Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 30.11.2020 r. - tryb zdalny

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 30.11.2020 r. - tryb zdalny
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (14:43:00)

Obrady rozpoczęto 2020-11-30 o godz. 14:43:06, a zakończono o godz. 16:51:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (Zał. Nr 1):

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Maria Waleska
 14. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta rozpoczął obrady XXIV sesji Rady Gminy, po czym przywitał wszystkich Radnych oraz p. Wójta wraz uczestniczącymi w sesji pracownikami Urzędu Gminy.
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu sesji Rady Gminy uczestniczyli: p. Wąsiak – Wójt Gminy, p. Piestrak – Zastępca Wójta, p. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. Pośpiech – Sekretarz Gminy, p. Heisig – Barzana – kierownik referatu promocji i turystyki, p. Sobota – insp. ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, p. Twardowska – insp. ds. Planowania przestrzennego, p. Michał Moszner – Informatyk, p. Szałatkiewicz – Młodszy referent
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał listę obecności, zgodnie z którą stwierdzono quorum do podejmowania decyzji, wniosków oraz uchwał.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:43:00)

Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2)
Wobec braku pytań oraz wniosków do przedstawionego porządku obrad, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty.


1.2. zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:48:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, protokół z XXIII sesji został zatwierdzony.


2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (14:50:00)

W tym punkcie p. Wójt poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z sięgaczami w Kępie, obecnie trwa procedura przygotowująca do podpisania umowy z wybranym oferentem. P. Wójt dodał, iż nastąpiło również otwarcie ofert na zarządzanie i eksploatację siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego a procedura nadal jest w toku. Ofertę złożyła firma Plada spółka z o. o. z siedzibą w Chrząstowicach oraz spółka z o. o. Veolia Zachód z siedzibą we Wrocławiu. P. Wójt poinformował, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Plada, która zaoferowała: wykonanie budowy przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce w pierwszym roku obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym; wykonanie przeglądu i modernizacji wszystkich istniejących pompowni przydomowych, przy czym oferuje się przeglądu i modernizacji 760 najstarszych sztuk pompowni w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy; wykonanie modernizacji na radiowe wodomierze na przyłączach domowych w okresie do 2 lat od dnia zawarcia umowy; wysokość czynszu dzierżawnego infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, roczna suma czynszu to kwota 108 000 zł netto. Spółka Veolia Zachód złożyła podobną ofertę, gdzie wskaźniki są na tym samym poziomie odnośnie budowy przepompowni, wykonania przeglądu i modernizacji, wykonania modernizacji na radiowe wodomierze, różnica jest jedynie w wysokości czynszu dzierżawnego, gdzie spółka zaoferowała roczną sumę czynszu na kwotę 101 500, 08 zł netto. P. Wójt zaznaczył również, iż oczekuję się, czy któryś z oferentów złoży jakiekolwiek zażalenia, gdyż zgodnie z procedurą jest to okres 10 dni od daty ujawnienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Następnie p. Wójt poinformował, iż w czasie międzysesyjnym: monitorowano działalność szkół podstawowych  z terenu gminy Łubniany, w tym celu odbyło się spotkanie online z dyrektorami placówek, trwają także prace nad opracowaniem Strategii Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030 przez stronę internetową i profil na facebooku, a także przez aplikację mobilną zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety, która posłuży stworzeniu strategii. Jednocześnie p. Wójt zachęcił Radnych, którzy posiadają konto na facebooku o udostępnienie wspomnianej informacji. P. Wójt podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek Urzędu Gminy za wykonywaną pracę na rzecz rozwoju Gminy i na rzecz mieszkańców.
 

