Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XXI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 28.07.2020 r. - nadzwyczajna

Protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023

1. Otwarcie sesji: (08:03:00)

Obrady rozpoczęto 2020-07-28 o godz. 08:03:05, a zakończono o godz. 09:11:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków (Zał. Nr 1):

 1. Ryszard Buchta
 2. Krzysztof Deinert
 3. Bernadeta Drąg
 4. Ewald Fila
 5. Waldemar Kalina
 6. Jarosław Krzyścin
 7. Anna Patelska
 8. Tomasz Pyka
 9. Jacek Roguła
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Maria Waleska
 12. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy, p. Buchta rozpoczął obrady XXI posiedzenia Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele.

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:03:00)

Zgodnie z listą obecności, na łączną liczbę 15 radnych, na sesję przybyło 12 radnych, zatem wszelkie decyzje, uchwały i rozpatrzenia będą miały moc wiążącą.
1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:03:00)

Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2). Wobec braku pytań oraz wniosków poddano porządek obrad pod głosowanie.

Głosowanie zatwierdzenie porządku obrad. (08:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 

2. Podjęcie uchwał (08:05:00)
2.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (08:05:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przedstawiony przez Sekretarza Gminy.
Z uwagi na brak pytań, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (08:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier

W wyniku głosowanie, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/148/20 (Zał. Nr 3)
2.2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2019 (08:08:00)

Powyższy temat, w zastępstwie za p. Skarbnik, omówił p. Pośpiech – Sekretarz Gminy.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2019 (08:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Norbert Dreier

W wyniku powyższego głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/149/20 (Zał. Nr 4)
2.3. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020 – 2024 (08:11:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który poprosił, aby obecna Rada składała się z osób, które będą zaangażowane w pracę na rzecz polepszenia usług zdrowotnych na terenie Gminy, P. Wójt poinformował również o możliwościach pozyskiwania dodatkowych środków na rzecz rozwoju SPZOZ, co do tej pory nie było wykorzystywane. Dodał także, że niestety do tej pory zaangażowanie członków Rady było niewielkie, choćby na niską frekwencję podczas zebrań.
Następnie p. Buchta poinformował, iż w skład Rady wchodzi: p. Wójt, bądź wyznaczony przez niego przedstawiciel; Zastępca Przewodniczącego; Przedstawiciel Wojewody oraz 6 członków.

Nastąpiła zmiana quorum (08:24:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

Kolejno p. Buchta poinformował, iż na przedstawiciela Wojewody został wyznaczony p. Medoliński. Na wniosek p. Patelskiej p. Buchta odczytał poprzedni skład Rady Społecznej SPZOZ.
P. Pośpiech zaznaczył, że zgodnie ze Statutem Społecznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej, zapis wskazuje na to, że powinien zostać dokonany wybór Wice Przewodniczącego, można wobec tego spośród wybranych już członków wybrać zastępcę przewodniczącego, jednak można przeprowadzić procedurę zgodnie ze Statutem, a więc dokonać wyboru na funkcję Zastępcy po czym pozostałych członków Rady Społecznej SPZOZ.
P. Buchta poinformował, iż wpierw zostanie wybrana osoba na funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a kolejno zostanie przeprowadzone głosowanie nad kandydaturami członków do Rady Społecznej.
P. Buchta poprosił o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady SPZOZ.
P. Krzyścin zgłosił kandydaturę p. Pośpiecha – Sekretarza Gminy, uzasadniając, iż posiadane doświadczenie pozwoli p. Pośpiechowi prawidłowo kierować działaniami w celu polepszenia funkcjonowania Społecznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
P. Pyka, poinformował, iż zgodnie z tym co powiedział p. Wójt, powinny być to osoby, które udzielają się lokalnie oraz są zaangażowane, wobec czego zgłosił kandydaturę p. Buchty.
P. Buchta zapytał p. Pośpiecha, czy wyraża zgodę na kandydowanie. P. Pośpiech poinformował, iż wyraża zgodę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przeprowadzono głosowanie.

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na z-cę przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ (08:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą p. Pośpiecha zostało powtórzone, z powodu zgłoszenia przez Radnego braku możliwości zagłosowania, pomimo, iż był obecny na sali obrad. Wyniki pierwszego głosowania nie zostały uwzględnione w protokole.

