Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany

 

Łubniany, dnia 2012.08.01

ZP.271.10.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 1. Nazwa zadania: „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”. 
 2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Joanna Rymarek tel. 77 4211 958.   
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 10.07.2012r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 20.07.2012r.
 6. Liczba złożonych ofert: 2
 7. Liczba ofert odrzuconych: 1
 8. Wybór oferty:             

                                          MP INVESTA s.c.

                                          Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński

                                          ul. Kościuszki 3

                                         45-063 Opole   

 1. Wartość zamówienia:

Netto: 180.320,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 00/100)

VAT 8% - 14.425,60 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i 60/100)

Brutto: 194.745,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych i 60/100).

 1. Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – MP INVESTA s.c. Michał Komorowski, Przemysław Chwaliński, 45-063 Opole ul. Kościuszki 3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.

12. Informacja o odrzuceniu ofert:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:
- oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm – DGP Catering Partner Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul. N.M. Panny 14 lok. 1 – lider konsorcjum, DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., 59-220 Legnica ul. Najśw. Marii Panny 5e – partner konsorcjum – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 9 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 6 do s.i.w.z. W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument  z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 1) nie został dołączony niniejszy wykaz. Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących usług będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 9 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

14. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                                        KRYSTIAN BALDY

PDFPismo ZP.271.10.E.2012 Informacja o wyniku.pdf (35,22KB)