Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/144/20

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje sie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/144/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Stategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030