Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 21.09.2020 r.

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 – 2023 – 21.09.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-09-21 o godz. 14:04:01, a zakończono o godz. 16:30:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków (Zał. Nr 1):

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Norbert Dreier
 4. Ewald Fila
 5. Waldemar Kalina
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (14:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta rozpoczął obrady XXII sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele, Dyrektora Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – p. Piotr Mielec, Dyrektor GZEAS – p. B. Bort, Dyrektora ŁOK – p. K. Czech.


1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o zniesienie z porządku obrad (Zał. Nr 2) punktu 2.5 w sprawie powołania Rady seniorów oraz nadania jej statutu, aby można było nadal pracować nadal pracować nad projektem uchwały na posiedzeniach Komisji. P. Buchta zaproponował również dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. 
Następnie p. Romanowski zawnioskował o przesunięcie na kolejną sesję punktu 5 dotyczącego omówienia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Łubniańskim Ośrodku Kultury – funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i jej filii – organizacja, realizacja zadań i gospodarka finansowa w latach 2017 – 2018. P. Romanowski poinformował, iż osoby biorące udział w kontroli nie mogą uczestniczyć w sesji.
P. Patelska zapytała jaki jest powód przesunięcia punktu 2.5 dotyczącego powołania Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. P. Buchta odpowiedział, iż nie wszystkie tematy zostały rozwiązane podczas posiedzenia Komisji, dlatego proponuje się dalszą pracę nad projektem.
Wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania nad zaproponowanymi zamianami do porządku obrad. 

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:06:00) – w sprawie zniesienia punktu 2.5 w sprawie powołania Rady Seniorów

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

Nastąpiła zmiana quorum (14:07:00) 

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:07:00) – dodanie do porządku obrad informacji Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:08:00)– wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego omówienia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Łubniańskim Ośrodku Kultury

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek obrad po przegłosowanych zmianach (Zał. Nr 2.1) Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku powyższego, porządek obrad został przyjęty. 


1.2. zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Gminy Łubniany. (14:12:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Gminy Łubniany (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W związku z powyższym, protokół z XX sesji został jednogłośnie przyjęty.


1.3. zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Łubniany. (14:13:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokołu, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Gminy Łubniany (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Anna Patelska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W związku z powyższym, protokół z XXI sesji został jednogłośnie przyjęty.


2. Podjęcie uchwał: (14:13:00)
2.1. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (14:13:00)

Jako pierwszy, głos zabrał p. Wójt, który serdecznie przywitał p. Piotra Mielca – Dyrektora Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, który sprawuje swój urząd od 2006 r. P. Wójt poinformował, iż Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcia turystyczne wielu podmiotów naszego Województwa. Dodał również, że jako Gmina, chcemy być aktywnym członkiem i wiąże nadzieje, że współpraca ze Stowarzyszeniem, przyniesie naszej Gminie wymierne korzyści. Następnie p. Wójt przytoczył sukcesy Stowarzyszenia.
Kolejno głos zabrała p. Sylwia Heisig – Brzana, która przedstawiła zabranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, po czym oddała głos p. Piotrowi Mielec.
P. Dyrektor p. Mielec przybliżył zebranym działalność organizacji. (Zał. Nr 3)
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do głosowania. 

Głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku powyższego, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XXII/152/20 (Zał. Nr 4)
P. Wójt podziękował Radnym za jednomyślność w głosowaniu. Podkreślił również, iż można być pewnym potencjału turystycznego, który jest wykorzystywany od dawna. P. Wójt podkreślił również chęć współpracy z profesjonalistami. Podziękował również Dyrektorowi za obecność oraz za merytoryczne oraz wyczerpujące informacje na temat Stowarzyszenia. 

