Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XIX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 04.05.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-05-04 o godz. 14:01:36, a zakończono o godz. 15:44:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków (zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Anna Patelska
 11. Tomasz Pyka
 12. Jacek Roguła
 13. Zbigniew Romanowski
 14. Maria Waleska
 15. Tomasz Żelasko


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (14:01:00)

Przewodniczący Rady Gminy Pan R.Buchta otworzył obrady XIX sesji Rady Gminy Łubniany, po czym poinformował wszystkich , iż sesja odbywa się w trybie zdalnym na podstawie art.15 zzx ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Następnie przywitał wszystkich mówiąc: witam Panie i Panów radnych obecnych na sesji w trybie zdalnym, to znaczy za pomocą łączy internetowych.
Witam również:
Wójta Gminy Łubniany – p. Pawła Wąsiaka,
Z-cę Wójta – p. Mariusza Piestraka,
Skarbnika gminy – p. Katarzynę Kępa-Danek,
Sekretarza gminy – p. Piotra Pośpiech oraz informatyka gmina p. Michała Mosznera – panowie obsługują dzisiejszą sesję,
Inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – p. Marcin Włodarczyk
jest z nami także radca prawny Urzędu Gminy p. Krzysztof Noga.
Z uwagi na zdalny tryb sesji Przewodniczący R.Buchta dokonał sprawdzenia obecności poprzez odczytanie listy obecności. Po wyczytaniu poszczególnych nazwisk radni zgłaszali się za pomocą łączy internetowych i potwierdzali swój udział w sesji, dodatkowe potwierdzenie udziału w sesji stanowi zapis aplikacji Rada 365, w ramach której rejestrowane są także wszystkie głosowania. Po sprawdzeniu obecności R.Buchta stwierdził: na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Wszystkie podjęte uchwały i rozstrzygnięcia będą miały moc wiążącą.

1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:01:00)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad (Zał. nr 2), wobec braku uwag i wniosków do zaproponowanego porządku obrad, poddał go pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Ryszard Buchta


1.2. zatwierdzenie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Łubniany (14:07:00)

Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do przedłożonego protokołu, przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVII sesji Rady Gminy Łubniany (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła


1.3. zatwierdzenie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:08:00)

Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków do przedłożonego protokołu, przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta


2. Podjęcie uchwał: (14:09:00)
2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:09:00)

W tym punkcie o głos poprosił Wójta Gminy Łubniany p. P. Wąsiak. Po udzieleniu mu głosu  zgłosił autopoprawkę do wniesionego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020r. W uzasadnieniu do zgłoszonej autopoprawki p. K.Kępa-Danek – Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że treść dokumentu jest już znana radnym, gdyż została do nich przesłana. Autopoprawka dotyczy otrzymanych środków w kwocie 157.772 zł z podatku akcyzowego, który do końca kwietnia powinien zostać zwrócony uprawnionym podmiotom. Dokonano tego na podstawie stosownych zarządzeń Wójta, jednak wielkość ta zmienia wysokość dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy.
Wobec braki innych pytań i wniosków p. R.Buchta zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin

Po przyjęciu autopoprawki Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedmiotowej uchwały. Pytanie zadał p. N.Dreier – w sprawie zapisanej po stronie wydatków kwoty 100.000 zł w dziale 750, rozdział 75023 z rozszerzeniem do paragrafów i zapisami o rozbudowie sieci i infrastruktury internetowej. Prosił o wyjaśnienie powodów zapisania takiego wydatków i więcej szczegółów dot. przeznaczenia tych środków. Odpowiedziała p.K.Kępa-Danek, że środki pochodzące z rozliczenia inwestycji z roku 2019, w tej części, rzeczonych 100.000 zł planuje się przeznaczyć na poprawę , rozbudowę sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Łubniany oraz wymianę serwera, gdyż obecnie używany ma już 11 lat. Zakres prac jest niezbędny aby UG mógł dalej w sposób wydolny obsługiwać rozwijające się oprogramowania i systemu użytkowane codziennie w pracy urzędu. Okazją do przeprowadzenia prac ma być planowany remont i termomodernizacja urzędu. Pan Wójt P.Wąsiak w uzupełnieniu dodał, że na chwilę obecną prosi Radę o zapisanie tego wydatku w budżecie, jednak mając na uwadze panującą epidemie i możliwe skutki, jakie ona wywoła dla budżetu gminy, na chwilę obecną nie planuje tych środków wydawać. Dopiero po zamknięciu pierwszego półrocza i sporządzeniu sprawozdań podejmie decyzję o ewentualnych wydatkach na poprawę infrastruktury teleinformatycznej. Przew. R.Buchta zapytał o dalsze pytania. Ponownie o głoś poprosił Wójt P.Wąsiak – dodał, że w ramach wydatków bieżących działu 900, rozdziału 90001 – gospodarka wodno-ściekowa zapisano kwotę 100.000 zł na modernizację przydomowych pompowni kanalizacyjnych. Jednak zapewniam Państwa, mówił że jestem na etapie ciągłego monitorowania zdarzeń i sytuacji w tym zakresie i tylko pełna otwartość i współpraca ze strony ŁWiK skłoni mnie do wydatkowania tych środków. Wobec braku dalszy pytań i wniosków Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch


2.2. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) (14:21:00)

Przewodniczący R.Buchta przeszedł do kolejnego projektu uchwały i po przeczytaniu tytułu uchwały zapytał o pytania. O głos poprosił p. P.Wąsiak – zwracając się do radnych powiedział, że równoważąc potrzeby przedsiębiorców z możliwościami budżetu gminy, po przeanalizowaniu wszelkich możliwości wsparcia z p. Skarbnik , z Zastępca p. M. Piestrakiem, niniejszy projekt uchwały przedkłada. Budżet gminy także odczuje skutki panującej pandemii, to pewne, jednak pamiętamy o tych, którym obecnie jest najtrudniej, czyli przedsiębiorcom i dlatego wprowadzamy system ulg w opłatach i podatkach stanowiących daniny publiczne. W pierwszym rzędzie stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zwalniamy z podatku tych przedsiębiorców, których działalności zostały zamknięte z mocy prawa. Są takie podmioty gospodarcze na terenie gminy Łubniany i chociaż wielkość tej pomocy może nie jest największa, to jednak „grosz do grosza” może pomoże przetrwać ten trudny czas. Druga ulga dotyczy przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości: z 15.05 na 15.08 i 15.06 na 15.09. Ten ruch będzie także wpływał na płynność finansową gminy, gdyż dochody budżetowe wpłynął z trzymiesięcznym opóźnieniem, jednak dziś przedsiębiorcy potrzebują naszego wsparcia i to wsparcie będzie udzielane.
Następne pytanie zadał radny P.Blach – zapytał o wielkość finansową tego projektowanego wsparcia, krótko ile wynoszą skutki finansowe tej uchwały. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik p. K.Kępa-Danek – wyjaśniając: zwolnienia w podatku od nieruchomości – os. fizyczne – 16.486 zł, os.prawne 3.674 zł, łącznie niespełna 21.000 zł. To jest kwota zwolnień. Jeśli chodzi o przesunięcia terminu płatności, to – os. fizyczne kwota 188.154 zł, os. prawne – 158.900 zł, łącznie niespełna 320.000 zł. Kolejne pytanie zadał p.E.Fila – czy ulgi dotyczą również podatku rolnego? Odpowiedziała p. K.Kępa-Danek – rekomendacja wynikająca z rozporządzenia dotyczy tylko podatku od nieruchomości, a zatem nie. Wypowiedź uzupełnił p. Wójt mówiąc, że pomoc ta obejmuje również rolników prowadzących działalność gospodarczą , ale tylko w podatku od nieruchomości.
Pan E.Fila pytał dalej – czy sołtysi będą zbierać podatki teraz do 15 maja? Odpowiedział p. Skarbnik K.Kępa-Danek – nie ma przeciwskazań z zachowaniem środków ostrożności, w szczególności ochrony osobistej. Pan P.Wąsiak dodał, że tak gdyż przesunięcie terminu płatności podatków to jest jedynie danie możliwości, ale oczywiście można podatki wpłacać w zwykłych terminach. Kolejne pytanie p. E.Fila- czy istnieje możliwość wsparcia sołtysów jeśli chodzi o środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki , maseczki, ewentualnie ścianki z pleksy oddzielające osoby? Odpowiedział p. Wójt p.Wąsiak – urząd może zabezpieczyć sołtysów środki ochrony osobistej typu rękawiczki, maseczki, jeśli zaś chodzi o platformy z plaksy, to wymagałoby przemyślenia i rozmowy o szczegółach. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że w przypadku utrudnień i obaw można zalecić wpłaty drogą elektroniczną, przelewem. Nie planuje się wzrostu kosztów poboru podatków, który wiązałby się z takimi zabezpieczeniami.
W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie nad uchwałą.

