Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012

 

                                                                                                                                                           Łubniany, dnia 2012.07.25

ZP.271.9.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

  1. Nazwa zadania: „Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012”.  
  2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
  3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 27.06.2012r. – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
  5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.07.2012r.
  6. Liczba złożonych ofert: 8
  7. Liczba ofert odrzuconych: 2
  8. Wybór oferty:                    

                                                      HALIFAX  INTERNATIONAL Sp. z o.o.

                                          ul. Lindego 4

                                          60-573 Poznań       

  1. Wartość zamówienia:

Netto: 891.876,24 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i 24/100)

VAT 23% - 205.131,53 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i 53/100)

Brutto: 1.097.007,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedem złotych i 77/100).

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – NEST Sp. z o.o., 51-117 Wrocław ul. Irysowa 31, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 412,90 pkt.,

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – HALIFAX INTERNATIONAL Sp. z o.o., 60-573 Poznań ul. Lindego 4, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Moris-Sport Sp. z o.o., 02-235 Warszawa ul. Równoległa 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 470,35 pkt.,

- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – „KBH” Kamieniarstwo, Budowlanka, Hurt Kamińska Bogumiła, 42-287 Lubsza, Babienica ul. Główna 27, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 476,95 pkt.,

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Spółdzielnia „SUR PRUSZKÓW”, 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 413,90 pkt.,

- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Sp. z o.o.,  46-320 Praszka ul. Warszawska 72, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 391,45 pkt. 

11. Informacja o odrzuceniu ofert:

              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:

- Oferta nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” Jacek Skoczeń, 30-806 Kraków ul. Chłopska 5 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie: zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. Do oferty nie dołączono próbki oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 50 cm x 50 cm. Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.I.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia próbki. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
- Oferta nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD Leon Szuturma, 55-230 Jelcz-Laskowice ul. Wiśniowa 2 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: W związku z wymogami określonymi w SIWZ  i pkt. 3.1.2 rozdz. III projektu budowlanego wypełnienie trawy syntetycznej powinno stanowić piasek kwarcowymi z granulatem EPDM w ilościach i proporcjach zalecanych przez producenta trawy. W złożonej ofercie zastosowano wypełnienie SBR. Ponadto zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. Do oferty nie dołączono próbki trawy syntetycznej o wymiarach 50 cm x 50 cm. Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.F.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, wezwał wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz uzupełnienia próbki. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień i nie uzupełnił oferty.

12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

             Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „SKO-BUD” Jacek Skoczeń, 30-806 Kraków ul. Chłopska 5  – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż:
Uzasadnienie: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagał wykazania w ofercie przynajmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią     z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie – wykazali Państwo osoby o wymaganych uprawnieniach, lecz nie wykazano, że kierownik robót budowlanych posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową. Zamawiający w dniu 18.07.2012r. pismem ZP.271.9.I.2012, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.

13. Zawarcie umowy:

            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                              KRYSTIAN BALDY