Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 29.06.2020 r.

Protokół z XX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023

Obrady rozpoczęto 2020-06-29 o godz. 12:04:35, a zakończono o godz. 16:32:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12:04:00)

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta otworzył obrady XX sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele, Kierownika GOPS p. Joannę Kurek, Dyrektora GZEAS – p. Beatę Bort, Dyrektora ŁOK – p. Krystiana Czech. Przewodniczący Rady stwierdził, że na łączną liczbę 15 radnych, na sesję przybyło i listę podpisało 15 radnych, zatem wszelkie decyzje, uchwały i rozstrzygnięcia będą miały moc wiążącą.
1.1. zatwierdzenie porządku obrad (12:04:00)

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Łubniany, p. Paweł Wąsiak, który poprosił o wykreślenie z porządku obrad punktu 10. 12 – projekt uchwały „w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne”. P. Wójt nadmienił, iż wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad, było pewnym zabezpieczeniem, przed odrzuceniem jej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jednak po rozmowach z organem nadzorującym, pierwotna uchwała została utrzymana, wobec czego bezzasadnym jest jej ponowne podejmowanie.
Wobec wniosku zgłoszonego przez p. Wójta, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wykreśleniem punktu 10.12 z porządku obrad.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach

W wyniku głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad (Zał. Nr 2), wobec braku pytań oraz wniosków do zaproponowanego porządku obrad, poddał go pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin

W wyniku głosowania, porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
1.2. zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Łubniany. (12:12:00)

Wobec braku uwag oraz wniosków do przedstawionego protokoły, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Gminy Łubniany (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowanie, protokół z XIX sesje Rady Gminy został jednogłośnie przyjęty.

2. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach nt.: działalności związanej z projektami realizowanymi przez GOPS, przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na terenie Gminy Łubniany w ramach zadań przypisanych do GOPS. (12:13:00)

Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, iż materiały zostały przekazane Radnym, wobec czego poprosił, aby nie omawiać szczegółowo przedstawionej informacji (Zał. Nr 3).
P. Joanna Kurek poinformowała, iż w czasie epidemii GOPS działał nieustannie i bardzo intensywnie. Pracownicy GOPS-u byli cały czas w kontakcie z osobami przebywającymi na kwarantannie, a dzięki kurierowi społecznemu oraz pracowników socjalnych dostarczana była żywność z banku żywności. P. Kurek dodała również, że asystent rodzinny, aby uniknąć ryzyka przemocy, załamań psychicznych cały czas był w kontakcie z rodzinami a także z pedagogami, psychologiem, dyrektorami szkół. Usługi opiekuńcze dla osób, które potrzebowały niezbędnych pielęgnacji, dostarczania posiłków, działały cały czas. Dodała również, że w ramach projektu „nie sami dzielni” otrzymano możliwość dostarczania ciepłych posiłków do osób najbardziej potrzebujących. Pozyskano również środki ochrony osobistej, takich jak maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. P. Kurek poinformowała także, iż poprzez zamknięcie szkół, nie było możliwe prowadzenie stacjonarnych zajęć z programu ROSA, jednak odbywały się one w sposób zdalny.
    P. Patelska poprosiła o podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od stycznia, jaka wartość była pomocy oraz jakie kwoty są realizowane od początku roku w projektach, które wymienione są w przedstawionym raporcie. P. Kurek poinformowała, że takie informacje były przedstawione podczas sesji, która odbyła się w październiku, dlatego też nie jest to uwzględnione w raporcie. Dodała również, iż przygotuje taką informację na kolejne posiedzenie Rady Gminy. P. Patelska dodała, iż prosi również o informację jak wygląda kwestia transportu seniorów, ile osób korzysta z tej możliwości, w jakim czasie oraz jaka była wartość pomocy. P. Kurek odpowiedziała, iż transport dla seniorów w wprowadzono w naszej Gminie w listopadzie, korzystało z transportu 10 osób dziennie, gdzie transport umożliwiał dojazd do domu dziennego pobytu, na wizyty lekarskie oraz rehabilitacje. Dodała również, iż kwota była w wysokości około 50 000 zł, jednak w związku z pandemią transport został zatrzymany od kwietnia do końca maja. P. Patelska poprosiła, aby zostały przygotowane informacje zbiorcze. P. Buchta poprosił, aby przygotowana informacja obejmowała pierwsze półrocze. P. Kurek zapytała, czy informacja ma obejmować jedynie kwoty projektów, czy również wysokości wypłaconych zasiłków. P. Patelska odpowiedziała, iż prosi o przygotowanie wartości pomocy i finansowania zewnętrznego, projekty, który zostały zaplanowane na ten rok, jaka jest realizacja kosztów dotyczących bezpośredniej wartości, kosztów pośrednich.
    Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Rady, przeszedł do kolejnego punktu.
 