Głosowanie w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski


2.3. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat (14:34:00)

Przewodniczący R.Buchta przeczytał projekt uchwały, po czy zapytał radnych o chęć zabrania głosu. O głos poprosił p. Wójt P.Wąsiak – który krótko uzasadnił przedłożenie projektu uchwały. Wobec braki innych pytań oraz woli zabierania głosu, p. Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jacek Roguła
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Blach


2.4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (14:36:00)

Następnie Przewodniczący R,Buchta przeszedł do kolejnego projektu uchwały. Po przeczytaniu tytułu uchwały zapytał o chęć zabrania głosu. Wobec braku pytań oddał głos p. M.Włodarczykowi w celu przedstawienia zmian w deklaracji. P.M.Włodarczyk – wyjaśnił, że zmiana w deklaracji będzie dotyczyła dwóch kwestii: pierwsza to wynikający ze zmiany przepisów uwzględnienie kompostowania odpadów, drugi element do klauzula RODO. To jest zakres wprowadzanych zmian.
Wobec braki pytań i wniosków Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch


2.5. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (14:37:00)

Następnie Przewodniczący R,Buchta przeszedł do kolejnego projektu uchwały. Po przeczytaniu tytułu uchwały zapytał o chęć zabrania głosu. Jako pierwsza do głosu zgłosiła się radna B.Drąg – zapytała jakiej liczby rodzin to dotyczy i jaka jest kwota wynikająca ze zmiany? Jako pierwszy odpowiadał p. Wójt P.Wąsiak – wyjaśnił, że cała ta tzw. polityka śmieciowa jest dosyć skomplikowana, a dodatkowo zmiany w prawie zmuszają nas do kolejnych zmian. Jeśli np. wprowadzamy odliczenia z tyt. kompostowania odpadów, to trudno utrzymać zniżkę dla osób posiadających kartę dużej rodziny na poziomie 30%, gdyż dochody znów nie będą pokrywały kosztów w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Dziś ta ulga dla osób posiadających kartę dużej rodziny wynosi 30%, propozycja jest aby wynosiła 10%. Dotyczy ona 955 osób, czyli zniżka po zmianie wynosiłaby 2 zł/osobę. Głos zabrał p. R.Buchta mówiąc, jeśli dobrze zrozumiałem to brak tej zmiany wymusi na nas znowu prace nad wysokością opłaty śmieciowej, gdyż w przeciwnym razie te koszty z dochodami przestaną się równoważyć? Pan P. Wąsiak potwierdził, że taka właśnie sytuacja może zaistnieć. Kolejno pytania zadała radna M.Waleska – zapytała, czy po zmianie osoby, które mają karty dużej rodziny muszą ponownie składać deklarację w Urzędzie, czy też zostaną automatycznie przeniesieni na nowe zasady? Odpowiedział p. M.Włodarczyk – w związku z wejściem w życie ulgi na kompostowanie odpadów, klauzuli RODO oraz właśnie ograniczenia ulgi dla dużych rodzin, wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ponownego złożenia deklaracji śmieciowej.
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła


2.6. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (14:43:00)

