Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013

 

Łubniany, dnia 2012.08.06

ZP.271.11.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013”. 
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Bort tel. 77 4270 576.   
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 16.07.2012r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 26.07.2012r.
  6. Liczba złożonych ofert:

- w zadaniu I – 2, - w zadaniu II – 5.

  1. Liczba ofert odrzuconych:

- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 2.

  1. Wybór oferty:             

8.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:                  

Opolskie Przedsiębiorstwo

    Komunikacji Samochodowej

                                                                                                                  Spółka Akcyjna w Opolu

                                                                                                                  ul. Rodziewiczówny 1

                                                                                                                  45-348 Opole 

Wartość zamówienia:          

Netto: 134.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100)

VAT 8% - 10.720,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i 00/100)

Brutto: 144.720,00zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

8.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu

                                                                                                                  AM CONSULTING

                                                                                                                  Anna Majda

                                                                                                                  ul. Małgorzaty 9

                                                                                                                  45-680 Opole

Wartość zamówienia:       

Netto: 69.444,44 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i 44/100),

VAT 8% - 5.555,56 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 56/100)

Brutto: 75.000,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

9.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 261,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 118,98pkt., razem 379,98 pkt.

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00 pkt., razem 600,00 pkt.

9.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – AM CONSULTING-Anna Majda z/s. 45-680 Opole ul. Małgorzaty 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt.

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 263,46 pkt.

- oferta nr 5 - złożona przez Wykonawcę – NAVA-TRANS Transport Osobowy Piekarski Paweł z/s. 49-300 Brzeg ul. A. Krajowej 16/10, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 378,78 pkt.

  10. Informacja o odrzuceniu ofert:

10.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

10.2. W Zadaniu częściowym nr II  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:

- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- oferta nr 4 - złożona przez Wykonawcę – „SKRZAT” Sp. z o.o. z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

11.1. W Zadaniu częściowym nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

11.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- Międzynarodowy Przewóz Osób Piotr Langosz z/s. 46-024 Łubniany ul. Sadowa 4 –wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wymagał wykazania w ofercie wykonania w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jednego zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół). W złożonej ofercie wykazano wykonanie dwóch zamówień, lecz z ich treści nie wynika spełnianie warunku dotyczącego charakteru usług tj. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zamawiający w dniu 31.07.2012r. pismem ZP.271.11.D.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

- „SKRZAT” Sp. z o.o. z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3, gdyż: Zamawiający w celu sprawdzenia czy wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zażądał przedstawienia aktualnej licencji zezwalającej na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.). Do złożonej oferty dołączono licencję nr 0052158 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, z której wynika, że jest ważna do 28.10.2040r. Pismem nr KMI.7341.61.2012 z dn. 26.07.2012r. Urząd Miasta Opola poinformował, że licencja ta została cofnięta decyzją w lutym br. W związku z powyższym Zamawiający wykluczył firmę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 gdyż, złożyła nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

12. Zawarcie umowy:

Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.11.E.2012 Informacja o wyniku.pdf