Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/142/20

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.z 2020 r. poz. 713), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Rzymskokatolickiej Parafii p.w. w. Antoniego w Luboszycach dotację w kwocie40 000,00zł (słowie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na wykonanie robót budowlanych związanychz renowacją sklepienia i ścian nawy głównej, w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego w miejscowości Luboszyce (nr w rejestrze zabytków - decyzja nr 231/2015 z dnia 12.02.2015 r.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/142/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków