Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/147/20

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji nr RO.152.7.2020, wniesionej przez adwokata Renatę Sutor, Rada Gminy Łubniany nie uwzględnia petycji złożonej w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/147/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

DOCXZałącznik nr 1 XX/147/20.docx