Przewodniczący R,Buchta przeszedł do kolejnego projektu uchwały. Po przeczytaniu tytułu uchwały zapytał o chęć zabrania głosu. Jako pierwszy o głos poprosił p. E.Fila – na wstępie podziękował za propozycje ulgi dla mieszkańców zakładających kompostowniki. Wskazał również, że już na etapie opracowywania warunków i stawek odpłatności za odpady wnioskował i ulgę właśnie z tytułu zakładania kompostowników. Jednocześnie wskazał, że propozycja w wys. 1 zł ma na celu spełnienie tylko wymogu ustawy, a nie realnego wsparcia, powodującego, że ludzie autentycznie byliby zachęceni do zakładania takich kompostowników. 2 zł zdaniem radnego byłoby tym poziomem  realnej zachęty. Odpowiedzi udzielił p. M. Włodarczyk – na dziś w gminie Łubniany ze zniżki korzysta 1900 gospodarstw domowych. Jest to tylko symboliczna złotówka, ale z pewnością zachęci kolejne osoby do kompostowania odpadów. Większa zniżka znów wygeneruje deficyt w środkach na odpady, tym bardziej że samochód , który je zbiera dalej będzie musiał jeździć aby zbierać je z miejsc gdzie nie są kompostowane. Skutek jest taki, że nie przyniesie to zmniejszenia kosztów gdy chodzi o usługę odbioru odpadów komunalnych.
Przewodniczący R.Buchta – zapytał p. radnego E.Fila, czy jego wypowiedź była wnioskiem, czy opinią? Pan E.Fila odpowiedział, że opinią, gdyż ewentualna konieczność kolejnych podwyżek opłat śmieciowych sprawia, że ulga musi pozostać na poziomie 1 zł.
Wobec braku dalszych pytań i wniosków Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska


3. Wolne wnioski (14:47:00)

Następnie Przewodniczący R.Buchta rozpoczął punkt wolne wnioski. Wyjaśnił, iż dla sprawnego przebiegu dyskusji w tym punkcie prosi najpierw o zgłaszanie się do głosu, a następnie w kolejności zgłoszeń będzie udzielał głosu. Zgłosili się do głosu W.Kalina, P.Blach, A.Patelska, J.Krzyścin.
Jako pierwszy pytanie zadaje p. W.Kalina – mam trzy sprawy: 1) Remonty dróg gminnych, kiedy będą, zawsze był to okres maj, czerwiec? 2) Utwardzenie dróg gminnych transportu rolnego proszę o reakcję? 3) Mam propozycję aby wspólnie ze spółką wodną pomyśleć nad wbudowaniem w rowach zastawek, aby tę wodę zatrzymywać. Kiedyś baliśmy się powodzi-mówił, teraz martwi nas brak wody! Zatrzymanie tych wód opadowych podniesie też poziom wód gruntowych. 4) Na jakim etapie mamy ścieżkę pieszo-rowerową w Biadaczu? 5) I jeszcze dziękuję p. Wójtowi za zabezpieczenie tych 100 tys. na remont przydomowych pompowni. Odpowiedział z-ca Wójta p. M.Piestrak – remonty dróg to w odbiorze społecznym, nas wszystkich drogi gminne , ale i powiatowe. Od powiatowych zacznę-czekamy na rozstrzygnięcie przetargu przez powiat i wejście z remontami, także na drogi w naszej gminie. Jeszcze 11.02.br. wnioskowaliśmy o pilny remont około 11 miejsc, które wymagają pilnych interwencji. Chodzi tu o Luboszyce, Biadacz, Kolanowice, Brynice. Drogi gminne – tutaj rozstrzygamy przetarg , łącznie z podpisaniem umowy w ciągu maksymalnie kilkunastu dni. W tym roku dostosowaliśmy się do wymogów pzp, czyli remonty dróg będą powinny być poprzedzone przetargiem. Zapytania o cenę rodziło ryzyko przekroczenia kwot ustawowych i tym samym naruszenie prawa. W pierwszej kolejności mamy na celu remontować drogi gminne o podstawowym znaczeniu. Możliwe jest kolejne postępowanie w dalszej części roku. Jeśli chodzi o te zastawki na rowach, czyli taką małą retencję. Staramy się z p. Wójtem przygotować nieco szerszy program, niż tylko zastawki na rowach i chcemy zachęcić do współpracy mieszkańców. Panująca pandemia spowalnia nasze prace. Jeśli chodzi o zastawki trzeba w pierwszym rzędzie ustalić w których miejscach to ma sens. To jest zadanie dla spółki wodnej. Jeśli chodzi natomiast o ścieżkę rowerową – tam toczą się prace projektowe z wykonawcą, którego wybraliśmy. Zakres tych prac to przede wszystkim doprojektowanie odwodnienia. Na odcinku planowanego przebiegu tej ścieżki odcinki, gdzie jest szczątkowa instalacja odwodnieniowa lub nie ma jej w ogóle. Daliśmy wykonawcy 300 dni na wykonanie wraz z pozwoleniem wodno-prawnym oraz nową decyzją ZRID. Początek przyszłego roku do termin ostateczny, w którym wykonawca ma nam przekazać tę dokumentację. Wypowiedż uzupełnił p. Wójt P.Wąsiak – osobiście nadzoruję realizację tej dokumentacji, jestem w kontakcie z wykonawcą. Jesteśmy umówieni, że o wszystkich zaistniałych problemach mamy być informowani. Odpowiadając na podziękowanie p. W.Kaliny co do środków na remont/naprawę tych pompowni, chcę powiedzieć, że jeśli nie wypracujemy zdrowych , uczciwych zasad współpracy z ŁWiK, to te remonty mogą nie ruszyć. Chcę dodać , że na bieżąco uzupełniam wiedzę z przepisów dotyczących zadań gminy w zakresie wod-kan. Myślę, że wiemy coraz więcej i coraz lepiej będziemy interesów gminy i mieszkańców strzec. Nie ulega wątpliwości, iż jako gospodarz mam prawo do pełnej wiedzy co do stanu sieci i zasad gospodarowania tą siecią. A , że jestem coraz bliżej rozwiązań docelowych i mam wiedzę w tym zakresie, to chyba dałem temu dowód w ostatnim piśmie, które skierowałem również do Państwa. Przewod. R.Buchta – jako prezes spółki wodnej informuję, że udało nam się założyć już 10 takich zastawek. Dysponujemy też takim programem, który symuluje nam gdzie mogą powstać takie urządzenia. Dobrze byłoby spotkać się w ramach komisji rolno-gospodarczej i taki punkt opracować. Oddaję teraz głoś p. A Patelskiej .
