Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/143/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2020/2021 w następującej wysokości: 1) Olej napędowy – 4,92 zł za 1 litr,
2) Benzyna bezołowiowa – 4,69zł za 1 litr,
3) Autogaz (LPG) – 2,10 zł za 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/143/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok 2020/2021

https://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1977