Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/161/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XXII/156/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 2020 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XXIII/161/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-10-2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”

2Zalacznik1 XXIII/161/20.2

DOCXZałącznik nr 1 XXIII/161/20.docx

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2983/