2.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:40:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który zgłosił autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały. Następnie P. Skarbnik przedstawiła zebranym zmiany do projektu jakie wnosi autopoprawka, jednocześnie poinformowała, iż projekt został szczegółowo omówiony podczas posiedzenia Komisji. P. Wójt dodał, iż przedstawiony zwrot 26 000 zł dotyczy inwestycji, która była realizowana w latach 2017 – 2018 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej na osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie”. P. Wójt poinformował o otrzymanym piśmie z Urzędu Marszałkowskiego, iż w raporcie niezgodności są zawarte koszty niekwalifikowane na poziomie 238 1574,14 zł plus ustawowe odsetki. Wobec tego podjęto działania, aby Gmina nie musiała oddawać tych środków. P. Wójt zaznaczył, iż po wielu trudach udało się obronić prawie 250 000 zł, stąd kwota 26 000 zł, którą należy zwrócić. Za podjęta próbę uratowania środków oraz włożony trud pracy, p. Wójt podziękował pracownikom referatu inwestycji oraz p. Zastępcy.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

Nastąpiła zmiana quorum (15:08:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła zebranym proponowane zmiany do uchwały budżetowej na 2020 r.
Jako pierwszy głos zabrał p. Buchta, który odniósł się do działu 75023, gdzie jest zwiększenie kwoty o 20 000 zł na zabezpieczenie przekazanych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak również, w projekcie zaznaczono przeniesienie z wydatków bieżących kwoty w wysokości 40 000 zł na serwer. Jak zauważył p. Buchta, na poprzednich sesjach, zabezpieczono w wydatkach bieżących 100 000 zł na ten cel. Wobec tego p. Buchta zapytał, czy brakuje 80 000 zł w tym dziale, czy jest to spowodowane inną okolicznością. P. Skarbnik poinformowała, iż zakup serwera jest wydatkiem inwestycyjnym, zmniejsza się więc wydatki bieżące i przenosie się środki na wydatki inwestycyjne w celu realizacji zakupu serwera. Pozostała kwota 60 000 zł, założona była na przeprowadzenie remontu w czasie trwania termomodernizacji. Środki nie zostały zmniejszone kosztem przeniesienia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, stąd zwiększenie 20 000 zł w tym dziale. P. Buchta dopytał, czy kwota 60 000 zł będzie wydatkowana przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. P. Skarbnik odpowiedziała, że tak. 

Następnie głos zabrał p. Pyka, który odnosząc się do zmiany dotyczącej modernizacji dróg, gdzie zaplanowane jest około 200 000 zł, zapytał, czy znany jest harmonogram, które drogi będą brane pod uwagę oraz kiedy rozpoczną się prace. P. Wójt odpowiedział, iż należy rozróżnić wydatki związane z budową lub modernizacją dróg oraz wydatki związane z remontami. Dodał również, iż otrzymano ponad 1 000 000 zł z tarczy antykryzysowej, na różnego rodzaju działania inwestycyjne. Ze względu na to, iż największą potrzebą mieszkańców naszej Gminy, są kwestie związane z remontami dróg, zdecydowano, iż całą kwotę przeznaczy się na te właśnie inwestycje. P. Wójt zaznaczył, iż środki muszą być przeznaczone na inwestycje a nie na remonty. Kontynuując zaznaczono, iż aby móc przeznaczyć środki na remonty, należy tak zorganizować wydatkowanie aby uwolnić w budżecie własne środki i móc je przeznaczyć na remonty dróg. Wobec tego zdecydowano, iż część pieniędzy spróbuje się odzyskać we wkładzie własnym na budowę drogi osiedlowej w Luboszycach, dzięki czemu uwolnią się środki własne i będzie możliwość przeznaczenia ich na remonty. Część środków planuje się przeznaczyć na budowę drogi osiedlowej w Kępie - ul. Kasztanowa. P. Wójt podkreślił, iż ulica ta została wybrana ponieważ, środki muszą zostać przeznaczone jako środki inwestycyjne oraz poprzez fakt, iż podczas podejmowania uchwały budżetowej na 2020 r., ulica Akacjowa oraz Kasztanowa była uwzględniona w budżecie Gminy. W międzyczasie zostały wycofane z budżetu, ponieważ otrzymano informację, iż drogi nie otrzymają dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. P. Wójt dodał również, iż uważa, że należy realizować zaplanowane cele w szczególności, iż obecnie są środki zewnętrzne na to, by móc realizować zaplanowane cele budżetowe na 2020 rok. Dlatego też podjęto decyzje, aby przeznaczyć te środki na budowę tej drogi. Ważnym podkreślenia jest również to, iż w obecnej sytuacji, istnieje szansa na wykonanie tej drogi w mniejszym nakładzie finansowym. Jednocześnie p. Wójt poinformował, iż w poprzednim roku, na remonty dróg wydano 325 000 zł. Dokłada się wszelkich starań, aby remontować drogi na obszarze całej Gminy, szczegółowe informacje na temat remontów dróg można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej czy też w Urzędzie. P. Wójt dodał również, iż przeznaczenie 200 000 zł jest niezbędne do przeznaczenia na remonty cząstkowe dróg. Odnosząc się do zakresu oraz harmonogramu dróg, p. Wójt poinformował, iż reaguje się obecnie na bieżąco. Ponieważ kilkadziesiąt procent dróg w naszej Gminie jest pokryta szutrem, kruszywem czy też jedynie popiołem, to należy zabezpieczyć środki aby takie drogi zabezpieczyć, aby mogły być one przejezdne. P. Wójt dodał, iż zabezpieczone kolejne 200 000 zł na modernizację, są to środki z inwestycji lokalnych, z przeznaczeniem na inwestycje. 

