Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 28.10.2020 r. (tryb zdalny)

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 28.10.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-10-28 o godz. 12:13:20, a zakończono o godz. 13:44:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12:13:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta rozpoczął obrady XXIII sesji Rady Gminy Łubniany, oraz poinformował, iż z uwagi na obostrzenia sanitarne, odbędzie się ona w trybie zdalnym. Następnie Przewodniczący Rady odczytał listę obecności, zgodnie z którą stwierdzono quorum do podejmowania decyzji, wniosków oraz uchwał.
W posiedzeniu sesji Rady Gminy z ramienia Urzędu Gminy wzięli udział: p. Wąsiak – Wójt Gminy, p. Piestrak – Zastępca Wójta, p. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy, p. Pośpiech – Sektretarz Gminy, p. Heisig – Brzana -kierownik ref. Promocji i Turystyki, p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy referent oraz p. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (12:13:00)

W tym punkcie, jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poinformował, iż w przypadku pełnej odpowiedzialności za budżet Gminy Łubniany oraz rozwój Gminy, przedłożono na posiedzeniu Komisji projekty uchwał zmieniające lokalne podatki. P. Wójt dodał, iż od ośmiu lat podatek transportowy, oraz od pięciu lat podatek od nieruchomości nie zmieniły wartości, stąd pojawiła się inicjatywa związana z ich zmianą. P. Wójt zaznaczył, jak można planować wydatki roku 2021 bazując na danych z dochodów roku 2012 oraz 2015. Złożono podziękowania p. Skarbnik oraz pracownikom referatu finansowego za przygotowanie materiałów oraz projektów uchwał. P. Wąsiak poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Organizacyjno – Finansowej, w sposób merytoryczny dyskutowano o potrzebie podniesienia podatków w kontekście rozwoju gminy. Pomimo tego, iż podwyżki nie były by znaczące, to poprzez narastającą gwałtownie pandemię p. Wójt poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 5.3 tj. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz punktu 5.4 tj. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku środków transportowych. P. Wójt dodał, iż mając na względzie mieszkańców oraz wszystkich podatników gminy Łubniany, koniecznym jest zmiany w podatkach lokalnych zawiesić do przyszłego roku. Zaznaczono również, iż potrzeby są duże, ponieważ wiele w gminie należy zrobić, jednak mając na względzie powyższe należy tą kwestię zahamować, inwestując tam, gdzie istnieje możliwość dofinansowania zewnętrznego. P. Wójt zdeklarował również, iż służby finansowe, będą starać się o skuteczne egzekwowanie należności od dłużników. P. Wąsiak zaapelował do wszystkich podatników Gminy Łubniany o systematyczne regulowanie swoich zobowiązań oraz o podawanie rzeczywistych danych, które są wpisywane w karcie informacji podatkowej.
P. Blach złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 4 tj. omówienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Łubniańskim Ośrodku Kultury z powodu nieobecności Dyrektora ŁOK oraz przeniesienie tego punktu na sesję Rady Gminy, która będzie odbywała się w trybie stacjonarnym.
Wobec braku dalszych wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 5.3 (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 5.4 (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Maria Waleska

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 4 (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Waldemar Brisch

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami, po czym przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad po wprowadzonych zmianach (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku powyższych głosowań, porządek obrad (Zał. Nr 2) został przyjety.

1.2. zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Łubniany (12:31:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXII sesji Rady Gminy Łubniany (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg

W wyniku głosowania, zatwierdzono protokół z XXII sesji Rady Gminy.
 

2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (12:32:00)

W tym punkcie p. Wójt poinformował, iż organizowano i wykonywano następujące zadania: ogłoszenie przetargu na zarządzanie i eksploatacje siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego; ogłoszono zamówienie na przebudowę ul. Kasztanowej wraz z sięgaczami w Kępie; zakończyła się realizacja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w sołectwie Biadacz; Inpost postawił większy paczkomat w Łubnianach, gdzie jednocześnie firma zrezygnowała z lokalizacji w Kępie, postawiono jednak paczkomat w Krzanowicach. Trwają również rozmowy na temat innych możliwych lokalizacji paczkomatów na terenie Gminy. P. Wójt zaznaczył, iż Gmina nie jest właścicielem paczkomatów, ostatecznie to firma zewnętrzna decyduje gdzie takie paczkomaty zostaną umieszczone. Kolejno p. Wójt dodał, iż na wniosek dyrektorów szkół oraz przedszkoli przyznano nagrody nauczycielom z Gminy Łubniany z okazji dnia edukacji narodowej. Gmina przystąpiła do projektu pn. "Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2". Odbyły się odbiory techniczne ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Surowiną a Brynicą oraz ścieżki pieszo – rowerowej w Łubnianach.  P. Wójt poinformował również, iż Gmina Popielów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w imieniu wszystkich partnerów, na realizację projektu pn. "Stobrawska wstęga – ostoja biorożnorodności, edukacja, rozpoznanie i ochrona". W ramach projektu planuje się wyznaczyć oraz oznakować trasy pieszo – rowerowe z małą infrastrukturą dla turystów – wyznaczenie tras do 150 km na terenie Gminy, jak również   przygotować inwentaryzację przyrodniczą, która ma pokazać stan przyrody w naszej Gminie, co pomoże wyznaczyć miejsca ochrony przyrodniczej. P. Wójt dodał, iż zostanie poddana rewitalizacji stara strażnica w Masowie, w której powstanie centrum edukacji przyrodniczej, kwota dofinansowania to około 520 000 zł. Poinformowano również, że zbliża się druga akcja "Eko generacja", gdzie wraz z Aglomeracją Opolską zostanie rozdane 101 biletów do instytucji kultury za elektro śmieci, termin akcji to 31 października br. W PSZOK w Masowie.  
 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (12:37:00)

W tym punkcie, Przewodniczący Rady poinformował, iż materiały zostałe przekazane Radnym (Zał. Nr 3), dlatego też, punkt ten nie będzie szczegółowo omawiany. P. Buchta poprosił o zadawanie pytań.
P. Fila zapytał, jak szkoły radzą sobie w obecnej sytuacji pandemii. P. Bort poinformowała, iż obecnie klasy I – III odbywają zajęcia stacjonarnie, natomiast klasy IV - VIII odbywają zajęcia zdalnie. P. Bort zaznaczyła, iż szkoła w Brynicy oraz w Jełowej pracują na platformie Zoom, natomiast szkoła w Łubnianach oraz w Luboszycach pracują na platformie Teams. P. Fila zapytał, czy uczniowie są wyposażeni w odpowiedni sprzęt do nauki zdalnej oraz czy jest wystarczająca ilość tego sprzętu. P. Bort odpowiedziała, iż żaden z Dyrektorów nie zgłosił dodatkowych potrzeb. Laptopy, które zostały przekazane z fundacji Impact (39 laptopów) zostały przekazane bezpośrednio do uczniów, natomiast laptopy zakupione z programu pn. "Szkoła zdalna" oraz "Szkoła zdalna +" zostały wypożyczone uczniom.
P. Dreier zapytał, jak daleko jest linia światłowodowa, ponieważ jest to ważna kwestia przy nauczaniu zdalnym. P. Wójt poprosił o skierowanie tego pytania do punktu 6 - wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował, iż pytanie zostanie skierowane do wolnych wniosków oraz podziękował p. Bort za przygotowanie materiałów do tego punktu. 

