Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/140/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2020 r., poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 256.585,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 40.010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 104.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 757.996,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 8.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 12.711,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 169.172,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 4) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 26.529,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.995.839,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących wartość 2.475.019,96 zł. § 4. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów: 1) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 575.353,99 zł zgodnie z tabelą nr 3 -"Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Nr XV/90/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. - „Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2020 r.” - otrzymuje brzmienie jakw załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, Załącznik nr 1 - "Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2020" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2020 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 54.223.846,87 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 45.859.503,63 zł,
b) dochody majątkowe: 8.364.343,24 zł;

2) Przychody ogółem: 3.900.019,96 zł;
3) Wydatki ogółem: 55.644.331,88 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 44.867.999,49 zł,
b) wydatki majątkowe: 10.776.332,39 zł;

4) Rozchody ogółem: 2.479.534,95 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/140/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

DOCXZałącznik nr 1 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 2 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 3 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 4 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 5 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 6 XX/140/20.docx

DOCXZałącznik nr 7 XX/140/20.docx