Następnie głos zabrał p. Kalina, który zaznaczył iż na jednej z poprzednich sesji, p. Patelska wnioskowała o to, aby wspólnie wypracować harmonogram remontu dróg na wspólnym posiedzeniu Komisji. P. Kalina zapytał również, czy jest prawdą to, że nie można stosować żużlu na drogach oraz czy jest inny pomysł na utwardzenie dróg. P. Wójt odnosząc się do pierwszego pytania, zapytał czy mowa jest o budowie i modernizacji dróg, ponieważ kwestia ich remontu została wyjaśniona. P. Kalina odpowiedział, że ma na myśli remont oraz budowę, ponieważ wspólnie z komisjami miał zostać utworzony harmonogram. P. Wójt odpowiadając, poinformował, że należy sporządzić taki harmonogram, jednak należy uwzględnić to, iż obecnie jest do dyspozycji jedynie kilka dokumentacji technicznych, z których można ubiegać się o środki zewnętrzne. P. Wójt dodał, że jeżeli nie ma dokumentacji technicznej, to nie można z środków inwestycyjnych wydatkować. Jednakże nie każda droga wymaga dokumentacji technicznej, stąd jest kwestia związana z remontami dróg. P. Wójt zaznaczył, że jego celem jak i priorytetem jest, aby remontować i budować drogi takie, przy których mieszka jak największą liczba mieszkańców, po czym sukcesywnie będą remontowane drogi, przy których jest kilka posesji. Dodano również, iż Gminy nie stać na to, aby w ciągu kilkunastu miesięcy zmienić podłoże wszystkich dróg. P. Wójt zaznaczył również, iż drogi wysypane popiołem nie są zdrowe dla mieszkańców, poprzez unoszący się kurz. Kontynuując p. Wójt poinformował, iż po rozmowach z p. Skarbnik, planuje się, aby utworzyć gminny fundusz na remonty dróg, z przeznaczeniem około 1 000 000 zł na ten cel. P. Wójt poinformował również, iż dołoży się wszelkich starań by sukcesywnie wymieniać nawierzchnię dróg, które funkcjonują od kilku bądź kilkudziesięciu lat. P. Kalina poprosił, aby w najbliższym czasie wspólnie utworzyć harmonogram remontu dróg. 
P. Patelska odniosła się do słów p. Kaliny, informując, iż jako Przewodniczący Komisji Rolno Gospodarczej, powinien zainicjować takie spotkanie, aby utworzyć wspólny harmonogram remontu dróg.
P. Waleska zapytała czy jest planowana przebudowa ul. Szkolnej, ponieważ projekt oraz dokumentacja są przygotowane oraz czy będzie w tym roku realizowana droga przy stawku. P. Wójt odpowiadając poinformował, iż odcinek do tzw. piramidy, posiada dokumentację techniczną oraz aktualny dziennik budowy, wobec czego ustalono, że ta droga zostanie przygotowana do następnego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych. Przy drugim odcinku drogi o którym mowa, znajduje się jedynie kilka domostw, a patrząc na potrzeby związane z modernizacją remontu dróg, droga ta zostanie wyremontowana po uprzednim remoncie dróg, przy których znajduje się większa liczba posesji. P. Waleska poinformowała, iż p. Wójt obiecał, że w tym roku droga zostanie wysypana, natomiast w przyszłym będzie wykonana tzw. wylewka. P. Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie sprostać obietnicy w tym roku, jednak podkreślił, że zostanie to zrealizowane w przyszłości. P. Wójt zaznaczył również, iż chciałby remontować drogi, które nie wymagają dokumentacji technicznej, w ten sposób o jakim była mowa.