Głosowanie nad kandydaturą Piotra Pośpiech (08:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (5):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Ewald Fila
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Ryszarda Buchta (08:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg
 • PRZECIW (5):
  Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

W wyniku przeprowadzonych głosowań, na Zastępcę Przewodniczącego został wybrany p. Buchta.
Następnie p. Buchta poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Rady SPZOZ.
P. Deinert zgłosił p. Drąg, która wyraziła zgodę, p. Krzyścina, który wyraził zgodę, p. Kalinę, który wyraził zgodę oraz p. Pietrka, który podpisał stosowne oświadczenie.
P. Krzyścin zgłosił p. Pośpiecha, który wyraził zgodę.
P. Drąg zgłosiła p. Waleską, która wyraziła zgodę.
P. Pyka zgłosił p. Kępa – Danek – Skarbnika Gminy, która złożyła stosowane oświadczenie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, przeprowadzono głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów.

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów (08:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Przewodniczący Rady Gminy, zarządził 5 min przerwy, w celu przygotowania głosowań.
Obrady wznowiono o godz. 8:45 tego samego dnia.

Głosowanie nad kandydaturą Dariusza Medolińskiego (08:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Bernadety Drąg (08:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Waldemar Kalina
 • PRZECIW (1):
  Anna Patelska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Piotra Pośpiech (08:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (6):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Waldemar Brisch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Jarosława Krzyścin (08:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Waldemara Kalina (08:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Marii Waleska (08:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Katarzyny Kępa-Danek (08:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

Głosowanie nad kandydaturą Konrada Pietrek (08:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Kalina
 • PRZECIW (3):
  Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

W wyniku przeprowadzonych głosowań, do Rady SPZOZ zostali wybrani: p. Drąg, p. Krzyścin, p. Kalina, p. Waleska, p. Kępa – Danek, p. Pietrek.
Następnie p. Wójt poinformował, iż działając zgodnie z ustawą, wyznacza Zastępcę Wójta Gminy Łubniany, p. Piestraka na Przewodniczącego Rady SPZOZ.
P. Buchta poinformował, iż Rada musi ustalić termin pierwszego spotkania. Ustalono, iż pierwsze spotkanie Rady Społecznej odbędzie się 9 września 2020 r.
Następnie głos zabrał p. Romanowski, który poprosił wybranych członków Rady o przedstawienie swojej roli bądź zadań na najbliższą kadencję w Radzie SPZOZ.
P. Piestrak poinformował, iż za cel stawia sobie rozwój oraz polepszenie ośrodków zdrowia, pozyskiwanie środków zewnętrznych, jak również ogromnym zadaniem będzie budowa nowego ośrodka zdrowia w Luboszycach.
P. Buchta poinformował, iż należy poprawić kwestie związane z profilaktyką dzieci oraz seniorów, budowa ośrodka zdrowia w Luboszycach. Dodał również, iż należy rozważyć zmianę godzin przyjęć, aby były bardziej przyjazne dla mieszkańców. Poinformował również, iż tak jak Przewodniczący wspomniał, będzie się starał aby pozyskiwać środki zewnętrzne.
Kolejno głos zabrał p. Wójt, który poinformował, iż w radzie społecznej do tej pory p. Waleska uczestniczyła w każdym posiedzeniu Rady. Dodał, iż we wcześniejszej wypowiedzi nie miał na celu krytyki, jednak jedynie wskazanie, że ówczesna Rada miała problem z frekwencją oraz zaangażowaniem. P. Wójt pogratulował wybranym.
Następnie głos zabrał p. Krzyścin, który poinformował, iż z pewnością, koniecznym będzie przeprowadzenie analizy godzin otwarcia przychodni oraz dostępności do specjalistów. Bardzo ważnym zadaniem będzie również, wskazywanie skąd będzie możliwość pozyskiwania środków. Dodał również, iż prawdopodobnie, będzie również konieczność zmian w niektórych zapisów w statucie, gdyż w obecnych czasach, niektóre zapisy znacznie ograniczają wprowadzenie szerszej diagnostyki. P. Krzyścin poinformował również, iż p. Buchta zadbał o to, by mieć większość i kontrolę nad Radą, a nie zadbał o to, by w Radzie były osoby doświadczone.
P. Buchta poinformował, iż nie ma wpływu na głosy pozostałych Radnych.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania.

Głosowania w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020 – 2024 (09:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

W wyniku głosowania, podjęto Uchwałę Nr XXI/150/20 (Zał. Nr 5)
2.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Turawa (09:08:00)

O zabranie głosu Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta. P. Piestrak przedstawił zebranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku pytań oraz wniosków, projekt poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Turawa (09:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Norbert Dreier

W wyniku głosowania, jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr XX/151/20 (Zał. Nr 6)
3. Zamknięcie obrad (09:11:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie, oraz zakończył XXI sesję Rady Gminy Łubniany.
 

Zakończono sesję (09:11:50)

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr XXI/148/20
Nr 4 – Uchwała Nr XXI/149/20
Nr 5 – Uchwała Nr XX/150/20

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta


Protokołowała
Anna Szałatkiewicz