3. Podjęcie uchwał: (15:00:00)
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:00:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. Następnie p. Skarbnik przedstawiła zmiany uwzględnione w autopoprawce do projektu uchwały, które zostały również przedstawione na posiedzeniu Komisji.
P. Buchta poinformował, iż podczas ostatniej sesji dokonano zmian w zakresie zmniejszenia kwoty na budowę drogi, natomiast w przedstawionym projekcie środki są dokładane, wobec czego p. Buchta zapytał, dlaczego się tak stało. P. Skarbnik odpowiedziała, iż korekta z dnia 28 października br., która została przedstawiona na sesji, związana była z podpisaniem aneksu z Opolskim Urzędem Wojewódzkim do wysokości kwoty uzyskanej z przetargu do wysokości dofinansowania. P. Skarbnik dodała, że korekta dotyczyła dofinansowania zewnętrznego. P. Wójt zauważył, iż w międzyczasie po konsultacjach na radach budowy oraz wniosku wykonawcy, pojawiły się niezbędne prace dodatkowe, które muszą być wykonane przy budowie tej drogi, stąd pojawiła się decyzja, aby skierować dodatkowe środki z wkładu własnego na realizację tego zadania.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.

Z powodu problemów technicznych, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Obrady wznowiono o godz. 15:09.

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. po uwzględnieniu autopoprawki.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowała, przyjęto Uchwałę Nr XXIV/165/20 (Zał. Nr 3)
3.2. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (15:12:00)

W tym punkcie, ponownie głos zabrał p. Wójt, który podziękował za przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, jednocześnie poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas posiedzenia Komisji, wobec czego poprosił o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIV/166/20 (Zał. Nr 4)
3.3. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (15:16:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXI/167/20 (Zał. Nr 5)
3.4. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" (15:18:00)

W tym punkcie o zabranie głosu poproszono p. Sobotę, która przedstawiła uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały.
P. Buchta zapytał, czy rozdzielono już środki wraz z wysokościami dla organizacji. P. Sobota odpowiedziała, iż nastąpi to dopiero po uchwaleniu projektu budżetu, po czym zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych. P. Buchta dopytał, czy dzisiaj odbędzie się głosowanie nad ogólną kwotą na realizację programu. P. Sobota, odpowiedziała, że tak, jest to ogólna kwota przeznaczona na realizację programu.
Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XXIV/168/20 (Zał. Nr 6)
3.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu (15:21:00)

O zasadności przedłożenia projektu uchwały poinformowała p. Sobota.
P. Buchta poprosił o przedstawienie zmian, wobec czego p. Sobota szczegółowo omówiła zmiany jakie obejmuje przedłożony projekt uchwały.
P. Pośpiech, Sekretarz Gminy zaznaczył, iż w przedstawionym projekcie uchwały doszło do oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej miesiąca w tytule oraz par. 1 przedstawionej uchwały. Pierwotnie zapis informował, iż Uchwała Nr XXIII/160/20 została podjęta 28 września 2020 r., natomiast oczywistym jest, iż XXIII sesja Rady Gminy odbyła się 28 października, wobec czego można uznać, iż doszło do omyłki pisarskiej. P. Pośpiech dodał również, iż jeżeli uchwała zostanie podjęta, to poprawiony zapis dotyczący miesiąca podjęcia uchwały zostanie przedłożony Przewodniczącemu Rady do podpisu.

Następnie głos zabrał p. Pyka, który odnosząc się do uchylenia par. 12, w którym znajduje się cała organizacja Rade Seniorów, zapytał czy usunięcie tego paragrafu jest prawidłowe oraz czy takie rozwiązanie funkcjonuje na przykładzie innych miejscowości. P. Sobota odpowiedziała, iż zgodnie z interpretacją wyroku Sądu, zapis wykracza poza delegację Rady Gminy. P. Pyka zapytał, czy organizacja struktury Rady Gminy Seniorów wykracza poza jej kompetencje? P. Sobota odpowiedziała, iż zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy powołując gminną Radę Seniorów nadaje statut, określając tryb wyboru jej członków i zasady działania. Dodała również, iż są to ogólne działania, nie można ich dokładnie precyzować jak ta Rada ma działać w swoich strukturach, tzn. jak wybiera swoich przedstawicieli, prezydium itp. P. Pyka zapytał, czy takie rozwiązanie, bez wskazania struktury organizacyjnej funkcjonuje w innych miejscowościach. Na pytanie odpowiedziała p. Heisig – Barzana, kierownik referatu promocji i turystyki, która poinformowała, iż wskazany paragraf został zakwestionowany w toku postępowania nadzorczego wobec tej uchwały, co jest związane z wspomnianym wyrokiem. P. Heisig – Brzana zaznaczyła również, iż podczas trwania prac nad tworzeniem statutu, spotkano się z tym, iż statuty innych miejscowości utworzone przed wydaniem wyroku, mają określoną szczegółową budowę struktury Rady Gminy Seniorów. Dodano również, iż w związku z wydanym wyrokiem Sądu zapis winien być usunięty ze statutu, ponieważ zapis ten został zakwestionowany.