4. Podjęcie uchwał: (12:42:00)
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (12:42:00)

P. Wójt poprosił Radnych o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Szczegółowe informacje dotyczące autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Następnie p. Skarbnik przedstawiła uczestnikom sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem.
P. Pyka zapytał o zwiększenie środków na ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2020 – 2021, jaka kwota jest przewidziana w tym roku. P. Skarbnik odpowiedziała, iż stan zabezpieczonych środków obecnie w budżecie dotyczących opłacanych składek, kształtuje się w granicy 72 000 zł, wykorzystane zaplanowane środki to kwota 71 000 zł. Polisy w tym roku były opłacane za okres 2019 – 2020 r. Na poziomie nie całych 30 000 zł. P. Skarbnik dodała, iż obecne polisy obejmują końcówkę roku 2020 oraz 2021 rok, gdzie również jest to kwota niecałych 30 000 zł. Zabezpieczone środki obejmowały część finansowania ubezpieczenia roku 2020, związane jest to również z przyjęciem wartości odtworzeniowej do sumy ubezpieczeniowej, co wiąże się z minimalnie większą składką na prowadzenie ubezpieczenia. P. Pyka zapytał, czy w tym roku zamkniemy się w kwocie 90 000 zł w przypadku składek na ubezpieczenie, które są w tym dziale. P. Skarbnik odpowiedziała, iż całościowe koszty do poniesienia w dziale związanym z opłacaniem składek, będzie to plan 92 000 zł.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, podjęto Uchwałę Nr XXIII/157/20 (Zał. Nr 4)

4.2. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (12:53:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił Radnych o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Piotr Blach

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały był szczegółowo omawiany podczas posiedzenia Komisji, wobec czego poprosił o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025 (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina

W wyniku powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXIII/158/20 (Zał. Nr 5)


4.3. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/7/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów (12:57:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił go głosowania.

Głosowanie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/7/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Żelasko

Wobec głosowania, Uchwała Nr XXIII/159/20 została podjęta (Zał. Nr 6)


4.4. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej statutu (13:00:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poinformował, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Gmina powinna sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i tworzyć warunki do inicjowania aktywności osób starszych w społeczności lokalnej. Przedstawiona uchwała jest odpowiedzią na wniosek o utworzeniu Gminnej Rady Seniorów, skierowany do Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany. Wniosek został poparty podpisami seniorów Gminy i złożony w Urzędzie Gminy w dniu 22 czerwca br. Kontynuując p. Wójt poinformował, iż od tego czasu trwają prace nad stworzeniem statutu i próby jego procedowania. P. Wąsiak zaznaczył, iż ma nadzieję, że dla dobra osób starszych prace te będą uwieńczone pozytywnym przegłosowaniem Uchwały. Osoby starsze stanowią 24 % mieszkańców Gminy, jest to ponad 2 200 osób, którym potrzebne jest zaangażowanie i aktywność, jak również pomoc i opieka. P. Wójt dodał, iż ma nadzieję, że powołanie Gminnej Rady Seniorów jako organu doradczego, konsultacyjnego i inicjatywnego będzie ważnym krokiem, do lepszego rozeznania o potrzebach oraz rozwiązywania problemów seniorów Gminy.
Szczegóły dotyczące projektu uchwały przedstawiła p. Heisig – Brzana, która poinformowała zebranych, iż podczas posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowa pozytywnie przegłosowała statut gminnej Rady Seniorów uwzględniając dwie zmiany w statucie. Następnie p. Heisig – Brzana przedstawiła zebranym proponowane zmiany.
Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do przegłosowania zmian.

Głosowanie poprawki przyjętej przez Komisję Organizacyjno - Finansową Rady Gminy w zakresie zmiany par.5 projektu uchwały (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka

Głosowanie poprawki przyjętej przez Komisję Organizacyjno - Finansową Rady Gminy w zakresie zmiany par.6 ust.1, pkt.3 projektu uchwały (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowań, przyjęto zgłoszone poprawki.
Wobec braku pytań oraz wniosków do projektu uchwały, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej statutu (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka

 W wyniku powyższego, Uchwała Nr XXIII/160/20 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 7)


4.5. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej" (13:08:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Piestrak.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej" (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Piotr Blach

W wyniku powyższego, Uchwała Nr XXIII/161/20 została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 8)


4.6. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu (13:11:00)

Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawił p. Piestrak.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIII/162/20  została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 9)


4.7. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (13:12:00)

Zasadność ponownego przedstawienia projektu uchwały przedstawił p. Wójt.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Piotr Blach, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIII/163/20, została przyjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 10)


4.8. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (13:16:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił p. Piestrak.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XXIII/164/20, została przyjęta (Zał. Nr 11)