A.Patelska – internet bezprzewodowego – proszę podsumować na jakim etapie są prace związane z budową sieci? Proszę podsumować kwestię montaży tego światłowodu. Dlaczego tylko, na razie , na tych słupach spółki Tauron? Dlaczego z pominięciem niektórych ulic, chociażby ul. Krótkiej w Luboszycach? Proszę o takie krótkie podsumowanie. Odpowiedział z-ca Wójta p. M.Piestrak – w związku z realizacją inwestycji kontakt mamy praktycznie każdego dnia, albo co kilka dni. Sygnalizowaliśmy od początku, że kłopoty mogą się pojawiać. Najczęściej pojawia się kłopot w związku z przejściem tego kabla nad czyjąś posesją, przypominam min. 4,5m, to i tak spółka jest zobowiązana do uzyskania zgody właściciela. To trochę spowalnia pracę. Początkowo mówiono nam, że pierwszy etap będzie zakończony w II połowie tego roku. Pandemia sprawy nie przyspiesza! Musimy się więc liczyć z wydłużeniem tego okresu. Na dzisiaj ten „szkielet „ jest gotowy w Luboszycach i Kępy. Dosłownie dzisiaj powziąłem też wiedzę, że niebawem spółka będzie wysyłać przedstawiciela handlowego , celem zawierania umów z mieszkańcami Kępy i Luboszyc. Odpowiadając na pytanie – dlaczego na słupach? Jest to jednak najszybszy i najmniej kosztowny sposób rozbudowy sieci. Dodam, że mamy do czynienia z działalnością komercyjną, więc spółka liczy koszty i tam gdzie to zagęszczenie jest małe, może się okazać, że nie będzie to opłacalne. Tu rozwiązaniem byłoby partycypowanie w kosztach. Kolejne miejscowości to Biadacz, Kolanowice, a dalej do Łubnian. Pan P. Wąsiak dodał – prezes spółki obiecał mi, że po założeniu sieci na słupach Tauron, w drugim etapie będzie światłowód także wkopywany w ziemię. Firma jest zainteresowana także tym drugim etapem.
Pytanie zadaje J.Krzyścin – proszę o informację jak wyglądają zadania inwestycyjne gminy, czy te zadania są w jakiś sposób zagrożone ? Szczególnie chodzi mi o te zadania realizowane we współpracy z powiatem, czyli przebudowa centrum Łubnian i z województwem, czyli remont drogi wojewódzkiej? Pytanie skierowane do p. Wójta. Odpowiedział p. M.Piestrak – mówić o Łubnianach należy wskazać, że przetarg już jest rozstrzygnięty, wyłoniono wykonawcę, ale jeszcze nie podpisano umowy. Ma to nastąpić w najbliższych dniach. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o terminy realizacji, czyli do końca roku. Koszt zadania 1 mln zł po 50% gmina i powiat. Wynik przetargu jest dobry bo daje kwotę na poziomie ok. 740 tyś zł. Inne inwestycje – budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Po krótkiej przerwie robotnicy wrócili na budowę. Na dziś nie ma zagrożenia terminu realizacji, czyli wrzesień br. Kolejna sprawa dofinansowanie budowy ulicy Bratków w Luboszycach. Mamy potwierdzenie finansowania, więc będziemy tę inwestycje realizowali jeszcze w tym roku. Oddano ulice Sportową i Prostej w Kolanowicach. To są zadania zakończone. Współpracę z ZDW – mamy dwie umowy: powstaje dokumentacja na odcinek od Łubnian, aż do końca Dąbrówki Łubniańskiej, ok.2 km. W zakres prac wchodzi przebudowa dwóch mostów. Druga sprawa to kanalizacja w Dąbrówce Łubniańskiej, budowy której nie jesteśmy w stanie zmieścić bez wejścia w pas drogi wojewódzkiej. Druga umowa jaką mamy to sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej w Brynicy – w kierunku Łubnian. Ważnym jest aby zmieścić tam ścieżkę pieszo-rowerową lub chodnik. Wypowiedź uzupełnił Wójt – mamy dużo szczęścia, że nasze zadania mają dofinansowanie zewnętrzne. Byłoby bardzo ciężko udźwignąć te inwestycje w oparciu tylko o środki gminy. Jednocześnie poprzez realizację tych inwestycji wpuszczamy środki finansowe na rynek, co może istotnie przyczynić się do poprawy kondycji ekonomicznej wielu firm. Jednocześnie Wójt zapewnił, że od czasu ogłoszenia stanu epidemicznego, a następnie epidemii w Polsce, tj. od 12.03.br. Urząd Gminy nie zawiesił pracy i nie poszedł na urlop nawet na jeden dzień. Faktycznie z powodu bezpieczeństwa, musieliśmy ograniczyć wstęp do urzędu i zmienić organizację pracy, ale wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Nie stosujemy wydłużonych terminów wobec spraw zgłaszanych przez mieszkańców i tak samo staramy się być na bieżąco gdy chodzi o realizację zaplanowanych inwestycji.