Kolejno p. Buchta zapytał, czy wobec usunięcia par. 12 zmieni się numeracja dalszych przepisów. P. Sobota odpowiedziała, iż w par. 12 zostanie umieszczony zapis „uchylony”, wobec czego numeracja dalszych przepisów się nie zmieni.
Wobec braku dalszych pytań, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIV/169/20 (Zał. Nr 7)
3.6. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (15:32:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poinformował Radnych, iż przedłożone opracowanie, jest opracowaniem własnym, które zostało stworzone przez p. Emilię Twardowską – insp. ds. planowania przestrzennego. P. Wójt podziękował p. Emilii za merytoryczne sprawdzenie oraz przedstawienie problemów w zakresie planowania przestrzennego. P. Wójt dodał również, iż nowo powołana Komisja Urbanistyczna, w sposób celujący wypowiedziała się na temat analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i jej oceny. P. Wójt, zwrócił także uwagę, że pani Inspektor pracuje w Urzędzie niespełna rok, co jest dowodem na to, że szuka się merytorycznych pracowników, którzy potrafią sami opracowywać tego typu dokumenty, dzięki czemu nie ma potrzeby zlecania takich opracowań firmom zewnętrznym. P. Wójt ponownie podziękował p. Emilii za merytoryczne przedstawienie oceny podczas posiedzenia Komisji.

Następnie p. Emilia Twardowska przedstawiła opracowanie będące załącznikiem do projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany.

