Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

WÓJT GMINY ŁUBNIANY

zgodnie z art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. ) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r. , poz. 2108)

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Brynica obejmujący działkę nr 520/229 z mapy 5 o pow. 0,0145 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00071419/3. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Opolu działka nr 520/229 posiada oznaczenie użytku dr.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „16MR" – teren zabudowy zagrodowej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej ul. Powstańców Śląskich, a jej sprzedaż nastąpi w istniejącym stanie zagospodarowania. Kształt i parametry działki uniemożliwiają usytuowanie na niej zabudowy, dlatego nie może być ona samodzielnie zagospodarowana. Zatem przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości stanowiących działki nr 712/26, nr 27, nr 770/25 i nr 295/25, dla których działka nr 520/229 może stanowić poprawę warunków zagospodarowania.

Z dniem 23.09.2020r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości wynosi 8.102,02 zł. netto
/sł. osiem tysięcy sto dwa złote 02/100/ plus podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 7.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

  1. wpłacą wadium w wysokości 810,20 do kasy lub na konto Urzędu Gminy Łubniany prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Łubnianach Nr 98 8897 0004 2001 0000 0257 0003, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 01.12.2020r. Tytuł przelewu – wadium dz. nr 520/229 obręb Brynica. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto
  2. zgłoszą swoje uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie odpisu księgi wieczystej, w celu potwierdzenia tytułu własności do jednej z działek nr 712/26, nr 27, nr 770/25 i nr 295/25 oraz kopii dowodu wpłaty wadium w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem” Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Brynica, oznaczonej działką nr 520/229” w Urzędzie Gminy Łubniany najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 01.12.2020r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany ul. Opolska 104 oraz na BIP w dniu 07.12.2020 r.

  1. uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
  2. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wylicytowana kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT. Zapłatę całej kwoty należy uiścić najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży, sporządzonej w całości na jego koszt, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
  5. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łubniany w pokoju nr 11, e-mail: geodezja@lubniany.pl lub telefonicznie 077 4270-592 w godzinach pracy urzędu.

PDF  Ogłoszenie (119,81KB)