Następnie głos zabrał p. Fila, który poinformował, że w Jełowej była inwestycja drogowa w postaci dwóch nakładek na ul. Staroopolskiej i Młyńskiej, jednak była to inwestycja zaległa, gdzie środki były na ten cel zabezpieczone jeszcze w 2019 r. Wobec tego p. Fila zapytał, czy w tym roku są planowane inwestycje drogowe na terenie Jełowej. P. Fila zaznaczył, iż na ul. Brzozowej (od boiska do ul. Opolskiej), są ogromne dziury, a ponieważ został tam uruchomiony skup zboża, rolnicy byli zmuszeni do jeżdżenia po rowach. P. Fila dodał również, iż planowana jest przebudowa skrzyżowania ul. Nadleśnej, aby poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. P. Fila zapytał, czy w przypadku remontu dróg gruntowych, bierze się pod uwagę Jełową. P. Wójt poinformował, iż w przypadku ul. Brzozowej, prosi aby na bieżąco składać takie informacje do referatu budownictwa i gospodarki komunalnej, by móc na bieżąco reagować. Kontynuując p. Wójt poinformował, iż biorąc pod uwagę stan dróg w całej Gminie, Jełowa ma jedne z lepszych dróg, ponieważ większe potrzeby są w innych sołectwach, co nie oznacza, że w sołectwie Jełowa nie było wykonywanych remontów. Kontynuując p. Wójt poinformował, iż biorąc pod uwagę remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco, były więte pod uwagę: ul. Laskowa, Staroopolska, Młyńska, Dworcowa, Kupska, Starodworcowa oraz ul. Hucka. Wymieniono również inne sołectwa, w których były wykonywane remonty cząstkowe. P. Fila dodał, że zgłaszano potrzeby na ul. Brzozowej, jednak sprawa została przeciągnięta. P. Wójt przeprosił za zaistniałą sytuację. P. Wójt poinformował, iż jest duży problem z drogami dojazdowymi do posesji, wobec czego małymi krokami należy do poprawiać, w przypadku dróg gruntowych oraz dojazdowych do pól p. Wójt zachęcił do spotkania w ramach posiedzenia Komisji oraz rozmowy, które drogi dla rolników aktualnie są najważniejsze. 
P. Deinert poprosił o informację, które drogi posiadają dokumentację techniczną, aby było wiadomo, które drogi będą w przyszłości w pierwszej kolejności realizowane. P. Wójt odpowiedział, że aby wybrać drogę do dofinansowania oraz złożyć wniosek do naboru, to wpierw wielu specjalistów musi się przyjrzeć czy dokumentacja jest kompletna bądź czy nie wymaga zmiany. Wobec tego ciężko jest określić kolejność realizacji.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku powyższego, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XXII/153/20 (Zał. Nr 5)


2.3. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025, informując, iż zmiana jest podyktowana przyjęciem autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegóły autopoprawki przedstawiła zabranym p. Skarbnik.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, autopoprawka została przyjęta.

Nastąpiła zmiana quorum (15:25:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła p. Skarbnik.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXII/154/20 (Zał. Nr 6)


2.4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Rolnej, działka nr 665/118 k.m. 6 obręb Luboszyce. (15:26:00)

W tym punkcie o zabranie głosu poproszono p. Bielecką, która przedstawiła zebranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
P. Kalina zapytał, czy działka była wyceniana przez rzeczoznawcę. P. Bielecka odpowiedziała, że na chwilę obecną działka nie została wyceniona, wskazana cena jest przedstawiona przez właścicieli nieruchomości, natomiast podana stawka będzie negocjowana, po czym zostanie wykonany operat do celów księgowych.
P. Deinert jako prezes OSP Luboszyce, poprosił Ranych o pozytywne przychylenie się do projektu uchwały.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Rolnej, działka nr 665/118 k.m. 6 obręb Luboszyce (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXII/155/20 (Zał. Nr 7)
P. Wójt w imieniu swoim, p. Prezesa OSP oraz członków straży pożarnej w Luboszycach, serdecznie podziękował za przychylenie się do finalizacji zakupu działki. Dodał również, iż zauważalny jest bardzo duży potencjał osób, które angażują sie w sprawy OSP oraz rozwój jednostki.