Jako pierwszy głos zabrał p. Krzyścin, który zapytał jak będą posuwały się dalsze prace nad zmianami w studium oraz w planach zagospodarowania przestrzennego. P. Krzyścin dodał również, iż mieszkańcy Brynicy oczekują na prace nad planem zagospodarowania przestrzennego. Jak wykazano w analizie, ostatni raz plany dla miejscowości Brynica były aktualizowane w 99 roku. Zaznaczono również, iż wielu przedsiębiorców małych, jak również średnich firm oczekuje na aktualizację planu w Brynicy. P. Krzyścin poinformował, iż w 2018 roku przedsiębiorcy byli zapewniani przez pracowników Urzędu Gminy, że w 2019 r. Brynica doczeka się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec powyższego, p. Krzyścin zapytał, czy można jakieś informacje przekazać mieszkańcom, kiedy zostaną ukończone prace nad studium oraz kiedy będzie można przystąpić do uchwalania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. P. Twardowska odpowiedziała, iż pierwszym krokiem jest przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny aktualności, co pozwoli na podjęcie drugiego kroku, jakim jest przystąpienie do zmiany studium. Wstępnie szacuje się, że potrzeba około 2 lat na zmianę takiego dokumentu, jednak biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania związane z różnymi ograniczeniami związanymi z pandemią, może się okazać, że dwa lata nie wystarczą. P. Twardowska dodała, iż kolejność, która została zaproponowana w ocenie aktualności sporządzania planów miejscowych, nie jest obligatoryjna. Decyzję o podjęciu nowej uchwały dla zmiany kolejnych planów miejscowych jest zatwierdzana przez Radę Gminy. P. Twardowska poinformowała również, iż kolejność zaproponowano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłaszanych potrzeb. W kwestii czasu opracowania nowego planu miejscowego, realnie przyjmując jest to okres minimum roku. Ciężko jednak określić, w jakim okresie pojawi się nowy plan zagospodarowania dla Brynicy, należy jednak przyjąć okres co najmniej dwóch lat, ponieważ w pierwszej kolejności należy przyjąć nowe studium. Następnie głos zabrał p. Wójt, który zapytał p. Krzyścina, którzy Urzędnicy obiecywali, że w roku 2019 będzie zmieniony plan dla Brynicy. P. Wójt dodał również, iż rok 2018 był rokiem zmiany urzędowania Wójta. P. Krzyścin odpowiedział, iż w 2018 roku, p. Jonek informował o tym, że Brynica zgodnie z planami Urzędu jest kolejną miejscowością do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał również, iż w Brynicy są przedsiębiorcy, którzy od co najmniej 6 lat zabiegają o to, by umożliwić im tworzenie infrastruktury wokół swojej firmy, obecny plan niestety na to nie pozwala. P. Krzyścin zapytał także, czy jest inna możliwość, aby na podstawie obecnego studium, umożliwić przedsiębiorcom rozwijanie firm. P. Twardowska odpowiedziała, iż zależy to od przypadku, dlatego też zaprasza się inwestorów do Urzędu na rozmowę z p. Wójtem. Dodała również, iż każdy przypadek analizowany jest z osobna, ponieważ niektóre zmiany planów miejscowych są możliwe częściowo. Głos zabrał również p. Wójt, który poinformował, iż w 2019 r. prace dotyczące zmiany planów miejscowych jak również studium, wyhamowały, z tego względu iż w I kwartale 2019 r. p. Jonek złożył wypowiedzenie i zrezygnował z pracy w Urzędzie. Dlatego też w międzyczasie intensywnie poszukiwano osoby kompetentnej do tego, aby mogła zając się planami i rozwojem w tym zakresie, co udało się dzięki Pani insp. Twardowskiej, dzięki której prace w obszarze studium oraz planów nabrały tempa. P. Wójt potwierdził również, iż najwięcej mieszkańców zainteresowanych mieszkańców odnośnie zmiany planów jest z Brynicy. Poinformowano również, iż prowadzone były rozmowy z kilkoma przedsiębiorcami, którzy od wielu lat czekają na zmiany w planie, aby umożliwić im rozwój. P. Wójt zaznaczył również, iż uważa, że wstępny harmonogram jest jeszcze do dopracowania, należy wpierw przeanalizować wszystkie dane, po czym na podstawie analizy zdecyduje się o kolejności zmian w poszczególnych sołectwach.

Następnie głos zabrał p. Deinert, który odnosząc się do przedstawionej informacji dotyczącej infrastruktury społecznej na lata 2016 – 2019, poinformował, iż nie uwzględniono budowy z inicjatywy lokalnej, szatni oraz zaplecza na boisku LZS Luboszyce. P. Twardowska odpowiedziała, iż do prezentacji wybrano jedynie niektóre, przykładowe inwestycje.