3. Informacja Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury o funkcjonowaniu bibliotek w latach 2019-2020 oraz o działaniach podejmowanych przez ŁOK w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 i koniecznością zawieszenia funkcjonowania jednostki. (12:23:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Krystian Czech, Dyrektor ŁOK, który poinformował zebranych, iż podczas sesji Rady Gminy 2 marca, p. Krzyścin, podjął temat wydatków związanych z działalnością filii bibliotecznych, gdzie z pewnością podane kwoty wynikały ze statystyk. P. Czech dodał, iż działalność bibliotek obejmuje działalność czytelniczą oraz kulturalną. Z usług bibliotek korzysta ponad 6 500 mieszkańców, jednak faktem jest iż usług czytelniczych jest na chwilę obecną mniej, jednak w najbliższym czasie planuje się zwiększyć wydatki na książki, zwiększyć aktywność oraz pozyskać czytelników. P. Czech zaznaczył również, iż kultury nie można mierzyć wydatkami, ponieważ jako Gmina, mamy obowiązek inwestować oraz odpowiednio dbać o ten obszar. Działalność w roku 2019 to przede wszystkim duża działalność w sferze seniorów, gdzie został właśnie zakończony projekt, wspólnie realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Realizowane były również spotkania z seniorami w filiach bibliotecznych, które organizowali animatorzy bibliotekarze. P. Czech dodał również, iż nie chciałby utworzenia punktów bibliotecznych, które zaproponował w swojej wypowiedzi p. Krzyścin, ponieważ spowoduje to utratę kontaktu ze społecznością, a taki kontakt z mieszkańcami powinien być. Kolejno p. Czech poinformował, iż wszystkie imprezy, organizowane w 2019 r. były współorganizowane przez biblioteki. Niestety w roku 2020, takich imprez nie było z powodu pandemii. Ośrodek w czasie pandemii funkcjonował zgodnie z wytycznymi Ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz sanepidu. Jako pierwsze wstrzymano wszelkie imprezy, wydano również zarządzenia: pierwsze, które zmieniało działalność, drugie, które pozwalało w pewnym stopniu prowadzić zajęcia w trybie zdalnym, oraz trzecie, które zgodnie z wytycznymi pozwalały na odmrażanie działalności za zgodą organizatora tj. Wójta oraz sanepidu. Nadal praca odbywa się w trybie online oraz reżimie epidemicznym. Ważnym jest również iż w czasie pandemii pozyskano postojowe dla pracowników, zyskano na składkach zusowskich, a dzięki tym oszczędnościom zaplanowano środki na zakup książek.
    Jako pierwsza głos zabrała p. Patelska, która poinformowała, iż po przeanalizowaniu działalności bibliotek oraz ośrodków kultury w Pokoju, Dobrzeniu, Popielowie oraz w Łubnianach, można zauważyć, iż w Pokoju odbyło się 5 spotkań czytelniczych online, w Dobrzeniu odbyły się 4 spotkania, w Popielowie zorganizowano 2 tego typu spotkania online, jednak Łubniański Ośrodek Kultury nie odbyło się żadne spotkanie, wobec czego można stwierdzić, iż tydzień czytelniczy został zrealizowany jedynie przez Gminę. P. Patelska, zapytała czy Dyrektor rozważał zakup audiobooków aby wzbogacić zasoby biblioteczne. P. Czech odpowiedział, iż każda biblioteka ma swój sposób aby promować swoją działalność. Dodał również, iż w tym czasie organizowano konkursy, które wcześniej nie mogły być zrealizowane. P. Czech poinformował również, iż filia w Jełowej wprowadziła audiobooki do wszystkich lektur które są dostępne. P. Patelska dodała, iż miała na myśli audiobooki, które można wypożyczyć na płycie. P. Czech odpowiedział, że takich audiobooków nie ma, jednak planuje się taki zakup oraz digitalizację systemu bibliotecznego, w tym celu został złożony stosowny wniosek o dofinansowanie i aktualnie oczekuje się na informację o jego rozpatrzeniu. Następnie p. Patelska poprosiła o podanie kwoty przeznaczonej na zakup książek w pierwszym półroczu. P. Czech odpowiedział, iż w tym półroczu zaplanowano 15 000 zł na zakup książek, a obecnie jest możliwość dołożenia jeszcze 4 000 zł.
P. Patelska w kwestii aktywności dodała, iż do 17 kwietnia, ŁOK nie wykonał nic poza wpisami na stronie portalu społecznościowego informacji ogólnodostępnych, gdzie w innych Gminach aktywność była znacznie większa, wobec czego można stwierdzić, że ponad miesiąc Łubniański Ośrodek Kultury nie przejawiał aktywności dla mieszkańców. P. Czech odpowiedział, iż uważa, że nie ma to znaczenia kiedy dany Ośrodek coś publikuje, ponieważ ŁOK realizował własny program nie sugerując się innymi gminami. P. Patelska przytoczyła własną szczegółową analizę wcześniej wspomnianych gmin, odnoszący się do aktywności ośrodków kultury. P. Czech ponownie podkreślił, iż uważa że ŁOK wykonał dużo zadań, a pracownicy, którzy są za zadania odpowiedzialni wykonali pracę bardzo dobrze.
Następnie głos zabrał p. Krzyścin, poinformował, iż na wspomnianej sesji odniósł się jedynie do działalności bibliotek a nie do działalności kulturalnej, ponieważ wiele aspektów tej działalności określa wysoko, zgadza się również ze stwierdzeniem dotyczącym dobrego zespołu ludzi. Dodał również, iż w swojej wypowiedzi miał na myśli to, iż biblioteki mają organizowaną pracę przez Dyrektora, a uważa że powinny się zajmować szerszym aspektem życia społeczności a nie jedynie wypożyczaniem książek. Dodał również, iż analizując dane statystyczne z roku 2017/ 2018, gdzie w tym czasie biblioteka w Brynicy była otwarta 4 godziny dziennie, gdzie z danych statystycznych wnika, iż średnio na dobę wypożyczano 4,5 książki. Zakładając, że jedna osoba wypożyczy większą ilość książek w ciągu doby, to przez kilka dni nikt do biblioteki nie zagląda. Podsumowując p. Krzyścin zaznaczył, iż zasugerował jedynie, dlaczego działalność kulturalna, którą jak wspomniał p. Czech zajmują się również biblioteki, a nie jest do nich bezpośrednio przypisana. Dane statystyczne pokazują, że biblioteki albo nie potrafią wzmóc czytelnictwa bądź nie ma takiej potrzeby. Ważnym jest więc, aby biblioteki zajmowały się także inną działalnością a nie jedynie wypożyczaniem książek oraz organizowaniem jednego spotkania w tygodniu, jak wynika ze statystyk. P. Krzyścin dodał, że wspomniane dane wynikały z wykonanego audytu oraz protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej. Podkreślił również, iż nie oceniał działalności kulturalnej Ośrodka Kultury. P. Czech odnosząc się do wypowiedzi p. Krzyścina, przytoczył fragment raportu pokontrolnego audytora zewnętrznego, z którego wynika, iż Gminna biblioteka w Łubnianach wraz z filiami wypełnia obowiązki zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy, a wszystkie filie biblioteczne poza udostępnianiem materiałów bibliotecznych są zaangażowane w wydarzenia kulturalne. P. Czech dodał również, iż Pani pracująca w filii w Luboszycach, realizuje wszelkie promocyjne materiały, Pani z Filii w Jełowej, dzięki znajomości języka Niemieckiego, była autorem wydawnictwa dotyczącej kulinarnej tradycji. Dodał również, że biblioteki nie zajmują się jedynie udostępnianiem materiałów, ale mają dużo innych zadań. P. Krzyścin poinformował, iż zgadza się z przytoczonym raportem, jednak chodzi o ilość prowadzonych imprez, zgadza się jednak, że biblioteki prowadzą także inną działalność niż czytelnictwo. Podniósł jednak, że jeżeli jest organizowana jedna bądź dwie imprezy w miesiącu to jest to za mało, jeżeli statystycznie wypożycza się 22 książki tygodniowo, to dlaczego biblioteka jest czynna 20 godzin. P. Krzyścin zaznaczył, że nie ma na myśli tego, by filie biblioteki ograniczać, czy w ogóle ich ma nie być, jednak chodzi o to, by zmienić organizację pracy tych pracowników. P. Czech odpowiedział, iż tak jak wspomniał wcześniej, wprowadza się takie innowacje, które prowadzą ku polepszeniu. P. Krzyścin poinformował, iż bazuje na danych z lat 2017/2018 wobec czego prosi o przygotowanie takich statystyk z roku 2019. P. Czech odpowiedział, że dane takie zostały przekazane do Biura Rady. P. Buchta dodał, że wspomniany materiał został przekazany Radnym w systemie Rada365 i stanowi załącznik do pkt. 3.
Kolejno głos zabrał p. Blach, który zaznaczył, iż wobec tego, że p. Czech poruszył wnioski po kontrolne przeprowadzone w wyniku kontroli zewnętrznej, prosi, aby p. Dyrektor przedstawił wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej, ponieważ większość sugestii p. Krzyścin zapewne dotyczy tego, że sytuacja, która jest na dzień dzisiejszy ŁOK-u z bibliotekami, niekoniecznie jest transparentna, gdzie zaznaczono wiele takich punktów w protokole pokontrolnym. P. Czech odpowiedział, że kwestie dotyczące czytelnictwa były podobne, poza tym w raporcie było dużo odniesień do remontu fili w Jełowej oraz brak było pozytywnej opinii jaką wystawił audytor zewnętrzny. P. Blach odpowiedział, że Komisja wskazała jedynie jak wyglądała działalność w tamtym okresie, wskazano wydatkowanie pieniędzy oraz sposób dysponowania nimi, dlatego też sugestie p. Krzyścina w tym zakresie są trafne. Dodał również, iż jest duża zależność pomiędzy ŁOK-iem a bibliotekami, gdzie Panie pracujące w bibliotekach wykonują pracę, którą powinni się zajmować pracownicy ŁOK-u. P. Czech odpowiedział, iż w ramach budżetu centralnego są dwa budżety oddzielne: na biblioteki oraz na działalność którą zajmuje się ośrodek, natomiast w kwestii podziału funkcji, nie ma znaczenia kto za jakie środki pracuje, ponieważ bibliotekarz pracuje z tych środków, które dotyczą bibliotek, a transparentność jest zauważalna, ponieważ jest 260 000 zł przeznaczona na biblioteki a pozostałe środki na pozostałą działalność. P. Blach dodał, iż Komisja kontrola otrzymała tabelę, z której wynikały nieścisłości. P. Blach poprosił o odczytanie protokołu pokontrolnego (Zał. Nr 4). P. Czech przytoczył fragment protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej, z którego wynika, iż koszty organizowanych wyjazdów nie zostały ujęte w przedstawionym, członkom komisji zestawieniu wydatków bibliotecznych w analizowanych latach (p. Czech dodał, iż są to środki ŁOK-u, dlatego nie zostały uwzględnione w raporcie), brak możliwości weryfikacji kosztowej poszczególnych oddziałów bibliotecznych z uwagi na fakt współzależności od placówek gminnych oraz innych np. w Jełowej koszty ogrzewania dzielone są Przedszkolem, w Luboszycach zaś z salką katechetyczną. P. Czech dodał, iż koszty są wydzielone, ponieważ do Luboszyc ŁOK zakupuje opał i nie ponosi innych kosztów dzierżawy. P. Buchta poinformował, że dyskusja odbiega od punktu obrad, wobec czego proponuje zaprosić p. Dyrektora na posiedzenie Komisji oraz wyjaśnić sporne kwestie. P. Blach odpowiedział, iż uważa, że kwestie bibliotek i ŁOK są ważne, wobec czego wyraził wolę na kontynuowanie dyskusji. P. Czech kontynuując odczytał pozostałą część protokołu pokontrolnego, w którym zawarte były informację między innymi, wątpliwości co do alokacji kosztów pomiędzy poszczególnymi placówkami, braku informacji o ilości niezwróconych woluminów oraz egzekwowaniu kar za nie zwrócenie wypożyczonych książek, w zakresie kontroli finansowej nie odnotowano znaczących braków finansowych na działalność statutową biblioteki, ilość zatrudnionych pracowników zgodnie ze stanem na 30 grudnia 2018 r., weryfikacja umowy na wykonanie remontu filii biblioteki w Jełowej oraz kosztorysów dających podstawę do jej zawarcia. W zakresie weryfikacji umowy stwierdzono, iż umowa nie jest zarejestrowana, dołączony kosztorys nie określa kosztów dla poszczególnych zakresów robót, kosztorys został wykonany bez odpowiedniego programu, oraz nie zastosowano procedury rozpoznania cen na rynku (P. Czech dopowiedział, iż jest to nieprawda, ponieważ przedstawiono 3 oferty). Kontroli poddano również sposób wyboru urządzenia wielofunkcyjnego dla jednostki, gdzie wykazano niezgodność ze specyfikacją w zapytaniu. P. Blach zaznaczył, iż prosi o przeanalizowanie każdego punktu protokołu pokontrolnego. P. Buchta ponownie zaznaczył, iż dzisiejszym punktem obrad nie jest omawianie wyniku pokontrolnego ŁOK. P. Blach poinformował, że jeżeli wszyscy Radni się zgodzą, prosi o przygotowanie takiego punktu na kolejną sesję Rady.
Kolejno głos zabrała p. Patelska, która zaproponowała wydłużenie godzin otwarcia biblioteki gminnej, do godziny 18:00, dwa razy w tygodniu. P. Czech odpowiedział, iż biblioteka będzie czynna do godziny 20:00, codziennie.
Następnie pytanie zadał p. Żelasko, odnosząc się do obecnej sytuacji pandemii, czy pracownicy ŁOK zorganizowali ofertę zabaw dla dzieci na czas wakacji. P. Czech odpowiedział, iż jest już przygotowany program oraz zachęca do zabrania plakatów informujących o planowanych wydarzeniach.
P. Romanowski odnosząc się do wcześniejszej dyskusji dotyczącej wniosków pokontrolnych, poinformował, iż nie chciałby aby w przyszłości Dyrektor w jakikolwiek sposób wpływał na wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej, ponieważ posiada informację, iż taka wiadomość została wysłana do Przewodniczącego kontroli. P. Brisch odnosząc się do słów Pana Romanowskiego, poinformował, iż nie było żadnych sugestii ze strony Dyrektora, również nie było żadnych nacisków co do sformułowań, a wszystkie decyzje były osobiste.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad.
 

4. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany. (13:05:00)

P. Wójt na wstępie swojego wystąpienia, podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za pracę na rzecz lokalnej społeczności. P. Wójt zwrócił uwagę, na wyremontowany odcinek drogi 461 od Łubnian w stronę Brynicy, gdzie warto dodać, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich jest na wysokim poziomie, a Urząd Gminy nie partycypował w remoncie tej drogi. Mówca odniósł się również do spotkania z przedstawicielami Rady sołeckiej w Brynicy z Wicemarszałkiem Szymonem Ogłazą oraz pięcioma Dyrektorami, którzy przybyli na spotkanie, aby dyskutować na temat przebudowy drogi w Centrum Brynicy. Kolejno p. Wójt zwrócił uwagę na podpisanie umowy pomiędzy Starostwem powiatowym w Opolu a wykonawcą na remont ul. Opolskiej w Łubnianach, gdzie Gmina partycypuje w kosztach. Następnie p. Wójt zwrócił uwagę: na remont przepompowni ścieków w Jełowej, która została już wyremontowana; pozyskanie 39 laptopów na własność dla najbardziej potrzebujących dzieci z Gminy z fundacji IMPACT; 49 laptopów przekazano na stan szkół, dzięki pozyskanym środkom z programu „Polska cyfrowa”; początek prac przy kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej; rozpoczęcie modernizacji boiska w Biadaczu. P. Wójt podkreślił również walor współpracy z mieszkańcami, którzy pod nazwą „Gmina Łubniany szyje maseczki dla osób potrzebujących”, zasłużyli na ogromne podziękowania. Gmina zakupiła również 5 szt. termometrów dla szpitala w Kup. Kolejno p. Wójt zaznaczył, iż rozpoczęła się instalacja sieci światłowodowej, gdzie w Kępie i Luboszycach mieszkańcy mają już możliwość podłączenia się do sieci. Dodał również, iż przyznano stypendia oraz nagrody Wójta Gminy Łubniany dla dzieci szkół i przedszkoli.
P. Buchta zaznaczył, iż dotarły do niego sygnały, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, bądź chciał działalność zarejestrować, został odesłany do innego Urzędu, czy jest to prawdą. P. Wójt odpowiedział, iż jest to prawda, sytuacja była spowodowana tym, iż osoba, która zajmuje się działalnością gospodarczą, przebywała na zwolnieniu lekarskim. Z tego względu, że wspomnianego pracownika często nie ma ze względów zdrowotnych, poczyniono działania wspólnie z kierownikiem referatu, aby na przyszłość takie sytuacje się już nie zdarzały.

5. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w sprawie uregulowania spraw związanych z zarządzaniem siecią wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany (13:17:00)

P. Wójt poinformował, iż po 17 latach realizacji umowy dotyczącej pełnienia zarządów w imieniu zamawiającego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Łubniany, a także po 18 miesiącach realizacji tej umowy obecnej kadencji, gdzie umowa obowiązuje od 3 grudnia 2003 r. wraz z aneksem, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2007 r., w którym zmieniała się jedynie nazwa firmy, z pozostawieniem w całości kapitału prywatnego, bez kapitału Gminy Łubniany, umowa wyczerpała dotychczasową formułę, jako umowy zawartej bez zachowania procedury zamówień publicznych, dających gwarancję poprawności wykonywanych zadań własnych Gminy. P. Wójt dodał, iż umowa jest nieprecyzyjna i zbyt ogólna, że rodzi wypaczenie i problemy, które mogą uniemożliwić realizację i współpracę pomiędzy stronami umowy. Ponadto umowa nie jest w pełni realizowana, co potwierdza pismo od Kancelarii Radcy Prawnego, który reprezentował Prezesa ŁWiK, z dnia 14 kwietnia br., przytaczając, że obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest wydawanie warunków technicznych, niezbędnych do podłączenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  budynku do gminnej sieci, oraz uzgadniania w ciągu 14 dni przedłożonej przez inwestora dokumentacji technicznej. To zadanie nie jest wykonywane przez ŁWiK a przez Urząd Gminy, bądź współpraca z Gminą przy opracowywaniu planów inwestycyjnych, oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. P. Wójt dodał również, iż nie odnaleziono korespondencji z ostatnich 8 lat, która pozwalałaby na spełnienie wspomnianego obowiązku. Ponadto umowa daje szerokie możliwości interpretacji pod kątem prawnym, co powoduje paraliż we wzajemnej współpracy i wypełnianiu podstawowych warunków umowy. Kontynuując mówca podkreślił, iż taki stan prawny umowy służy jedynie firmie a nie mieszkańcom. Należy podkreślić, iż jest to usługa publiczna, która zabezpieczyć powinna podstawowe potrzeby każdego mieszkańca Gminy, a jednostce nadzorującej powinna udzielić niezbędnych danych, by móc planować inwestycje w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej z środków publicznych. P. Wójt dodał, iż kilka lat temu, ówczesny Zastępca Wójta podjął próbę precyzyjnego przygotowania aneksu do przedmiotowej umowy, która jednak nie ujrzała światła dziennego. Wobec tego,  można by się zastanowić, komu zależało na tym, by umowy nie poprawić i doprecyzować zapisy, które zabezpieczyłyby interesy Gminy oraz mieszkańców. Kontynuując mówca podkreślił, iż od początku swojej kadencji, analizował mechanizmy, którymi rządziła się gospodarka wodno – ściekowa Gminy, jednakże w referacie budownictwa oraz gospodarki komunalnej, informacji na temat spraw wodno – kanalizacyjnych było niewiele. Pomimo zapewnień Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji co do otwartości oraz chęci współpracy, wymagana wiedza zdawała być się tajemną. Następnie p. Wójt podkreślił, iż naturalnym jest zadawanie pytań w formie pisemnej w sprawach najważniejszych dla mieszkańców. Ostatnie pismo, skierowane do ŁWiK dotyczyło zrozumienia przygotowanego przez ŁWiK wniosku taryfowego, który został zaakceptowany przez Wody Polski, zapytanie oraz żądanie informacji miało na celu zobaczenie jakie koszty i składowe zawierają się na cenę wody i ścieków w naszej Gminie. Zadano również pytanie o skalkulowaną marżę zysku, która w okresie 36 miesięcy obowiązywania obecnej taryfy ma wynieść 437 000 zł, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki morskiej jest niezbędna przy obliczaniu cen i stawek za wodę i ścieki. W odpowiedzi na wspomniane pismo, była informacja o stratach a nie o zysku. Wobec tego, rodzi się pytanie o rzetelności przygotowanego wniosku taryfowego w kontekście zasadności połączonych przez Gminę kosztów inwestycyjnych w zakresie wodno – kanalizacyjnym. P. Wójt zaznaczył, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra, taki zysk powinien zostać przeznaczony na zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Nastąpiła zmiana quorum (13:48:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Następnie p. Wójt poinformował o elementach działalności wodno – kanalizacyjnej, które pozwalają na efektywny i skuteczny nadzór Wójta w stosunku do realizowanej umowy, zgodnie z art. 16 -18 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przy czym podniósł, iż wiele tych elementów nie są zgodne z wymaganiami. Dodał również, iż znaczny brak nadzoru ze strony poprzedniego Wójta, pozwolił, aby przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne przejęło rolę właściciela sieci, biorąc Urząd Gminy w nawias, pozbawiając siebie niezbędnej wiedzy. Poprzednik, zminimalizował obszar gospodarki komunalnej do wydawania warunków przyłączeniowych, które zgodnie z umową powinien wydawać ŁWiK. Pomimo tego, iż powstawały kilometry sieci kanalizacyjnej, to nie było nadzoru nad ich serwisowaniem. Powstała również inwestycja stacji uzdatniania wody w Kobylnie, pomimo to nadal nie wiadomo ile kosztuje wydobycie 1 m3 wody, a na obszarze wokół suwu, który powinien być chroniony przed skażeniem, pasą się owce. P. Wójt podkreślił, że to brak skutecznego nadzoru spowodował wiele patologii w obszarze gospodarki wodno – ściekowej.
Kontynuując p. Wójt poinformował, iż wspomniane problemu budzą wiele zastrzeżeń, wobec czego za celowe uznaje się uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na ternie Gminy i skoncentrowanie kompleksowej obsługi technicznej i administracyjnej w jednej jednostce. Należy przez to rozumieć zawarcie nowej, kompleksowej umowy, z podmiotem realizującym zadania związane z dostarczaniem wody i  odprowadzaniem ścieków od mieszkańców w ramach postępowania partnerstwa publiczno – prywatnego. Po przekazaniu tej informacji, p. Wójt wyjaśnił zebranym definicję wspomnianego partnerstwa. Kolejno p. Wójt przedstawił elementy, jakie powinna zawierać nowa umowa. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:51:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Podsumowując, p. Wójt podkreślił zamierzenia swoich działań, prosił, również aby sprawy gospodarki wodno – ściekowej były wspólną troską. Podkreślił również, iż nikogo nie wyrzuca, chce jednak jedynie te kwestie uporządkować. Decydując się na procedurę w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, chce zachować jak największą transparentność. P. Wójt podkreślił, że jeżeli będzie taka wola właścicieli ŁWiK, to zaprasza do złożenia oferty, jednak na nowych warunkach i z nowym otwarciem. Każdy będzie miał prawo złożyć ofertę, ale na warunkach właściciela sieci.
    W tej sprawie, jako pierwszy głos zabrał p. Krzyścin, który podziękował Wójtowi za odważną decyzję. Dodał również, iż w przekazywanych pismach od ŁWiK-u, brak jest podstawowych informacji, które są informacjami publicznymi. W swojej wypowiedzi, podkreślił również niedopatrzenia ŁWiK. Wiąże również nadzieję, iż podjęta decyzja pozwoli się poruszać w granicach prawa, przepisów oraz polepszeniu kwestii związanych z działalnością wodno – kanalizacyjną.
    Następnie głos zabrał p. Romanowski, poinformował, iż podjęta decyzja przez p. Wójta jest najbardziej właściwa. Zaznaczył również, że współpraca pomiędzy Urzędem Gminy a ŁWiK-iem nie była właściwa.
Głos zabrał p. Pyka, który zapytał p. Wójta, od kiedy będą obowiązywały nowe warunki, oraz na jakich warunkach ma się to odbywać. P. Wójt odpowiedział, iż procedura partnerstwa publiczno – prywatnego jest skomplikowana. Obecnie prowadzone są działania wraz z firmą zewnętrzną, którą w ramach zapytania ofertowego wybrano, aby przygotowała nabór w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Aktualnie trwa więc I etap tej procedury, a mianowicie opisanie diagnozy tzn., iż na ten moment koniecznym jest spisanie potrzeb, korzyści, zebranie wszystkich inwestycji, działań, które w ramach umowy byłby realizowane. W momencie otrzymania wspomnianej diagnozy, będzie procedowany II etap, co oznacza ogłoszenie procedury zamówienia publicznego w tym zakresie, co może trwać około 3-4 miesięcy. P. Pyka dopytał więc, czy obecnie nadal obowiązuje umowa z ŁWiK-iem. P. Wójt odpowiedział, że tak, nikomu nie wypowiedział umowy, a jedynie przedstawił stan i odczucia w tym zakresie. P. Pyka zapytał również, czy padła z Urzędu Gminy propozycja aneksowania dotychczasowej umowy, co było rozważane. P. Wójt odpowiedział, że kilka lat temu taki aneks został przygotowany, natomiast aneks nie został przedstawiony. Dodał również, iż nie widzi możliwości sporządzania nowego aneksu, pracy nad nim, gdzie ostatecznie może nie zostać zaakceptowany przed drugą stronę. Aktualne przepisy nakazują odpowiednie przeprowadzenie zamówienia publicznego, a chcąc przeprowadzić nowe otwarcie, nie rozważa się aneksowania umowy.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2019 rok (raport radni otrzymali w dniu 29 maja 2020 r.) (13:57:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Pośpiech – Sekretarz Gminy, który poinformował, iż zgodnie z ustawą, organ wykonawczy ma obowiązek przedłożenia raportu o stanie gminy (Zał. Nr 5) za rok poprzedni do końca miesiąca maja. W wyniku publikacji raportu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się z dokumentem, oraz uczestniczenia w debacie po spełnieniu ustawowego wymogu, jednak nikt nie wyraził takiej chęci. P. Pospiech dodał również, iż podczas dzisiejszej debaty Radni mają prawo zabierać głos w sposób nieograniczony.

