Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V

ZP.271.12.2012                                                                              Łubniany, dnia 16.08.2012r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 16.08.2012r., nr ogłoszenia 302208-2012.
 

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap V.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 215 przepompowni przydomowych, ok. 9,8 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 5,3 km przykanalików ciśnieniowych wzdłuż następujących ulic: Stroopolska, Laskowa, Łączna, Polna, Starodworcowa, Dębińska, Kupska, Hucka, Brzozowa, Nadleśna, Oleska. Szczegółowy zakres inwestycji wygląda następująco: - kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d90 mm i dł L= 391,5 [m], - kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d75 mm i dł L= 1.464,0 [m], - kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d63 mm i dł L= 5.192,0 [m], - kolektory z rur ciśnieniowych PE o średnicy d50 mm i dł L=2.801,0 [m], - przykanaliki z rur ciśnieniowych PE o średnicy d 50(40)mm i  dł L= 5.332,0 [m], - przepompownie przydomowe – 215 szt.
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV:  45.11.00.00-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,    
           45.23.10.00-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
           45.23.32.00-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni,
           45.31.10.00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp. realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 30% jego wartości.

Termin realizacji wymagany – 310 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2012r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2012r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1, e-mail: .

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej lub mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej).

Łączna wartość tych zadań powinna być większa od 4.000.000,00 zł/brutto (słownie: cztery miliony złotych brutto).

7

wykaz  kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności sanitarnej, drogowej, elektrycznej i geodezyjnej.

W tym dysponują co najmniej osobami:     

1.Kierownik robót sanitarnych - jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem  zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi.

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej,          w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Kierownik robót drogowych – minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień – 5 lat.

3. Kierownik robót elektrycznych - minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień - 5 lat.

4. Geodeta uprawniony - minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień - 5 lat.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj Osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

9

Warunki gwarancji - oświadczenie

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy:  1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę, e) zmiana terminu wykonania w przypadku konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany,  b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Jełowa” planowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013).


                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Łubniany

                                                       Krystian Baldy     

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej Jełowa - etap V.pdf (199,68KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (154,00KB)

DOCZałącznik nr 2, 3A i 3B - oświadczenia z art. 22 i 24 - Budowa kanaliacaji Jełowa - etap V.doc (150,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz prac - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (139,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz personelu kierowniczego i pracowników - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (141,50KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (133,50KB)

PDFZałącznik Nr 7 - Formularz umowy - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.pdf (150,69KB)

PDFZałącznik nr 8 - Przedmiar robót - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.pdf (66,89KB)

RARZałącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.rar (9,42MB)

RARZałącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.rar (49,70MB)

DOCZałącznik nr 11 - Zobowiązanie - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (138,50KB)

DOCZałącznik nr 12 - Kosztorys ofertowy - Budowa kanalizacji Jełowa - etap V.doc (196,50KB)

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.12.A.2012 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.pdf (91,21KB)

PDFZałącznik nr 1 do pisma ZP.271.12.A.2012.pdf (58,22KB)

PDFZałącznik nr 2 do pisma ZP.271.12.A.2012.pdf (8,56KB)