2.5. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej" (15:31:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiła zebranym p. Zawadzka - kierownik referatu inwestycji. 
P. Roguła zapytał, czy wymiana dotyczy jedynie przyłączenia do instalacji gazowej. P. Zawadzka odpowiedziała, że drugi projekt dotyczy mieszanych źródeł ciepła tj. pompy ciepła, pelet, eko groszek.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do glosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,,Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej" (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Maria Waleska, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XXII/156/20 (Zał. Nr 8)


3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r. (15:33:00)

W tym punkcie o zabranie głosu została poproszona p. Skarbnik, która poinformowała zebranych, że informacja o przebiegu wykonania budżetu została przekazana Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie. Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku bieżącego, uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie p. Skarbnik omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. (Zał. Nr 9 )
Jako pierwszy głos zabrał p. Kalina, który odnosząc się do wydatków budżetowych, poprosił o wyjaśnienia wydatków do działu 750 - administracja publiczna. Zapytał również, jakie sołectwa posiadają strony internetowe oraz jaki był koszt organizacji koncertu kolęd pastorałek. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Maria Waleska

P. Skarbnik odpowiedziała, iż wydatki w dziale 75023 w zakresie zakupu materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych oraz środków czystości jest to kwota 60 977 zł, gdzie zakupy przeznaczane są na funkcjonowanie Urzędu. Na pozostałe usługi w kwocie 136 018, 49 zł, składa się szereg usług na funkcjonowanie urzędu w tym: usługi bhp, usługi pocztowe, obsługa prawna, odbiór odpadów komunalnych z terenów i obiektów Gminy, serwis kserokopiarek, odbiór ścieków, utrzymanie aplikacji mobilnych na urządzeniach przenośnych, serwis sytemu finansowo - księgowego, abonamenty, opłata antywirusa, odnowienie licencji oprogramowań, jak również prowizje z tytułu usług bankowych, certyfikaty podpisów kwalifikowanych. P. Skarbnik dodała, że między innymi w zakres tej kwoty wchodzą usługi remontowe, usługi badań lekarskich oraz usługi telekomunikacji. W dziale 75095, w głównej mierze na zawartą w nim kwotę składa się zakup laptopów w ramach projektu "zdalna" szkoła, gdzie środki zostały w pełni odzyskane i wpłynęły na dochody, jednakże wydatek został poniesiony w I półroczu. Kolejno p. Skarbnik poinformowała, iż obecnie stronę internetową prowadzi sołectwo Kolanowice, jednakże koszty pokrywa we własnym zakresie. Następnie p. Skarbnik poinformowała, iż koncert kolęd i pastorałek był organizowany w Luboszycach na początku roku. P. Wójt dodał, że koszt koncertu wyniósł około 10 000 zł.

Nastąpiła zmiana quorum (15:37:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

P. Kalina zapytał o jakich artykułach spożywczych jest mowa oraz co mają one wspólnego z funkcjonowaniem Gminy. P. Skarbnik poinformowała, iż artykuły spożywcze sa zakupowane w głównej mierze na obsługę delegacji z zewnątrz.
Następnie głos zabrał p. Fila, który odnosząc się do działu 01010, w którym jest zapis o wydatkowaniu kwoty w wysokości 43 75,25 zł między innymi na energię stacji uzdatniania wody w Kobylnie, natomiast w dziale 90001 również jest zapis o opłatach za grunty pokryte wodami i koszty energii elektrycznej w Kobylnie, zapytał, dlaczego pozycja jest powtórzona. P. Skarbnik odpowiedziała, iż w dziale 1010 jest to infrastruktura wodociągowa, natomiast w dziale 90001 jest to oświetlenie uliczne.

Nastąpiła zmiana quorum (15:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik za wyjaśnienia.


4. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany (15:45:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:45:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

P. Wójt przedstawił zebranym informację o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji tj. od 29 czerwca do dnia dzisiejszego. P. Wójt zwrócił uwagę na początek emisji filmów promujących mieszkańców Gminy, prezentujących ciekawe zainteresowania, a za pomysł i realizację tego działania p. Wójt podziękował pracownikom referatu promocji i turystyki. P. Wójt poinformował, że tematami filmów zainteresowała się telewizja TVP 3 oraz przedstawił bohaterów nagrań. Następnie p. Wójt zaznaczył, iż TVP 3 Opole oraz Teleexpress informował o naturalnym herbie przed Urzędem Gminy – pomysł Katarzyny Knap, kierownik referatu organizacyjnego, a realizacją zajęła się kwiaciarnia Frelka z Brynicy. Kolejno p. Wójt poinformował o wyróżnieniu Marty Gajdy-Piwowar, kancelisty, jako najsympatyczniejszego urzędnika w powiecie opolskim – nagroda była przyznana przez „Tygodnik Ziemi Opolskiej”. P. Wąsiak powiadomił również, o przyznaniu 13 stypendiów oraz 22 nagród dla najzdolniejszych uczniów z Gminy Łubniany. Dodano również, iż realizowane są dwa projekty z ochrony powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego; Główny Urząd Statystyczny docenił filmy promujące Powszechny Spis Rolny, w którym wystąpili rolnicy - p. Anna Górka z Masowa oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Buchta oraz Wójt. P. Wójt poinformował również o akcji Ekogeneracja, która odbyła się przy współpracy z Aglomeracją Opolską - wymiana elektrośmieci za bilety do instytucji kultury. P. Wąsiak poinformował również o: odwiedzinach Złotych Jubilatów Małżeńskich, którzy świętowali 50. rocznicę ślubu w 2019 r.; podpisaniu umowy na budowę drogi osiedlowej przy ul. Bratków w Luboszycach; wybrano także zleceniobiorcę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 - 2030 - strategię opracuje profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr. hab. Andrzej Raszkowski. Rozstrzygnięto również wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w miejscowości Kępa". Kontynuując p. Wójt poinformował o złożeniu dokumentacji na termomodernizację szkół w Biadaczu, Brynicy oraz w Jełowej do funduszy norweskich, na kwotę ponad 5 000 000 zł. Przed Łubniańskim Ośrodkiem Kultury odsłonięto opolską kroszonkę dzięki współpracy Urzędu Gminy z Muzeum Wsi Opolskiej oraz Łubniańskim Ośrodkiem Kultury. P. Wójt poinformował również o nakręceniu filmu promującego szlaki rowerowe Gminy. Został również złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek do PEFRONu na samochód dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach projektu "Od drzwi do drzwi". Poinformowano również o zorganizowanym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu szkolenie poszukiwawcze osób dla strażaków. P. Wójt podziękował organizatorom - referatowi promocji oraz strażakom którzy czynnie uczestniczyli w szkoleniu.


5. Podsumowanie pracy za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na wniosek p. Patelskiej (15:55:00)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, iż p. Kierownik GOPS z powodów osobistych nie mogła uczestniczyć w sesji, jednakże materiały zostały przekazane Radnym (Zał. Nr 10), wobec czego w przypadku pytań do przedstawionego materiału będzie możliwość zaproszenia p. Kierownik na kolejną sesję. 
W wyniku braku pytań, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.


6. Wolne wnioski (15:56:00)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o konieczności naprawy w ramach remontu dróg, łącznika drogi ul. Krzyżula z ul. Opolską. Poinformował również, iż temat był poruszony z Zastępcą Wójta. P. Buchta zauważył również, iż poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej na ul. Opolskiej, mieszkańcy częściej korzystali z przejazdu ul. Karola Łysego, przez co droga jest wyeksploatowana. Wobec powyższego p. Buchta poprosił, aby pamiętać o wspomnianych drogach podczas wykonywania remontów dróg. 
Następnie głos zabrał p. Krzyścin, który poprosił p. Wójta o zastanowienie się nad zmianą sposobu obsługi petentów w Urzędzie Gminy z powodu zbliżającego się okresu jesienno - zimowego. Kolejno p. Krzyścin odniósł się do złożonego na poprzedniej sesji wniosku dotyczącego zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Organizacyjno - Finansowej oraz Komisji Rolno - Gospodarczej, aby zastanowić się nad możliwością utworzenia II Funduszu Obywatelskiego, aby wynagrodzić większym sołectwom straty spowodowane przystąpieniem do Funduszu Sołeckiego, jak również omówić kwestie związane z dziedziną ochrony środowiska a mianowicie omówienie problemu ścieków ze szczelnych zbiorników. P. Krzyścin odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, poinformował iż w każdym sołectwie są potrzeby remontu dróg, wobec czego poprosił aby temat ten poruszyć na wspólnym posiedzeniu Komisji, ponieważ sesja nie jest miejscem na takie dyskusje. 
P. Wójt poinformował, iż zostanie przygotowana odpowiedź na wnioski na kolejną sesje Rady Gminy. 
P. Fila podziękował p. Krzyścinowi w imieniu dużych sołectw, za powrót do rozmów w sprawie utworzenia Funduszu Obywatelskiego. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:59:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Maria Waleska

