Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 21.12.2020 r. - tryb zdalny

Termin: 21.12.2020, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 3. 3. Podjęcie uchwał
  1. 3.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2021 r. (projekt budżetu Radni otrzymali w dniu 16 listopada 2020 r.)
  2. -omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami
  3. - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  4. - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy
  5. - przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG
  6. - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie
  7. - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

   PDFProjekt_budzet_2021.pdf

  8. 3.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026 ( Radni otrzymali projekt w dniu 16 listopada 2020 r.)
  9. - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt_WPF_2021_2026.pdf

  10. 3.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

  11. PDFuchwala_projekt_zmiana_budzetu.pdf

  12. PDFuzasadnienie_zmiana_budzetu.pdf

  13. 3.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola

  14. PDFuchwala_projekt_pomoc_Miasto_Opole.pdf

  15. 3.5 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

  16. PDFuchwala_projekt_porozumienie.pdf

  17. 3.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska”) 

  18. PDFuchwala_projekt_pomoc_finansowa.pdf

  19. 3.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (dokumentacja projektowo-budowlana dla zadania, pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica”)

  20. PDFuchwala_projekt_pomoc_finansowa_1.pdf

  21. 3.8 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Łubniany

  22. PDFuchwala_projekt_pomoc_de_minimis.pdf

  23. 3.9 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany 

  24. PDFuchwala_projekt_rozpatrzenie_skarga.pdf

  25. 3.10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany 

  26. PDFuchwala_projekt_studium_uwarunkowan.pdf

  27. 3.11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji grantu pod nazwą „Świadczenie usług transportu door to door na terenie Gminy Łubniany”

  28. PDFuchwala_projekt_wyrazenie_zgody.pdf

  29. 3.12 w sprawie regulaminu Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” - mieszkańców Gminy Łubniany mających trudności w poruszaniu się

  30. PDFuchwala_projekt_regulamin.pdf

 4. 4. Wolne wnioski
 5. 5. Zamknięcie obrad