Kolejno pytanie zadał radny P.Blach – zachęcam do zwrócenia uwagi p. Wójta i jego służb na następujący problem. Otóż ludzie, którzy przystępują do budowy swoich domów na terenie gminy Łubniany, mają już akt własności działki, stosowane pozwolenia, ale jako osoby nie zameldowane tutaj, zgodnie z przyjętymi zasadami, nie mogą korzystać z PSZOK-u (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). To jest problem dla nich , a to są przecież przyszli mieszkańcy i podatnicy gminy. Jeśli to jest ktoś z Polski, a nie np. z Opola, to nie może swoich odpadów zawieźć też do Opola, więc ma jeszcze większy kłopot. Proszę o odniesienie się do tej sprawy. Do pytania odniósł się radny J.Krzyścin , który powiedział i jednocześnie wyjaśnił, że jeśli osoba zameldowana złoży deklarację śmieciową i opłaca odbiór odpadów ma prawo korzystania z PSZOK. W przeciwnym wypadku będzie to nie możliwe, gdyż właśnie wymagana jest ta deklaracja śmieciowa. To chyba jest jasne! Odpowiedzi udzielił Wójt P. Wąsiak – dziękuję na wstępie za wypowiedź p. J.Krzyścin. Jednocześnie chcę powiedzieć , że to zapytanie odbiło się szerokim echem nie tylko w Urzędzie Gminy Łubniany, gdzie zainteresowany otrzymał odpowiedź od pracownika Urzędu, ale także na facebook-u pisano na ten temat. Jest mi z tego powodu trochę przykro! Należy po prostu złożyć deklarację śmieciową i uiszczać opłatę, a wtedy taka osoba będzie mogła korzystać z PSZOK-u. Tak samo jak my i wszyscy mieszkańcy, musimy być względem siebie uczciwi i siebie na wzajem szanować. Każdy z nas płaci za odbiór odpadów i to uprawnia go do korzystania z PSZOK. Ta sama zasada dotyczyć musi osób inwestujących w naszej gminie, nawet jeśli płaci już podatki, np. gruntowy. My wszyscy płacimy podatki, a jednocześnie uiszczamy opłaty śmieciowe każdego miesiąca i tak powinno być.  
O głos ponownie poprosił p. P.Blach – w uzupełnieniu mojej wypowiedzi chcę powiedzieć p. Wójcie, że nie mam co do tego wątpliwości, że każdy z nas na równych zasadach powinien płacić za odbiór śmieci i nie ma nic za darmo, ja to rozumiem. I nie wiem gdzie, kto i kiedy pisał o tym na facebook-u i nie interesuje mnie to. Ja chciałem zwrócić uwagę, że wg regulaminu spełnione mają być dwie przesłanki: 1)deklaracja śmieciowa, 2) meldunek. I tego dotyczy moje pytanie, czy jest wymagany meldunek na terenie gminy? Jeśli wystarczy deklaracja śmieciowa, umowa i opłata, to nie ma sprawy. Ponownie głos zabrał p. P.Wąsiak – powiedział, że jeszcze dzisiaj sprawdzi tę kwestię dokładnie i poinformuje wszystkich radnych drogą mailową o zasadach obowiązujących w tym zakresie, co będzie oczywiście odpowiedzią na pytanie p. Radnego P.Blacha.
Kolejno do głosu zgłosiła się radna A.Patelska oraz radny K.Deinert i T.Pyka. Przewodniczący udzielił głosu wg. kolejności zgłoszeń p. A Patelskiej – w nawiązaniu do pytania i wypowiedzi p. W.Kaliny, zwracam uwagę, iż Klub Radnych ŁUBNIANY CZAS NA ZMIANY I Klub Radnych RAZEM DLA EKOLOGII wystosowały interpelację, której treść , jak również odpowiedź na nią, dostępna  jest w BIP i na stronie gminy. W tym dokumencie odnosimy się do problemu małej retencji na terenie naszej gminy uwzględniając również rządowy program opracowany w tym temacie na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku. Warto , Szanowni Państwo, te dane przejrzeć , dlatego zwracam na nie uwagę.
Jako kolejny głos zabrał radny K.Deinert, który zwrócił uwagę na zabezpieczone w budżecie 100 tys zł. na remonty sieci kanalizacyjnej w gminie i podkreślił, że wg jego wiedzy ŁWiK przygotuje wykaz niezbędnych elementów potrzebnych do remontu, które zakupi gmina, a na bazie których ŁWiK będzie prowadził remonty. Kolejne pytanie p. K.Deinert – dot. ścieżki rowerowej , która ma przechodzić przez Luboszyce, czy ona będzie z kostki brukowej, czy asfaltu? W zakresie ścieżki rowerowej, czy do istniejącego już chodnika zostanie ona dobudowana, czy też całość będzie realizowana na nowo, po rozebraniu istniejącego chodnika? I jeszcze jedna rzecz, kontynuował radny – ścieżka pieszo-rowerowa w Kępie w stronę Opola ma widoczne uszkodzenia, proszę o