5. Wolne wnioski (13:18:00)

Rozpoczynając ten punkt, p. Piestrak odpowiedział na wcześniejsze pytanie p. Dreiera, dotyczące sieci światłowodowej. P. Piestrak poinformował, że obecnie firma multiplay buduje sieć na terenie Łubnian oraz Dąbrówki Łubniańskiej. Według najnowszych informacji na przełomie roku, mieszkańcy Łubnian oraz Dąbrówki Łubniańskiej będą mogli podpisywać umowy abonenckie. Pozostałe miejscowości tj. Jełowa i Brynica to jest to perspektywa przyszłego roku. P. Piestrak zaznaczył, iż trudno jednoznacznie określić jaki to będzie miesiąc, jednak wstępnie uzgodniono pierwsze półrocze przyszłego roku.

Następnie p. Żelasko, zaznaczył, iż w budżecie na 2020 r. zarezerwowano kwotę 200 000 zł na dotację dla samorządu Województwa Opolskiego, na przygotowanie projektu na przebudowę drogi Wojewódzkiej w Brynicy, natomiast podczas dzisiejszej sesji przegłosowano zmianę w budżecie zmniejszając tą dotację o prawie 114 000 zł orz przesuwając ją na kolejny rok. Wobec tego p. Żalesko zapytał na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji. P. Wójt odpowiedział, że Zarząd Województwa Opolskiego, przekazał stosowne pismo o aneksowanie umowy na wsparcie finansowe do realizacji dokumentacji na centrum Brynicy oraz podzielenie tej kwoty. P. Wójt dodał, iż po rozmowie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, może poinformować, że dokumentacja jest na ukończeniu, oczekuje się jedynie na pozwolenia, w tym na pozwolenia wodno prawne. P. Wąsiak zaznaczył również, iż otrzymał zapewnienie Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że przy przyszłorocznym budżecie zostanie zabezpieczona kwota na realizacje budowlane tej dokumentacji.

P. Fila zapytał, czy jest perspektywa oraz szansa usytuowania paczkomatu w Jełowej. P. Piestrak poinformował, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy Inpost, obecnie trwają analizy w miejscowości Jełowa dotyczące usytuowania tam paczkomatu. P. Piestrak oddał, iż ze wstępnych informacji wynika, iż paczkomat w Jełowej powstanie, jednak nie można określić w jakim będzie to czasie.

P. Kalina zapytał, czy p. Wójt posiada informacje o likwidacji oddziału Banku Spółdzielczego w Luboszycach. P. Wójt odpowiedział, iż na ten moment posiada informację, iż są takie plany Banku Spółdzielczego w Łubnianach. Podjęto rozmowy z bankiem w tej sprawie, uzyskano również oferty dotyczące miejsc usytuowania bankomatu, wobec czego temat ten pozostaje otwarty.
Następnie p. Brisch zapytał, czy w związku z pandemią będą zamykane place zabaw oraz siłownie. P. Wójt poinformował, iż należy zaczekać na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie dalszych działań, poleca jednak informowanie mieszkańców o ograniczenie korzystania z tego typu publicznych miejsc.

P. Patelska poprosiła o podsumowanie etapu uzupełnienia dokumentacji na budowę ścieżek pieszo – rowerowych oraz jak kształtują się dalsze plany w tej kwestii. Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, informując, że wykonawca, zgodnie z umową ma czas na realizację do połowy stycznia 2021 roku. W ramach umowy, Gmina ma otrzymać uzupełnioną, kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem budowlanym oraz innymi koniecznymi pozwoleniami. P. Piestrak zaznaczył również, iż w ostatnim czasie został złożony wniosek o pozwolenie wodno prawne, jednak poprzez trwającą pandemię ciężko określić jak długo będzie się oczekiwać na odpowiedź Wód Polskich. Kolejnym etapem po otrzymaniu wspomnianego pozwolenia, będzie składany wniosek o pozwolenia budowlane.   P. Blach odnosząc się do pytania p. Patelskiej, zapytał, czy realnym jest, aby w 2021 r. rozpoczęły się prace związane z budową ścieżki pieszo rowerowej. P. Piestrak poinformował, że jeżeli tylko uzyska się kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem budowlanym, kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu po którym rozpocznie się budowa. Bierze się jednak pod uwagę trwającą pandemię i możliwe opóźnienia, jednakże w perspektywie przyszłego roku przetarg zostanie ogłoszony oraz rozpocznie się budowa.

