, które zostały złożone o zmianę planu miejscowego, byłaby odrzucona z kwestii formalnych, ponieważ studium nie pozwala na dokonanie takich zmian, jakie są wnioskowane. Dlatego też proponuje się przystąpienie do sporządzenia nowego studium, aby uwzględnić wnioski mieszkańców, po czym przystąpić do sporządzenia nowych planów miejscowych na większych obszarach.

Nastąpiła zmiana quorum (15:31:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Anna Patelska

W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr XXV/180/20 (Zał. Nr 12)


3.11. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji grantu pod nazwą „Świadczenie usług transportu door to door na terenie Gminy Łubniany” (15:40:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Kurek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji grantu pod nazwą „Świadczenie usług transportu door to door na terenie Gminy Łubniany” (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska

W wyniku głosowania, przyjęto Uchwałę Nr XXV/181/20 (Zał. Nr 13)


3.12. w sprawie regulaminu Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - mieszkańców Gminy Łubniany mających trudności w poruszaniu się (15:42:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Kurek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie regulaminu Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Anna Patelska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXV/182/20, została przyjęta (Zał. Nr 14)


4. Wolne wnioski (15:45:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Deinert, który poinformował, iż dowiedział się, iż p. Wójt po kolejnych negocjacjach, doszedł do porozumienia z właścicielami działki pod budowę nowej remizy dla OSP Luboszyce, wobec czego poprosił o potwierdzenie tej informacji. P. Wójt odpowiedział, iż negocjacje lubią ciszę, a procedura jest w trakcie, wobec czego ma nadzieję, iż podczas kolejnej sesji będzie mógł przedstawić informacje w tej kwestii.

Następnie głos zabrał p. Wójt, który podziękował Radnym za rok czynnej, owocnej pracy w niesprzyjających rzeczywistych warunkach. Zachęcił również, aby w 2021 roku spotykać się oraz rozmawiać na temat problemów Gminy. Jednocześnie p. Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy za rok wytężonej pracy w szczególnych warunkach, podziękował również najbliższemu gronu współpracowników za wyczerpującą pracę na rzecz naszej Gminy. Następnie p. Wójt złożył wszystkim życzenia zdrowych, wesołych Świąt.

Kolejno p. Buchta zapytał, na jakim etapie jest podpisanie umowy z nowym administratorem sieci wodno – kanalizacyjnej. Na to pytanie odpowiedział p. Sekretarz, który poinformował, iż drugi z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że wszystkie czynności, które do tej pory były podjęte, zostały wykonane odpowiednio. Obecnie koniecznym jest ponowna analiza dokumentacji, ponownie należy ogłosić o wyborze najkorzystniejszej oferty i dopiero wówczas będzie możliwe podpisanie umowy. P. Pośpiech dodał również, iż nowy operator, został w wyniku postępowania wybrany, jednak procedura prowadzona w trybie Unijnym, na okres 10 lat, związanej z czynnościami inwestycyjnymi, wymaga czasu.

P. Buchta podziękował za udzielenie odpowiedzi, podziękował również wszystkim Radnym, p. Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy za współpracę oraz złożył życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt.

5. Zamknięcie obrad (15:55:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXV posiedzenie Rady Gminy Łubniany.


Zakończono sesję (15:55:09)

Załączniki :
Nr 1 –Listy obecności
Nr 2 –Porządek obrad
Nr 3 –Uchwała Nr XXV/171/20
Nr 4 –Uchwała Nr XXV/172/20
Nr 5 –Uchwała Nr XXV/173/20
Nr 6 –Uchwała Nr XXV/174/20
Nr 7 –Uchwała Nr XXV/175/20
Nr 8 –Uchwała Nr XXV/176/20
Nr 9 – Uchwała Nr XXV/177/20
Nr 10 – Uchwała Nr XXV/178/20
Nr 11 – Uchwała Nr XXV/179/20
Nr 12 – Uchwała Nr XXV/180/20
Nr 13 – Uchwała Nr XXV/181/20
Nr 14 – Uchwała Nr XXV/182/20
Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Ryszard Buchta


Protokołowała:

Anna Szałatkiewicz