Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013

 

ZP.271.11.2012                                                                                                                                                            Łubniany, dnia 16.07.2012r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 16.07.2012r., nr ogłoszenia 252582-2012.
 

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,                                          

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2012/2013

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany wraz z najmem autobusu szkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych – (z podziałem na dwie części) - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: Szczegółowy zakres rzeczowy robót z podziałem na zadania częściowe podano poniżej.
Zadanie częściowe nr I  - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
a) Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany – Zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji wykazem tras i ilości uczniów. Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy i sporządzeniu planu zajęć w Gimnazjum Publicznym w Biadaczu. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych uczniów. Długość tras przedstawiona w wykazie może ulec zmianie po przeprowadzeniu wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty. Przewóz uczniów rano pod Gimnazjum w Biadaczu, zaś odwozy uczniów po zajęciach lekcyjnych spod Gimnazjum. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej, tj. zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów przez kierowców autobusów. W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd wyznaczonym opiekunom na danej trasie.
b) Najem autobusu - Zamawiający przekazuje /do wykorzystania w niniejszej usłudze/ w najem - autobus szkolny sprawny technicznie, o ilości miejsc siedzących 42, jednym miejscu dla kierowcy i jednym miejscu na wózek inwalidzki, marki JELCZ L090M/S, numer fabryczny SUJ09010040000454, numer silnika 0550774542P2B1, pojemność silnika 4,580dm3, kolor pomarańczowy, dowód rejestracyjny nr DR/AAB6530832, tablice rejestracyjne nr OPO66HT, data pierwszej rejestracji 20.08.2004r., rok produkcji 2004r. Przebieg: 147915 km.
Zadanie częściowe nr II – Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup.
Dowóz z terenu Gminy Łubniany uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Opola i w miejscowości Kup w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji wykazem tras i ilości uczniów. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów. Wykonawca musi dysponować min. 2 mikrobusami z kierowcą – z ilością miejsc siedzących zapewniających obsługę wymaganej ilości uczniów, wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz miejsce na złożone wózki inwalidzkie. W każdym mikrobusie musi znajdować się jeden opiekun dla dzieci mający pieczę nad nimi zarówno w czasie jazdy, jak  i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. Pojazdy służące do przewozów muszą posiadać aktualne badania techniczne. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. W przypadku awarii mikrobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić  mikrobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego

CPV:     60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,
              60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miasto Opole, miejscowość Kup gm. Dobrzeń Wielki.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych - Wykonawca może przystąpić do wybranych zadań częściowych lub do wszystkich zadań częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany:

- Dla zadania częściowego nr I - Termin realizacji: rok szkolny 2012/2013 (od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

- Dla zadania częściowego nr II - Termin realizacji: rok szkolny 2012/2013 (od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku) z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2012r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2012r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy  w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wymagane wadium:

- Nie wymaga się.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- dla zadania częściowego nr 1:

  1. Cena (koszt) - 80%
  2. oferowany stawka za wynajem autobusu – 20%

- dla zadania częściowego nr 2:

Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Beata Bort, tel. 4270 576, e-mail: zamowienia@lubniany.pl.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (oddzielnie dla każdej części zamówienia):

- Dla zadania częściowego nr I:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualna licencja na przewóz osób

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

5

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu.

6

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

7

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej dwa zadania o zakresie porównywalny z niniejszym zamówieniem (tj. dowóz uczniów do szkół).

8

Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewnią co najmniej osoby:  minimum 4 kierowców autobusów z odpowiednimi uprawnieniami oraz min. 3 letnim doświadczeniu w zakresie przewozu osób. 

9

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (posiadają ważne prawo jazdy kat. D, oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie).

10

Wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia.

Posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości sprawnego taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zadania tj. dysponują co najmniej trzema sprawnymi autobusami.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 

- Dla zadania częściowego nr II:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

Aktualna licencja na przewóz osób

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

7

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jedno zamówienie o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół).

8

Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewnią co najmniej osoby:  minimum 2 kierowców mikrobusów z odpowiednimi uprawnieniami oraz min. 3 letnim doświadczeniu w zakresie przewozu osób.

9

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (posiadają ważne prawo jazdy kat. D, oraz ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie).

10

Wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia.

Posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości sprawnego taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zadania tj. dysponują co najmniej dwoma sprawnymi mikrobusami.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy:  1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację m.in. znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy - Za znaczny wzrost należy przyjąć zmianę ceny paliwa równą lub większą niż 10% ceny bazowej  - w sytuacji kiedy cena paliwa osiągnie w/w poziom przez okres minimum 1 miesiąca, b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) zmiany w rozkładzie jazdy, d) zmiany ilości uczniów korzystających z usługi w danym miesiącu. 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b)zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

                                                                                                            Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                           
Krystian Baldy

 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Dowóz uczniów 2012.pdf (160,46KB)

DOCZałącznik Nr 1A - Formularz oferty częściowej nr I - Dowóz uczniów i najem autobusu 2012.doc (43,50KB)

DOCZałącznik Nr 1B - Formularz oferty częściowej nr II - Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2012.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 2 i 3A i 3B - oświadczenia z art. 22 i 24 - Dowóz uczniów 2012.doc (44,00KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz usług - Dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Łubniany 2012.doc (32,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - wykaz pracowników - Dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Łubniany 2012.doc (33,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o uprawnieniach - Dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Łubniany 2012.doc (27,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - wykaz sprzętu - Dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Łubniany 2012-2013.doc (31,00KB)

DOCZałącznik nr 8 - wykaz robót_zlecanych podwykonawcom - dowóz uczniów 2012.doc (30,00KB)

PDFZałącznik Nr 9A - Formularz umowy - dowóz uczniów 2012 - zadanie częściowe nr I.pdf (52,47KB)

PDFZałącznik nr 9B - Formularz umowy - Dowóz uczniów 2012 - zadanie czeęściowe nr II.pdf (47,27KB)

PDFZałącznik nr 10A - ILOść DOJEŻDŻAJĄCYCH UCZNIÓW - dowóz uczniów 2012.pdf (26,99KB)

PDFZałącznik nr 10B - ILOŚĆ DOJEŻDŻAJĄCYCH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dowóz uczniów 2012.pdf (24,23KB)

PDFZałącznik Nr 11A - TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW - dowóz uczniów 2012.pdf (27,00KB)

PDFZałącznik nr 11B -Trasy dowozu uczniów niepełnosprawnych 2012.pdf (23,37KB)

DOCZałącznik nr 12 - Zobowiązanie - Dowóz uczniów 2012.doc (31,00KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.11.A.2012 - Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - nr I.pdf (49,14KB)