P. Buchta odnosząc się do kwestii rolnictwa, poinformował, zapytał czy w miejscach gdzie są zlokalizowane gospodarstwa będzie możliwość ich dalszego rozwoju w poszczególnych miejscowościach oraz czy istnieje zagrożenie o zabronieniu działalności. P. Buchta dodał również, iż  obecnie, niektórym nowym mieszkańcom przeszkadza zapach tzw. natury, co rozumie że może być uciążliwe, jednakże przedsiębiorstwa rolne chcą się rozwijać. P. Buchta zapytał także, czy podczas planowania studium, będą planowane miejsca, w których będzie mogło rozwijać się rolnictwo. P. Twardowska odpowiedziała, iż gmina Łubniany jest wciąż gminą wiejską, gdzie ponad 90% powierzchni gminy to tereny rolne i leśne. P. Twardowska dodała również, iż przy uwzględnianiu różnych wniosków o zmianę planu miejscowego dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  na cele mieszkaniowe, nie oznacza to, że wszystkie wnioski będą mogły zostać uwzględnione. Poinformowano również, iż podczas sporządzania nowych dokumentów planistycznych, jest on możliwy do wglądu przynajmniej raz w czasie trwania całej procedury, wobec czego każdy będzie mógł się z nim zapoznać, czy też złożyć wniosek do planu miejscowego. Wszystko zależne jest od potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. P. Twardowska poinformowała również, iż mieszkańcy zwracają uwagę na uciążliwości dotyczące nieprzyjemnych zapachów, jednak będzie to wymagało rozsądku oraz konsensusu, aby pogodzić interesy różnych uczestników przestrzeni gminy, z zachowaniem odpowiednich odległości terenów mieszkaniowych od zabudowy rolniczej, tak aby wszystkie zainteresowane strony mogły lokalizować się z zabudową mieszkaniową czy też prowadzić nadal swoją działalność gospodarczą. Głos zabrał również p. Wójt, który poinformował iż w przeciągu dwóch lat, spotkał się z mieszkańcami którzy żyją tu już bardzo długo, i również zwracają uwagę na problemy zapachowe, wobec czego nie jest to problemem jedynie nowych mieszkańców. Jednak z pewnością zadba się o to, aby rolnictwo mogło się również rozwijać w naszej gminie. P. Buchta zaznaczył, iż nie stwierdził, iż problem dotyczy jedynie nowych mieszkańców, zaznaczył jednak, że  dla wszystkich mieszkańców działalność rolnicza może być uciążliwa.

W wyniku braku dalszych pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

W wyniku powyższego, przyjęto Uchwałę Nr XXIV/170/20 (Zał. Nr 8)
4. Wolne wnioski (16:10:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Buchta, który poinformował, iż sesja budżetowa planowana jest na 21 grudnia 2020 r., najprawdopodobniej na godz. 14:00. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy zostało ustalone na 9 grudnia 2020 r.
Następnie głos zabrał p. Deinert, który kierując swoje pytanie do p. Wójta, zapytał, jak wygląda sprawa zakupu działki w Luboszycach pod budowę nowej remizy OSP. P. Wójt odpowiedział, że w międzyczasie od momentu, kiedy podjęto uchwałę budżetową, w której zabezpieczono środki na zakup działki, zlecono wykonanie operatu szacunkowego, aby mieć świadomość jaka jest wartość rynkowa działki. P. Wójt poinformował, wartość działki z operatu szacunkowego tj. kwota około 147 000 zł, natomiast oczekiwania właścicieli są na poziomie 190 000 zł. W związku z powyższym, rozbieżność pomiędzy operatem a oczekiwaniami właścicieli wynosi ponad 30%. P. Wójt dodał również, iż była przeprowadzona rozmowa z przedstawicielem właścicieli, podczas której niestety nie doszło do porozumienia. P. Wójt zaznaczył, iż biorąc pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa związanego z budową remizy, rozwojem straży pożarnej, można zauważyć, iż obecnie podstawowe zabezpieczenie jest w postaci remizy, wozu strażackiego oraz ochotników. P. Deinert zaznaczył, iż były zabezpieczone środki w wysokości 200 000 zł, które pokryły by koszt zakupu działki. P. Deinert poprosił pozostałych radnych o wypowiedzenie się w tej kwestii. Jako pierwszy głos zabrał p. Buchta, który poinformował, iż OSP Łubniany popiera zakup działki, dodał również, iż w uzasadnieniu do uchwały był zapis, iż cena będzie negocjowana z właścicielami. P. Buchta poparł wysoką kwotę, pomimo dużej różnicy pomiędzy oczekiwaniami a operatem szacunkowym. Poinformował również, iż nie ma innych działek, które można by zakupić pod rozbudowę straży, wobec czego popiera kwestię zakupu działki. Kolejno głos zabrała p. Patelska, która poinformowała, iż wobec rozbieżności pomiędzy ceną działki oraz operatem szacunkowym, należy tą kwestią najpierw przeanalizować. Głos zabrał również p. Pyka, który zaznaczył, iż wspiera tą inicjatywę, tym bardziej, że strażacy z Luboszyc w chwili obecnej nie posiadają konkretnej bazy, w której mogliby składować swój sprzęt.