P. Pyka poinformował, iż 29 czerwca otrzymano informację o postępowaniu publiczno - prywatnym, natomiast wcześniej zapisano w budżecie kwotę 100 000 zł na wymianę zużytych przyłączy. Wobec czego p. Pyka zapytał: czy kwota zostanie przeznaczona do wydania, czy Urząd zakupi te urządzenia oraz kiedy będzie ogłoszone wspomniane postępowanie. P. Wójt poinformował, iż w kwestii przygotowania procedury przetargowej w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, ma nadzieję, że na przestrzeni kilku tygodni przetarg pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku zabezpieczonych środków, p. Wójt poinformował, iż musi zostać ogłoszone zapytanie ofertowe na zakup urządzeń, ponieważ środki nie mogą zostać przekazane do Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ jest to firma zewnętrzna. P. Pyka zapytał, kiedy zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe. P. Wójt odpowiedział, że zapytanie jest w przygotowaniu, ze względu na to, że warunki oraz określenie, które przepompownie mają być wymieniane w pierwszej kolejności są niejednoznaczne. P. Pyka poinformował, iż jest już prawie końcówka roku, a środki zostały zabezpieczone przez Radnych ze względu na sygnały o zużytych przepompowniach i wymagają przynajmniej przeglądu, wobec czego p. Pyka poinformował, że ma obawy, czy uda się zdążyć zrealizować tą kwestię. P. Wójt odpowiedział, że również ma takie obawy, jednak niejednoznacznie zostało to określone przez ŁWiK, gdzie nie ma zgodności co do warunków oraz kryteriów, stąd wiąże się nadzieje z szybkim ogłoszeniem przetargu związanego z wyborem nowego operatora i wtenczas zacznie się partnerska współpraca.

Następnie głos zabrał p. Romanowski, który odnosząc się do kwestii dróg poinformował, że w myśl ustawy o ochronie środowiska żużel jest odpadem i jedynie firmy posiadające stosowne decyzje na przetwarzanie bądź odzysk, mogą odbierać żużel z elektrociepłowni w Opolu. P. Romanowski dodał również, czy audyt, który odbywał się w Łubniańskim Ośrodku Kultury jest zakończony oraz czy Radni mogą się z nim zapoznać. P. Wójt odpowiedział, że jeżeli jest tylko taka wola Rady, audyt zostanie przekazany Radzie.

Nastąpiła zmiana quorum (16:25:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski

P. Kalina kierując prośbę do kierownika referatu budownictwa, poprosił o przedstawienie dokumentacji ul. Kolanowskiej oraz informację, czy dokumentacja jest kompletna. Następnie p. Kalina zapytał co ŁWiK musiałby zrobić, aby można było ogłosić zapytanie ofertowe. Mówca uzasadnił swoje pytanie tym, iż jest już końcówka roku, oraz kwestia występujących awarii. P. Wójt odpowiedział, że awarie zdarzają się od kilkunastu lat, a najgroźniejsze awarie zdarzają się z tego względu, że nie były przeprowadzane gruntowne serwisy przydomowych przepompowni. P. Wójt poinformował również, iż jest do wglądu korespondencja z ŁWiK-iem dotycząca uszczegółowienia kryteriów i warunków, które są analizowane. Dodano również, iż kierownik referatu budownictwa jest w bieżącym kontakcie z Prezesem ŁWiK w tej kwestii, więc jeżeli zostanie osiągnięty konsensus to zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe. 
Kolejno głos zabrał p. Brisch, który poinformował o zorganizowanej akcji sprzątania rowu Kolanowice - Zawada - Turawa, w którym ponownie się pojawiły odpady. Wobec tego, p. Brisch zapytał, czy była by możliwość zakupu foto-pułapek, aby sołtysi mogli je zamontować w miejscach nielegalnego wywozu śmieci. P. Wójt odpowiedział, że wniosek zostanie przeanalizowany pod kątem formalno -  prawnym. 
P. Kalina zapytał, czy były próby spotkania się z Prezesem ŁWiK od strony Urzędu Gminy. P. Wójt odpowiedział, że niejednokrotnie odbywały się spotkania z p. Prezesem, jednak wydaje się, że należy obecnie doprecyzować wspólne wnioski na etapie referatu budownictwa i gospodarki komunalnej oraz ŁWiK. 