6.1. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2019 rok. (13:57:00)

W tym punkcie głos zabrał p. Wójt, który podziękował kierownikom oraz kierownikom jednostek, za przygotowanie w swoim zakresie materiałów merytorycznych. Podziękował również Sekretarzowi Gminy za przygotowanie i scalenie raportu. P. Wójt odniósł się do kwestii dróg i ostatniego posiedzenia Komisji, gdzie poinformował, iż fakt posiadania przez sołtysów w budżecie środków na drogi, nie dawałoby możliwości wydatkowania ich z tzw. wolnej ręki. To oznacza, iż wszystkie wydatki, które wychodzą z budżetu gminy należy zsumować. P. Wójt podkreślił, iż obecnie prowadzone są modernizacje i budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, co oznacza, że przekracza się 30 000 euro, wobec czego koniecznym jest przeprowadzenie przetargu. P. Wójt poinformował również, iż z tarczy antykryzysowej, Rządowego programu 4.0 Gmina Łubniany otrzyma dotację w wysokości 1 200 000 zł, i środki te w całości zostaną przeznaczone na remonty dróg.

Nastąpiła zmiana quorum (13:58:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

Nastąpiła zmiana quorum (13:58:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

P. Kalina, który zapytał czy kwota 1 200 000 zł będzie przeznaczona na remont dróg czy również na budowę nowych dróg gminnych. P. Wójt odpowiedział, iż środki zostaną przeznaczone na inwestycje.
Jako pierwszy w sprawie debaty, głos zabrał p. Krzyścin, który odnosząc się do strony 10 przedstawionego raportu, przytoczył wnioski na dofinansowanie, które składała Gmina, oraz zaznaczył, że są to istotne obszary jak również wskazuje to na umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. Następnie p. Krzyścin odniósł się do kolejnego rozdziału tj. inicjatywa lokalna gdzie przytoczył projekty wykonane w ramach wspomnianej inicjatywy. Zaznaczył również, iż działania te są istotne oraz można zauważyć, że przekrój działań jest bardzo szeroki. Mówca wskazał również powstałe nowe referaty w Urzędzie Gminy co jest dodatkową korzyścią dla całej Gminy, oraz podkreślił znaczenie nowo powstałego stanowiska do obsługi i pomocy sołectwom oraz stowarzyszeniom. Kolejną poruszoną kwestią było szkolnictwo, gdzie wskazano w raporcie wyliczenia dotyczące kosztów ponoszących na jednego ucznia oraz analiza, która wskazuje w jakich rocznikach w poszczególnych sołectwach jest dzieci, co wspomoże planowanie wydatków oraz rozwoju w tym obszarze. P. Krzyścin odniósł się także do ochrony środowiska informując o liczbie czynnych przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych, co może rodzić pytanie co się dzieje z gospodarstwami, które nie są przyłączone do kanalizacji i jakie budzi to skutki dla ochrony środowiska.

Nastąpiła zmiana quorum (14:00:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

Następnie głos zabrał p. Pyka, który zapytał w jakim terminie zostaną skończone ścieżki pieszo – rowerowe na odcinku Kępa – Biadacz oraz na jakim etapie obecnie są prace. P. Wójt odpowiedział, przetarg został rozstrzygnięty i trwają prace nad dokończeniem dokumentacji. W przypadku odcinka Biadacz – Łubniany, Zastępca Wójta podjął działanie w ramach nowego projektu wspólnie z Powiatem Opolskim oraz innymi gminami. P. Wójt dodał również, iż wiąże nadzieje, że przyszły rok, będzie rokiem budowniczym.

Nastąpiła zmiana quorum (14:03:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

P. Kalina zapytał, na jakim etapie jest dokumentacja, oraz do kiedy jest umowa na dokończenie dokumentacji. Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, informując zebranych iż termin umowy jest do 16 stycznia 2021 r., wobec czego w połowie stycznia dokończona dokumentacja, wraz ze stosownymi pozwoleniami musi trafić do Urzędu. P. Piestrak dodał również, iż największy problem na tym odcinku jest z odprowadzeniem wody z części jezdni oraz planowanej ścieżki.. Buchta dopytał, czy odwodnienie, które powstało w Masowie, będzie spełniało warunki do odwodnienia ścieżki pieszo – rowerowej. P. Piestrak odpowiedział, iż budowane odwodnienie przez Powiat Opolski, był budowany w 10 etapach, natomiast budując ścieżkę pieszo – rowerową, ten element również będzie poprawiany w ramach dokumentacji, aby zadbać o to, by woda nie utrzymywała się na jezdni. P. Kalina dopytał, czy wobec tego I etap budowy rozpocznie się w II połowie 2021 r. P. Piestrak odpowiedział, że jeżeli w połowie stycznia będzie gotowa pełna dokumentacja i pozwolenia oraz uda się wcześniej przygotować przetarg, to w okolicach marca/ kwietnia odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu i wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. P. Wójt dodał, że dokończenie dokumentacji jest bardzo trudne, wobec czego można spodziewać się tego, że firma poprosi o wydłużenie terminu na dokończenie dokumentacji projektowej. Dodał również, iż bez względu na to, który będzie to kwartał przyszłego roku, chciałby aby przetarg został ogłoszony.

Nastąpiła zmiana quorum (14:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Kolejno głos zabrał p. Fila, który zapytał o dotację w ramach tarczy antykryzysowej, czy otrzymane środki muszą zostać wykorzystane w tym roku budżetowym. P. Wójt odpowiedział, że nie.
P. Brisch odniósł się do inwestycji budowy wiaty w Kolanowicach z całym zapleczem gospodarczym, gdzie czas realizacji według raportu jest określony na 12.02.2020-31.10.2020, wobec czego zapytał na kiedy jest przewidziany przetarg na to działanie. Drugie pytanie p. Brischa dotyczyło połączenia ścieżek z mniejszymi miejscowościami jak Kolanowice, Grabie oraz Kobylno.

Nastąpiła zmiana quorum (14:31:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina
 2. Jacek Roguła

Odpowiedzi na pierwsze pytanie udzielił p. Piestrak, który poinformował, że w ramach jednego naboru, który został ogłoszony przez Sobrawski zielony szlak, otrzymano środki na dwa projekty tj. budowę boiska wielofunkcyjnego w Biadaczu oraz na budowę wiaty w Kolanowicach. Pomimo tego, że jest to jeden program, to są to dwa odrębne projekty, wobec czego najpierw musi się zakończyć pierwszy projekt, aby móc rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy do budowy wiaty. P. Piestrak poinformował, że z pewnością termin realizacji zostanie wydłużony ze względu na stan pandemii. P. Wójt odniósł się do drugiego pytania dotyczącego połączenia ścieżek. Poinformował zebranych, iż każdy pomysł inwestycyjny musi zostać przedyskutowany ze Starostwem Powiatowym. P. Wójt dodał również, że jeżeli pojawią się możliwości na rozbudowę ścieżek pieszo – rowerowych, to wspólnie z Powiatem będą prowadzone rozmowy, aby rozszerzać ścieżki w stronę między innymi Kolanowic, Dąbrówki Łubniańskiej, Jełowej.

Nastąpiła zmiana quorum (14:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (14:32:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

Nastąpiła zmiana quorum (14:33:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (14:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

P. Buchta zaznaczył, że działania, które były dobre w poprzedniej kadencji jak na przykład inicjatywa lokalna, są nadal kontynuowane, wszystkie inwestycje, które były zaplanowane wcześniej są nadal prowadzone. P. Buchta poprosił również w imieniu mieszkańca o wyjaśnienia do str. 4 w pkt. A, gdzie nie jest do końca zrozumiały zapis. P. Skarbnik poinformowała, iż chodzi tu o wytłumaczenie spadku wykonania wydatków majątkowych związanych z przesunięciem tych zadań na lata przyszłe. P. Buchta dodał, iż nie zrozumiała jest zależność budowy kanalizacji w ramach projektu budowy ścieżki. P. Skarbnik odpowiedziała iż są to dwa różne zadania, oraz wyjaśniła że zadania nie zostały jeszcze rozliczone.

Nastąpiła zmiana quorum (14:37:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

P. Buchta podziękował za odpowiedź, oraz dodał, iż w odstępach brakuje budowy kanalizacji w części w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, a zapis w budżecie był do końca utrzymany. P. Skarbnik odpowiedziała, że zadanie to nie zostało wykonane w roku 2019, zadanie to jest realizowane w roku bieżącym. Dodała również, że ten punkt dotyczy dochodów i są wytłumaczone jedynie dochody, dlaczego nie zostały wykonane na określonym poziomie, ponieważ sama inwestycja nie była budowana w roku 2019 nie ma możliwości uzyskania z tego tytułu dochodu.

Nastąpiła zmiana quorum (14:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu.
6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania. (14:43:00)

O przedstawienie projektu uchwały został poproszony Sekretarz Gminy, który poinformował zebranych, iż na podstawie przedstawionego raportu o stanie Gminy, zgodnie z ustawą koniecznym jest podjęcie przedstawionego projektu uchwały. P. Pośpiech dodał również, iż w przypadku gdy projekt nie uzyska zwykłej większości głosu, uzna się przyjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowania, podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XX/137/20 (Zał. Nr 6)
 

7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r. (14:43:00)

W tym punkcie wyjaśnienia złożyła p. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy Łubniany, która przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
P. Buchta poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (Zał. Nr 7). Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.


8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2019 (14:47:00)

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Romanowski, który poinformował zebranych, iż zgodnie z Uchwała Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 czerwca 2020 r. (Zał. Nr 8), przedstawione Komisji dokumenty wyczerpują zagadnienie związane z wykonaniem budżetu za rok 2019 i stanowią wystarczającą podstawę do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2019.

Nastąpiła zmiana quorum (14:49:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski


9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2019 r. (14:50:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:50:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Romanowski

P. Skarbnik odczytała zebranym Uchwałę 237/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej (Zał. Nr 9), w której pozytywnie opiniuje się wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za wykonanie budżetu za 2019 r.
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu.
 

10. Podjęcie uchwał: (14:50:00)
10.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2019 r. (14:50:00)

O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady poprosił p. Skarbnik, która poinformowała, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w ustawowym terminie. W związku z powyższym został przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2019 r. P. Skarbnik dodała również, iż przedmiotowe sprawozdania zostały szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji.

Nastąpiła zmiana quorum (14:53:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Fila zaznaczył, iż nie zgadza się suma przedsięwzięć w dziale 616 – drogi publiczne, gminne, oraz podwójnie powtarza się ta sama pozycja dotycząca montażu progów zwalniających na ul. Zawadzkiej w Kępie. P. Fila dodał również, iż podczas posiedzenia komisji zwrócił uwagę na zrobienie korekty w sprawozdaniu w dziale administracji rozdział 75023 w kwestii wydatkowania. P. Skarbnik odpowiedziała w przypadku pozycji dotyczącej montażu progów zwalniających, przypuszcza się błąd techniczny powtórzenia kwoty, jednak szczegółowe wyjaśnienie zostanie przedstawione.
P. Buchta poinformował, iż w raporcie o stanie gminy widniała suma około 25 000 zł za opiekę nad zwierzętami oraz utylizację padłych zwierząt, natomiast w budżecie była to kwota około 70 000 zł, wobec czego zapytał czy ten dział zawiera inne obszary, co powodowałoby taką sumę czy jest to również błąd. P. Skarbnik odpowiedziała, że w dziale oczyszczanie miast i wsi, plan przyjęty w budżecie w 2019 r. kształtował się na poziomie 79 000, łącznie zostało wydatkowanych 45 571, 01 w tym umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych z terenów komunalnych gminy oraz umowa dotycząca utylizacji padłych zwierząt. P. Sekretarz dodał, iż w odniesieniu do danych zawartych w raporcie, na stronie 9 w pkt. 14 znajduje się zapis dotyczący świadczenia usług weterynaryjnych oraz przeznaczeniu 25 000 zł na realizację zadania, jednakże jest to kwota w wykazanych zapytaniach ofertowych.

Nastąpiła zmiana quorum (14:55:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

P. Skarbnik dodała, iż w tej kwestii była naliczona dodatkowa opłata środowiskowa, która została naliczona na mocy decyzji.
 Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2019 r. (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XX/138/20 (Zał. Nr 10)
10.2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. (14:59:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Skarbnik, która poinformowała zebranych, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Rady Gminy Łubniany, podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniami finansowymi, opinią Rio, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. P. Skarbnik dodała, iż po zapoznaniu się z przedmiotowymi dokumentami, przedłożony został projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina

W wyniku powyższego, przyjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XX/139/20 (Zał. Nr 11)

P. Wójt podziękował Radnym za jednomyślność, zaufanie oraz za rok wspólnej pracy. Jednocześnie p. Wójt podziękował wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich jednostkach. Szczególne podziękowania zostały złożone Zastępcy Gminy, Sekretarzowi Gminy. P. Wójt szczególnie wyróżnił p. Skarbnik, której podziękował za ogrom włożonej pracy oraz złożył serdeczne podziękowania.
P. Buchta dodał, że pomimo tego, iż Radni nie zawsze muszą się zgadzać, to wszyscy działają na rzecz mieszkańców i Gminy. P. Buchta dodał, że po jednomyślnym głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, uważa, że współpraca dobrze się układa.
10.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:05:00)

Jako pierwszy głos w tym punkcie zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. P. Wójt dodał także, że autopoprawka została przedstawiona oraz uzasadniona przez p. Skarbnik podczas posiedzenia Komisji.
Następnie p. Skarbnik omówiła zmiany do projektu jakie wnosi autopoprawka. Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko

W wyniku głosowania autopoprawka do projektu uchwały, została jednogłośnie przyjęta.