Kolejno p. Buchta poinformował, iż przed sesją Radni otrzymali informację, że spółka ŁWiK wypowiedziała umowę z 2003 roku w sprawie administracji nad urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi. Wobec tego, p. Buchta zapytał, czy wypowiedzenie umowy nie wiąże się z żadnym zagrożeniem oraz czy do tego czasu zostanie rozstrzygnięte zamówienie o którym była mowa. P. Wójt poinformował, iż 26 października br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo wypowiadające umowę z dnia 3 grudnia 2003 r. Obecnie trwa analiza prawna dotycząca złożonego wypowiedzenia. W między czasie procedowany jest przetarg nieograniczony w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, trudno jednak określić, czy zostanie on rozstrzygnięty. P. Wójt zapewnił iż wypowiedzenie nie wiąże się z większym ryzykiem związanym z brakiem zarządcy. P. Wójt dodał również, iż więcej informacji będzie mogł przekazać po przygotowanej analizie prawnej w tym zakresie.

P. Deinert zapytał, czy nie wzrośnie taryfa za odprowadzanie ścieków oraz za wodę. P. Wójt odpowiedział, że partnerstwo publiczno prywatne polega na tym, że to właśnie partner prywatny ma finansować zadania, które mają być realizowane w ramach umowy. Trudno jednak określić, czy wzrosną stawki czy nie, jednakże będą prowadzone rozmowy z firmą, która wygra przetarg o nowych stawkach.  

Następnie p. Pyka zapytał, czy w okolicy znane jest, czy takie postępowanie było prowadzone.  P. Wójt odpowiedział, iż działania w ramach partnerstwa publiczno -  prywatnego są znaczące na terenie Polski. Przetarg, oraz wszystkie dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie są wszelkie informacje dotyczące również zagrożenia po stronie partnera prywatnego jak i podmiotu publicznego. P. Pośpiech dodał, że zbiór wszystkich postępowań i umów o charakterze partnerstwa publiczno – prywatnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie każde zadanie w Polsce, które jest procedowane, ogłaszane oraz dochodzi do zawarcia umowy, jest monitorowane przez Ministerstwo. Nasze postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego także w momencie publikacji w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej, zostało zgłoszone w Ministerstwie oraz opublikowane. P. Pośpiech dodał również, iż druga publikacja zamieszczana jest po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec tego takie umowy w skali kraju funkcjonują a zadania wraz z ich wartością publikowane są przez Ministerstwo. P. Sekretarz poinformował również, iż po zawarciu umowy tzw. PPP, każdy podmiot publiczny jest zobowiązany  do składania specjalnego sprawozdania raz na kwartał w Ministerstwie Finansów.

P. Pyka podziękował za odpowiedź, która jest satysfakcjonująca. P. Pyka poddał jednak pod wątpliwość długi okres posiadania jednego partnera, zarządcy, który będzie zapewniał usługi wodno – kanalizacyjne. P. Pyka zapytał, czy przez ten okres 10 lat jest możliwość renegocjacji umów, w przypadku gdy wydarzyłoby się coś nieprzewidzianego.

6. Zamknięcie obrad (13:44:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, oraz brakiem dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XXIII sesję Rady Gminy Łubniany


Zakończono sesję (13:44:37)

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
Nr 4 – Uchwała Nr XXIII/157/20
Nr 5 – Uchwała Nr XXIII/158/20
Nr 6 – Uchwała Nr XXIII/159/20
Nr 7 – Uchwała Nr XXIII/160/20
Nr 8 – Uchwała Nr XXIII/161/20
Nr 9 – Uchwała Nr XXIII/162/20
Nr 10 – Uchwała Nr XXIII/163/20
Nr 11 – Uchwała Nr XXIII/164/20

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:

Anna Szałatkiewicz