Zapytał również, czy nie należało już we wrześniu wykonać operatu szacunkowego, kiedy podjęto uchwałę o nabyciu tej konkretnej działki. P. Krzyścin poinformował, iż również był za nabyciem działki pod potrzeby OSP Luboszyce, jednak uważa, iż nie należało się sugerować, że powinna być to ta jedyna działka. P. Krzyścin zaznaczył również, iż pieniędzmi należy gospodarować oszczędnie, rzetelnie, poinformował również, iż nie wierzy w to, że jest jedynie jedna działka w Luboszycach która nadaje się pod potrzeby OSP. P. Kalina zauważył, że Luboszyce już kilka lat oczekują na działkę pod inwestycje dla OSP i uważa, że jest to jedyna działka w centrum Luboszyc. Głos w tej sprawie zabrał również p. Brisch, który poinformował, że Kolanowice są pozbawieni straży pożarnej i bardzo często korzystają z pomocy OSP Luboszyce bądź OSP Łubniany, uważa więc, że warto działkę zakupić, dodał również, iż działka jest warta tyle ile ktoś chce za nią zapłacić, bo ktoś z drugiej strony chcą ją za jakąś kwotę sprzedać. Następnie głos zabrał p. Romanowski, który zaznaczył, iż należy na ten problem szerzej spojrzeć niż jedynie przez pryzmat zakupu działki, ponieważ żaden radny nie kwestionuje uchwały która została podjęta. Dodał również, iż do kwoty, której oczekuje właściciel dojdą również inne koszty, należy również przeprowadzić analizę wybudowania docelowo remizy, ponieważ będzie to miało wpływ na budżet. P. Deinert poinformował, iż jeżeli nie będzie działki pod budowę, to nie ma czego analizować. Na budowę oraz na samochody są dotacje, niestety na zakup działki dofinansowania nie ma. P. Deinert dodał, iż część sprzętu nie jest przechowywana w jednostce, ponieważ nie ma na niego miejsca, dlatego ponownie poprosił o rozważenie tej kwestii oraz zakup działki w centrum wsi. Mówca zaznaczył również, iż w centrum Luboszyc dostępna jest jeszcze jedna działka, jednak właściciel na tą chwilę chciałby około 400 000 zł, wobec czego nie podejmuje się tematu tej działki. P. Deinert podniósł również, iż wobec całego budżetu gminy, kwota 200 000 zł nie jest wysokim procentem, aby zainwestować w rozwój straży i bezpieczeństwo mieszkańców. Do słów p. Deinerta odniósł się p. Krzyścin, który zaznaczył, iż nie w taki sposób prowadzi się strategię w sprawach gospodarczych, poinformował również, iż zainteresowani sami mogą negocjować kwotę z właścicielami. Dodał również, iż nie wie, dlaczego Radni tak lobbują kupno tej jedynej działki, oraz czy mają w tym jakiś interes. Na te słowa odpowiedział p. Buchta, który poinformował, iż w imieniu wszystkich strażaków bardzo mu przykro, że takie słowa wybrzmiały, ponieważ wszyscy strażacy wspierają strażaków w Luboszyc. Dodał, iż słowa p. Krzyścina to pomówienie. P. Deinert poinformował, iż właściciele działki mieszkają w Węgrach a cała rodzina, to rodzina strażacka. Wstępnie właściciele podali większą kwotę, natomiast udało się wynegocjować kwotę do 190 000 zł. P. Kalina poprosił o sprostowanie p. Krzyścina, ponieważ nikt nie ma w tym żadnego interesu, wszyscy chcą aby była nowa straż w Luboszycach. P. Krzyścin odpowiedział, iż również jest za tym, aby w Luboszycach powstała nowa strażnica, jednak nie rozumie nacisku, że musi być to ta jedyna działka, ponieważ nie rozmawia się w ten sposób takie sprawy się porusza i negocjuje w biznesie a taka dyskusja nie powinna być poruszana na sesji. Stwierdzenie, iż tylko ta jedyna działka powinna być kupiona jest dużym błędem, tak się nie wydaje publicznych środków. Dodał również, iż jest za OSP Luboszyce, jednak nie może być tak, że ktoś pokazuje prywatną ścieżkę dojścia do sukcesu. Następnie ponownie głos zabrał p. Kalina, który poinformował, iż mieszkańcy, którzy słuchają sesji oraz mieszkają w pobliżu, wiedzą, że nie ma innej działki w centrum Luboszyc, natomiast nie