Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany

ZP.271.10.2012                                                                                                                                                                     Łubniany, dnia 10.07.2012r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 242602-2012 z dnia 10.07.2012r.

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie oraz dowóz posiłków dla uczniów z szkół na terenie gminy Łubniany wg następujących warunków:Sposób przygotowania posiłków szkolnych, ich dostawa i wydawanie powinno być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm i żywienia jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności,  z uwzględnieniem zaleceń dotyczących: 1) wyposażenia (stanu technicznego  i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń); 2) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie); 3) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, składowania i magazynowania produktów, transportu posiłków);  4) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną  z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając różnorodność posiłków z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci  i młodzieży). Posiłki szkolne muszą być transportowane w higienicznych warunkach, pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i muszą utrzymywać stałą temperaturę. Sprawy proceduralne: - około 36 000 gorących posiłków sukcesywnie w ciągu trwania umowy, - około 10 000 świeżych kanapek sukcesywnie w ciągu trwania umowy.

Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. /Dz. U. z 2009r., Nr. 224, poz. 1795/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

CPV: 55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków;
          55.52.31.00-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych;
          55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowości: Łubniany, Jełowa, Luboszyce, Biadacz i Brynica.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: od dnia 3 września 2012r. do 30 czerwca 2014 roku (rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2012r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipca 2012r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Informacja na temat wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:   Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:  Joanna Rymarek, tel. 4211 958, 
                                                       e-mail: zamowienia@lubniany.pl

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Aktualna decyzja właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. spełnia wymogi higieniczno-zdrowotne do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu

5.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca              nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek  na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

7.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  tj. zrealizowali jako główny wykonawca  w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej cztery zadania o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. żywienie zbiorowe).

8.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują sprzętem do transportu żywności spełniającym wymogi określone Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku /Dz. U. Nr 171, poz. 1225  z 2006r. z późn. zm.).: - samochód dostawczy posiadający książeczkę kontroli sanitarnej, - termosy do przewożenia posiłków.

9.

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,  b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie wykonywania umowy, zmianą zostanie objęta wyłącznie część umowy wykonywana po wejściu w życie nowej stawki podatku. Powyższa zmiana następuje z mocy prawa, od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT, d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: - zmiany ilości zamawianych posiłków - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, - zmiany jadłospisu, - zmiany miejsca dostawy, - ograniczenia lub odstąpienia od części usług 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany,  b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem, któreś z niżej wymienionych okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

 

                                                                Wójt Gminy Łubniany
                                                                
Krystian Baldy

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Posiłki 2012.pdf (143,50KB)

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty - przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany.doc (49,00KB)

DOCZałącznik nr 2 i 3A i 3B - oświadczenia z art. 22 i 24 - Posiłki 2012.doc (43,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - wykaz usług - Posiłki 2012.doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 5 - posiadany sprzęt - Posiłki 2012.doc (31,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót_zlecanych podwykonawcom - Posiłki 2012.doc (29,50KB)

PDFZałacznik nr 7 - Formularz umowy - Posilki 2012.pdf (55,45KB)

DOCZałącznik nr 8 - Zobowiązanie - Posiłki 2012.doc (30,50KB)