Nastąpiła zmiana quorum (15:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski

Kolejno p. Skarbnik przedstawiła zebranym proponowane zmiany do uchwały budżetowej na 2020 r.

Nastąpiła zmiana quorum (15:15:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

P. Pyka zapytał, czy zmniejszenie planowanych przychodów nie wpłynie na planowane inwestycje na ten rok. P. Skarbnik odpowiedziała, iż zmniejszenie przychodów wiąże się ze zmniejszeniem wartości środków zabezpieczonych na inwestycje dotyczącą termomodernizacji budynku użyteczności publicznej poprzez podzielenie tego zadania na realizację w roku 2020 oraz 2021.
Kolejne pytanie zadał p. Buchta, informując, iż w dziale 900 gospodarka komunalna, ochrona środowiska, gdzie proponuje się zwiększenie o 35 000 zł z przeznaczeniem na obsługę przedsięwzięcia usuwanie odpadów, folii rolniczych, siatek. Czy Gmina dostała dofinansowanie do tego zadania. P. Skarbnik odpowiedziała, że w kwocie 35 000 zł jest zawarta kwota dofinansowania, które wyniosło 10 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. P. Buchta zapytał, czy będzie to zadanie realizowane. P. Skarbnik odpowiedziała, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa dotycząca dofinansowania, następnie odbędzie się wybór wykonawcy odbioru folii. P. Buchta podziękował w imieniu rolników za dołożenie środków do obsługi odbioru odpadów rolniczych. P. Skarbnik dodała, iż środki zostały zwiększone, poprzez przesunięcie oszczędności z zadania – usuwanie azbestu.
Następnie głos zabrał p. Fila, który poinformował, iż padła informacja, że są to środki na zdeklarowane ilości od rolników, a ponieważ upłynęło trochę czasu, ilości zdeklarowane różnią się od ilości zgromadzonych, wobec tego, czy w ramach środków będzie można oddać więcej folii, niż zdeklarowaną ilość. P. Bielecka poinformowała, że wszystko jest uzależnione od wykonawcy oraz od tego jaka zostanie złożona oferta na odebranie jednej tony. Tak jak p. Skarbnik dodała, Narodowy Fundusz dofinansuje jedynie 500 zł do tony. Bierze się jednak pod uwagę to, że odpadów będzie więcej, jednak to będzie wiadome dopiero podczas ważenia a następnie odbioru odpadów. Na dzień dzisiejszy zostało złożone zapytanie do potencjalnych wykonawców jaka byłaby wartość odbioru odpadów za tonę. Podsumowując p. Bielecka zaznaczyła, iż dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz wyłonieniu wykonawcy będzie można określić jak przeprowadzić odbiór, oraz jaką ilość będzie można oddać, czy jedynie zdeklarowaną wartość, czy będą środki aby odebrać większą ilość odpadów niż w założonym oświadczeniu. P. Kalina zapytał, czy rolnicy, którzy nie złożyli takiej deklaracji mogą to jeszcze zrobić. P. Bielecka odpowiedziała, że na chwilę obecną nie jest to możliwe, ponieważ oświadczenia, które były składane związane z ogłoszeniem programu przez Narodowy Fundusz i zgłoszenia były możliwe jedynie w tamtym czasie. Jest możliwość wystąpienia do Narodowego Funduszu z prośbą o rozszerzenie, jednak nie można obiecać czy Narodowy Fundusz się na to zgodzi. P. Kalina zapytał, czy w przyszłym roku również będzie taki program. P. Bielecka odpowiedziała, że jest to zależne od tego, czy Narodowy Fundusz będzie miał środki i ogłosi taki nabór, to najprawdopodobniej również przystąpimy do programu, obecnie jednak nie ma takich zapewnień ze strony Narodowego Funduszu.

Nastąpiła zmiana quorum (15:19:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Pyka

Nastąpiła zmiana quorum (15:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach
 2. Zbigniew Romanowski

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Pyka

W wyniku głosowania, podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XX/140/20 (Zał. Nr 12)

Nastąpiła zmiana quorum (15:21:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Pyka


10.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:21:00)

W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który ponownie poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest wprost powiązany z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
P. Buchta zapytał Radnych, czy ktoś potrzebuje wyjaśnień do autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wobec braku chętnych przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta

W wyniku głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iż przedstawiony projekt był przedstawiany podczas posiedzenia Komisji, wobec czego poprosił o zadawanie pytań. 

Wobec braku pytań oraz wniosków przystąpiono do głosowania

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/141/20 (Zał. Nr 13)
10.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:24:00)

Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Budownictwa p. Ł. Kochanek, który przedstawił zebranym zasadność przedstawienia uchwały. Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jacek Roguła

W wyniku powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/142/20 (Zał. Nr 14)
10.6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2020/2021 (15:26:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. Szczegóły wyjaśniła p. Bort – Dyrektor GZEAS, która poinformowała zebranych, iż pojawił się błąd w punkcie 1 oraz 2 w zakresie zamiany ceny za jeden litr.

Głosowanie w sprawie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Maria Waleska, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Brisch

Wobec głosowania autopoprawka została przyjęta.
Następnie p. Bort przedstawiła uzasadnienie do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2020/2021 (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Norbert Dreier

W wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/143/20 (Zał. Nr 15)
10.7. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030 (15:29:00)

Uzasadnienie do projektu Uchwały przedstawiła p. Knap – Kierownik Referatu Organizacyjnego. Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030 (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jacek Roguła

W wyniku powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/144/20 (Zał. Nr 16)
10.8. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020 – 2024 (15:32:00)

W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. Knap, która przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały, informując, iż uznaje się za zasadne jej podjęcie.
Kolejno głos zabrał p. Sekretarz, który przedstawił zebranym procedurę głosowania w sprawie wyboru kandydatów do Rady Społecznej SPZOZ.
Następnie głos zabrał p. Pyka, który zapytał, kiedy będzie możliwość zgłaszania kandydatów. P. Pośpiech poinformował, że kandydatury zostały zgłoszone przez osoby, które działały w porozumieniu i zgodzie, jednakże jeżeli jest wola zgłoszenia innych kandydatów, to w tej chwili można to uczynić.
P. Pyka zgłosił następujących kandydatów: p. Waldemara Brisch, p. Waldemara Kalinę, p. Bernadetę Drąg oraz p. Konrada Pietrek.
P. Buchta poinformował zebranych, iż wspólnie z p. Wójtem zaproponowano kandydatów: p. Wąsiak, Przedstawiciel Wojewody, p. Buchta, p. Romanowski, p. Pośpiech, p. Blach, p. Kępa – Danek, p. Waleska, p. Krzyścin.
P. Pośpiech poprosił o kilka minut przerwy przed głosowaniem, w celu przygotowania głosowań.
P. Krzyścin poinformował, iż rezygnuje z kandydatury do Rady SPZOZ.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 min przerwy.

Obrady wznowiono o godz. 15:58

Po wznowieniu obrad, jako pierwszy głos zabrał p. Pyka, który złożył wniosek formalny o wykreślenie punktu 10.8 z porządku obrad oraz przegłosowanie projektu uchwały na kolejnej sesji Rady Gminy.

Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Tomasza Pyki w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu z porządku (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko
 • PRZECIW (2):
  Piotr Blach, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Krzyścin

W wyniku głosowania, wniosek p. Pyki został przyjęty.
10.9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (16:00:00)

P. Deinert – Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, przedstawił zebranym projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia petycji wraz z uzasadnieniem. P. Krzyścin, skierował pytanie do p. Nogi – radcy prawnego, czy Rada Gminy musi rozpatrywać petycje, które nie dotyczą bezpośrednio naszej Gminy. Odpowiedzi udzielił p. Noga, który poinformował, że Rada Gminy Łubniany, jest właściwym organem do rozpatrywania takich petycji, niezależnie od tego, czy zawierają one podpis elektroniczny, odręczny, czy są kierowane bez podpisu.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła, Norbert Dreier
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego, przyjęto Uchwałę Nr XX/145/20 (Zał. Nr 17)
10.10. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) (16:04:00)

W tym punkcie, ponownie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, który przedstawił zebranym projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Anna Patelska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin

Wobec powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/146/20 (Zał. Nr 18)
10.11. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (16:05:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawił Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji. Wobec braku pytań oraz wniosków, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego, jednogłośnie przyjęto Uchwałę Nr XX/147/20 (Zał. Nr 19)
11. Wolne wnioski (16:06:00)

Jako pierwszy, głos zabrał p. Blach, który poinformował o konieczności zwrócenia uwagi na zagrażające suche drzewa znajdujące się przy pasie drogowym. P. Blach zgłosił również wniosek formalny dotyczący omówienia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli bibliotek gminnych, podczas kolejnego posiedzenia Rady Gminy Łubniany.
Następnie głos zabrał p. Roguła, który, przychylił się do prośby p. Blacha w kwestii drzew, w szczególności na ul. Luboszyckiej, gdzie po ostatnich silnych wiatrach stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. P. Roguła, jako Przewodniczący Komisji Oświatowej, serdecznie pogratulował oraz podziękował p. Norbertowi Dreier, za zdobytą nagrodę OSE Hero.
P. Dreier, serdecznie podziękował za zdobyte komputery dla szkół, które w obecnej sytuacji, pracy zdalnej szkół, są bardzo pomocne.
Kolejno, P. Kalina kierując słowa do Zastępcy Wójta poinformował, iż nadal Radni nie otrzymali harmonogramu remontu dróg gminnych. Dodał również, iż przez pandemię Rada Sołecka zrezygnowała z organizacji festynu, zapytał więc czy jest konieczność zwołania zebrania wiejskiego w celu prowadzenia zmian w funduszu sołeckim. P. Kalina odnosząc się do remontu boiska szkolnego, poinformował, iż w projekcie nie uwzględniono wymiany bramek, wobec czego zapytał, czy znajdą się fundusze, aby je wymienić. P. Kalina poprosił również, aby podczas odbioru boiska zwrócić uwagę na nierówności w pobliżu bramek. Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, który poinformował, iż wszelkie zmiany dotyczące funduszu sołeckiego, wiążą ze sobą konieczność zwołania zebrania wiejskiego. Dodał również, że w projekcie boiska, nie zostały również uwzględnione kosze do gry w koszykówkę, które wraz z bramkami do piłki nożnej zostaną wymienione na nowe, jednak zostanie to sfinansowane poza projektem, z środków gminnych. P. Zastępca Wójta podkreślił, że umowa z wykonawcą dotyczyła jedynie uzupełnienia braków w asfalcie, wobec czego nie było mowy o wyrównywaniu asfaltu. W kwestii dotyczącej harmonogramu dróg gminnych, p. Piestrak poinformował, że plany dotyczące wspomnianego harmonogramu się zmieniły, głównie ze względu na przetarg w miejscowości Jełowa na ul. Młyńską oraz ul. Staroopolską, gdzie wykonawca dodatkowo miałby zająć się częścią remontów dróg. Niestety w wyniku negocjacji po przetargowych, wykonawca odmówił wykonania tego zadania. P. Wójt podsumowując poinformował, iż przeprasza, że informacja nie została przekazana oraz zaznaczył, że harmonogram zostanie przekazany Radnym.
Następnie p. Krzyścin złożył wniosek formalny do Komisji Organizacyjno – Finanowej oraz Komisji Rolno - Gospodarczej z prośbą o zajęcie się podczas kolejnego posiedzenia Komisji tematem dotyczącym analizy funduszu sołeckiego oraz zastanowieniem się, gdzie trafiają ścieki z domostw, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. P. Krzyścin złożył również wniosek do p. Wójta, z prośbą o zastanowienie się nad możliwością koordynacji działań rekreacyjno – sportowych w ramach Łubniańskiego Ośrodka Kultury.
Głos zabrał również p. Pyka, który odnosząc się do informacji Wójta o otrzymaniu środków w wysokości 1 200 0000 z przeznaczeniem na inwestycje, poprosił, aby w remoncie dróg uwzględnić ul. Krótką w Łubnianach przy której jest problem z odwodnieniem.
Następnie p. Buchta poinformował Radnych o przekazanej Uchwale Związku Gmin Śląska Opolskiego, dotyczącą zmiany statutu, gdzie zmiana dotyczy jedynie dopisania Gminy Biała do wykazu Gmin, które do Związku należą. Wobec tego zapytał, czy Radni zgłaszają sprzeciw do wspomnianej Uchwały. Wobec tego, iż nikt nie zgłosił sprzeciwu, Uchwała Związku Gmin Śląska Opolskiego została zaakceptowana.
P. Patelska, odnosząc się do wniosku p. Pyki, poinformowała, iż należy powrócić do harmonogramu remontów dróg, które były zgłaszane przez Radnych wcześniej oraz omówić te kwestje na posiedzeniu Komisji. Dodała również, iż problem z odwodnieniem dróg jest również w Luboszycach, dlatego koniecznym jest wpierw analiza zgłaszanych do remontu dróg.
 

12. Zamknięcie obrad (16:31:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie oraz zakończył XX sesję Rady Gminy Łubniany.
Zakończono sesję (16:32:02)

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 - Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach nt.: działalności związanej z projektami realizowanymi przez GOPS, przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na terenie Gminy Łubniany w ramach zadań przypisanych do GOPS.
Nr 4 - Informacja Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury o funkcjonowaniu bibliotek w latach 2019-2020 oraz o działaniach podejmowanych przez ŁOK w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 i koniecznością zawieszenia funkcjonowania jednostki.
Nr 5 – Raport o stanie Gminy Łubniany za 2019 r.
Nr 6 - Uchwała Nr XX/137/20
Nr 7 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
Nr 8 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2019
Nr 9 - Uchwała 237/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
Nr 10 – Uchwała Nr XX/138/20
Nr 11 – Uchwała Nr XX/139/20
Nr 12 – Uchwała Nr XX/140/20
Nr 13 – Uchwała Nr XX/141/20
Nr 14 – Uchwała Nr XX/142/20
Nr 15 – Uchwała Nr XX/143/20
Nr 16 – Uchwała Nr XX/144/20
Nr 17 – Uchwała Nr XX/145/20
Nr 18 – Uchwała Nr XX/146/20
Nr 19 – Uchwała Nr XX/147/20
Na tym protokół zakończono i podpisano.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta


Protokołowała
Anna Szałatkiewicz