sposób wybudować nowej straży na poboczach wioski. P. Pyka zaznaczył, iż rozmowy na temat działki były prowadzone już dwa miesiące temu, w podjętej uchwale jest podany konkretny numer działki. W związku z tym, nadal podtrzymuje, iż zdecydowano się na taki krok wcześniej i  nie rozumie, dlaczego obecnie mamy się z tego wycofać. Dodał również, iż jeżeli uchwałę podjęto dwa miesiące temu, to wówczas należało wykonać operat szacunkowy. P. Patelska poinformowała, iż cieszy się, że temat ten został poruszony przez p. Deinerta, jednak uważa, iż niepotrzebnie jest przedłużana dyskusja, jeżeli został wykonany operat szacunkowy, a cena wyznaczona przez właścicieli jest wyższa, należy dokonać analizy i przedyskutować ten temat na posiedzeniu Komisji, ponieważ wszyscy chcą, aby wybudować nową straż. Do dyskusji odniósł się również p. Wójt, który poinformował, iż we wrześniu była podjęta uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie działki, co daje delegację do tego, aby móc zaciągać zobowiązania odnośnie przygotowania operatu szacunkowego. Po podjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie, kolejnym etapem jest  przygotowanie operatu szacunkowego. W międzyczasie dotarł fundusz covidowy, p. Deinert informował również o oczekiwaniach właścicieli działki a podczas rozdysponowania funduszu zabezpieczono 200 000 zł. P. Wójt zaznaczył, iż zależy mu, aby kupić tą działkę, natomiast wykonanie operatu szacunkowego pozwala uzyskać wiedzę jaka jest wartość rynkowa działki. P. Wójt poinformował także, iż wydatkowane są środki publiczne, z których będzie rozliczany. Decydując się na zakup działki, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wydatkowane są środki publiczne. P. Wójt cieszy się, że nie ma wątpliwości co do tego, iż należy zakupić działkę dla strażaków w Luboszycach i należy ich rozwijać, ponieważ widzi potencjał tej jednostki. Jednak nikt nie zapłaci z własnych pieniędzy kwoty, jeżeli ma świadomość, że wartość tej rzeczy jest inna. Odnosząc się do słów p. Briach, p. Wójt powiedział, iż działka jest warta tyle, za ile ją kupi kupujący a nie tyle ile chce sprzedający. Uważa również, iż to nie jest koniec działań w tym zakresie, zostanie wykonana również analiza prawo – finansowa związana z zakupem tej działki, ponieważ różnica wynosi 30 %. P. Wójt dodał także, iż w biznesie negocjuje się w zaciszu, wobec czego uważa, iż dyskusja na ten moment powinna się zakończyć. P. Wójt ponownie podziękował za dyskusję, oraz cieszy się, że nie ma osoby, która sprzeciwiałaby się tym działaniom, jednak do tego tematy należy podejść w sposób zdroworozsądkowy. P. Deinert poinformował, iż wszyscy zdają sobie sprawę, iż jest to pieniądz publiczny, jednak zwiększy się bezpieczeństwo dla Gminy i okolicznych miejscowości. Odnosząc się do słów p. Krzyścina, poinformował, iż nie negocjuje się ceny działki, ponieważ cena ustalona przez właściciela wynosi 190 000, a zabezpieczonych środków jest 200 000 zł, wobec czego zmieścimy się w kwocie która jest zabezpieczona. P. Kalina zapytał, ile wyniósł operat szacunkowy za działkę. P. Buchta odpowiedział, iż wycena operatu szacunkowego wyniosła około 147 000 zł. P. Buchta dopowiedział również, iż w planach OSP było uzgodnione między strażakami, iż najpierw planuje się zakup samochodu dla Łubnian oraz Jełowej, a następnie będzie się zabiegać o rozwój jednostki OSP w Luboszycach. Podziękował również wszystkim za dyskusję i zaznaczył, iż uważa ten temat za zakończony. O głos w tej sprawie poprosił p. Brisch, który odnosząc się do wypowiedzi p. Wójta poinformował, iż mówił o tym, że wartość działki jest taka, jaką przedstawia właściciel, który chce ją sprzedać, ale także ten, który chce działkę kupić i wówczas jeżeli dojdą do porozumienia, taka jest wartość tej działki.

