Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XX/139/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2019 r.;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2019 r.;
3) sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2019 r.;
4) informacją o stanie mienia Gminy Łubniany;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XX/139/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.