P. Fila zapytał o kwestię oświetlenia na ul. Starodworcową, gdzie jest przygotowana dokumentacja a koszt inwestycji to około 100 000 zł, wobec czego zapytał, czy p. Wójt przewiduje termin realizacji projektu. P. Wójt odpowiedział, iż na ten moment szacunkowo, jest przygotowana dokumentacja na oświetlenie uliczne w kwocie 329 951, 43 zł. Dokumentacja jest opracowana na ul. Starodworcową oraz ul. Osiedlową w Jełowej, ul. Karola Łysego oraz ul. Kolanowską w Łubnianach, jak również ul. pogodną w Luboszycach. Dokumentacja na wskazane ulice jest przygotowana, wobec czego jest możliwe przystąpienie do realizacji. P. Wójt dodał, że na etapie przygotowania projektu budżetu na 2021 rok, przymierzy się do tej kwoty, po czym okaże się czy jest możliwe zrealizowanie wszystkiego w jednym roku, czy realizacja odbędzie się na zasadzie etapów.

P. Kalina zapytał kiedy będzie opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Biadacz. P. Wójt odpowiedział, że przymierza się wpierw do zmiany studium uwarunkowań, jeżeli uda się skompletować wszelkie konieczne dokumenty, to na kolejnej sesji Rady Gminy, przedstawi się uchwałę intencyjną dotyczącą zmiany studium. Wobec czego, p. Wójt zaznaczył, iż najpierw będzie dokonywana zmiana studium, po czym w kolejnym etapie będą realizowane zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw.
P. Dreier zapytał, co będzie oświetlone na ul. Osiedlowej, oraz czy wiadomo na jakim etapie są drogi krajowe. P. Wójt odpowiedział, że przymierza się do stworzenia ul. Osiedlowej, aby była bezpieczną alternatywą dla poruszania się po drodze krajowej nr 45. Wiadomo, iż chodnik od ronda do stacji benzynowej, będzie realizowany dopiero w kolejnym etapie, stąd też jest szacunkowy koszt przygotowania tej drogi. P. Wójt dodał, iż należy wpierw drogę przywrócić i z pewnością znajdą się środki w przyszłorocznym budżecie, aby tą drogą się zająć.

Nastąpiła zmiana quorum (16:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Wójt przedstawił zebranym odpowiedź, na wniosek p. Krzyścina, który dotyczył możliwości rozszerzenia działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury, w którym poinformował zebranych, iż jest taka możliwość, jednak wymaga to współpracy oraz otwartości na zmiany. P. Wójt poinformował, iż jest przekonany, że istnieje możliwość rozszerzenia działań ŁOK-u oraz przekształcenia go w Łubniański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji co wiąże się z rozszerzeniem statutu ŁOK, o czym musieliby zdecydować Radni.


7. Zamknięcie posiedzenia (16:30:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie oraz zakończył XXII sesję Rady Gminy Łubniany.


Zakończono sesję (16:30:51)

Załączniki:
Nr 1 - Listy obecności
Nr 2 - Porządek obrad
Nr 3 - Prezentacja o działalności Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Nr 4 - Uchwała Nr XXII/152/20
Nr 5 - Uchwała Nr XXII/153/20
Nr 6 - Uchwała Nr XXII//154/20
Nr 7 - Uchwała Nr XXII/155/20
Nr 8 - Uchwała Nr XXII/156/20
Nr 9 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.
Nr 10 - Podsumowanie pracy za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała
Anna Szałatkiewicz