Następnie p. Waleska podziękowała pani insp. Darii Janickiej za interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie znaku na ul. Leśnej w Dąbrówce Łubniańskiej – zwierzęta gospodarskie, który został zamontowany. P. Waleska podziękowała także p. Janickiej za interwencję w sprawie remontu ul. Leśnej do Zarządu Dróg Powiatowych, dzięki czemu częściowo zostały załatane ubytki w nawierzchni.

P. Buchta zapytał, czy w tym roku będą jeszcze remontowane drogi. P. Piestrak odpowiedział, iż w ostatnim czasie oddano kilka wyremontowanych odcinków: ul. Bukowa, ul. Jodłowa w Luboszycach, ul. Karola Łysego oraz łącznik pomiędzy odcinkiem drogi Krzyżula oraz drogą powiatową obok boiska w Łubnianach, przedłużenie ul. Brzozowej w Jełowej. Wymienione ulice były zrealizowane z zamówienia firmy p. Materaka z terminem do 30 listopada. P. Piestrak dodał, iż odbędą się częściowe remonty, jednak trudno określić, czy odbędą się one w tym roku, ponieważ bierze się pod uwagę warunki pogodowe.

Kolejno głos zabrał p. Pyka, który zapytał ile zostało wymienionych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na co zostanie przeznaczona pozostała kwota, ponieważ przeznaczono na ten cel 100 000 zł, natomiast zapytanie ofertowe zamknęło się w kwocie niecałych 50 000 zł. P. Piestrak odpowiedział, iż zamówienie jest w trakcie realizacji, które w ciągu najbliższych tygodni powinno być zrealizowane. P. Piestrak dodał, iż wartość zamówienia opiewał na kwotę ponad 40 000 zł. P. Piestrak poinformował również, iż zostały wskazane lokalizacje, które wymagają pilnego remontu. Remont jest wymianą całego wyposażenia na nowe. P. Pyka dopytał, na co zostaną przeznaczone pozostałe środki. P. Piestrak odpowiedział, iż środki zostają w budżecie gminy i nie planuje się dalszych działań i zamówień w tym zakresie. Tak jak zostało złożone w zapytaniu ofertowym wymiana dotyczy 15 przepompowni. P. Piestrak zwrócił również uwagę, iż w ramach niedawno otwartego przetargu dot. operatora sieci wodno – kanalizacyjnej, w jednym z kryteriów była wymiana przepompowni przydomowych w ramach umowy, bez dodatkowych kosztów.


5. Zamknięcie obrad (16:51:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXIV posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Zakończono sesję (16:51:59)

Załączniki :
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr XXIV/165/20
Nr 4 – Uchwała Nr XXIV/166/20
Nr 5 – Uchwała Nr XXIV/167/20
Nr 6 – Uchwała Nr XXIV/168/20
Nr 7 – Uchwała Nr XXIV/169/20
Nr 8 – Uchwała Nr XXIV/170/20

Uwaga: w trakcie transmisji sesji w Biuletynie Informacji Publicznej, doszło do przerwania połączenia od punktu 3.1 do punktu 3.3. Brak transmisji związany był z problemami technicznymi.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:
Anna Szałatkiewicz