informację czy w ramach gwarancji coś tam będzie robione? Odpowiedzi udzielił z-ca Wójta p. M.Piestrak – jeśli wszystko dobrze usłyszeliśmy, bo był z tym kłopot. Ścieszka pieszo-rowerowa w Luboszycach , przebiegająca przez tę miejscowość wykonana będzie z asfaltu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w zakresie takich budów. Jeśli istnieją w pasie jej planowanego przebiegu jakieś istniejące chodniki , to zostaną one przebudowane zgodnie z projektowaną ścieżka, która ma zupełnie inne parametry i przeznaczenie, więc właściwie budowa od nowa. Jeśli chodzi o ścieżkę , a właściwie chodnik w Kępie przy drodze powiatowej w kierunku Opola, to informuję że jeszcze w ubiegłym roku informowaliśmy Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu o zauważonych usterkach. Wiemy, że obowiązuje tam jeszcze gwarancja wykonawcy, jednak inicjatywa w tym zakresie należy do właściciela terenu czyli powiatu opolskiego w imieniu którego działa ZDP. Możemy ewentualnie ponownie zwrócić na ten element uwagę. Radny K.Deinert pytał dalej , po udzieleniu mu głosu przez przewodniczącego, ile jest gwarancji na ścieżkę Brynica – Opole, ponieważ często jeżdżę tą drogą i zauważyłem, że jest sporo drzew, których korzenie mogą wysadzić tę drogę? Odpowiedzi dalej udzielał z-ca Wójta p. M.Piestrak – gwarancja na tę inwestycję wynosi 60 m-cy i wynika z umowy z wykonawcą , zawartej na podstawie udzielonego zamówienia publicznego. Jeśli chodzi o drzewa, to jednak uwaga natury ogólnej. Wycinka drzew na etapie realizacji, a jeszcze bardziej projektowania inwestycji jest rzeczą dającą się przewidzieć i wtedy można uzyskać stosowne zgody. Natomiast nie jest łatwo wskazać uzasadnienie do wycinki drzewa z powodu możliwego zagrożenia w przyszłości dla ścieżki rowerowej , czy też drogi. Nie znam takiej administracyjnej drogi postępowania.
Kolejnym zabierającym głoś był radny T.Pyka – chciałbym zapytać o harmonogram remontów dróg gminnych. Chodzi mi o to, które drogi będą remontowane, a które utwardzane? Szczerze mówiąc nie dosłyszałem dokładnie, dlatego proszę o doprecyzowanie. Pan M.Piestrak udzielił odpowiedzi, w której wskazał, że jest taki harmonogram remontów dróg wraz z technologią, bo stanowiło to podstawy do przygotowania zamówienia, jednak nie ma go przed sąbą. Wójt. P.Wąsiak włączył się do dyskusji i zaproponował, że dane te zostaną przekazane dorgą poczty elektronicznej. Przewodniczący R.Buchta uznał to rozwiązanie za właściwe i stwierdził, że każdy będzie mógł sobie te sprawy przeanalizować. Pan T.Pyka pytał dalej – czy dziury jakie wystąpiły po zimie w naszych drogach, to jest temat, który mam zgłaszać, czy też komisja stosowna dokona przeglądu potrzeb w tym zakresie? Odpowiedział p. M.Piestrak – jak już informowałem te dane były potrzebne do przetargu, więc dokonano takiej wizji lokalnej. Nie wyklucza to jednak zgłoszeń z Państwa strony, jeśli uznacie to za właściwe. Pan P. Wąsiak dodał, że po otrzymaniu harmonogramu prac od nas można nanieść ewentualne uwagi z Państwa strony. Na ten harmonogram.
Głos zabrał ponownie radny J.Krzyścin, który odniósł się do wypowiedzi radnego K.Deinerta w kwestii wycinki drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej w Brynicy. Poinformował, że jako radni i jako Rada Sołecka byli zawsze zapraszani przez Referat Budownictwa tut. Urzędu na Rady Budowy, dzięki czemu mogli uwagi , także związane z drzewami zgłaszać. Dlatego informuję, że drzewa wycięte zostały w takiej ilości aby inwestycja mogła zostać przeprowadzona i jak się wydaje należycie zabezpieczona przed niepożądanym działaniem przyrody, przy jednoczesnym zachowaniu drzewostanu aby nie pozostawiać tam „krajobrazu księżycowego”.

4. Zakończenie posiedzenia (15:43:00)

Wobec braku dalszych pytań i wolnych wniosków Przewodniczący R.Buchta podziękował wszystkim radnym za udział w sesji, a informatykowi oraz sekretarzowi podziękował za przygotowanie pierwszej , udanej, zdalnej sesji Rady Gminy Łubniany. Po czym powiedział : zamykam XIX sesję Rady Gminy Łubniany.


Zakończono sesję (15:44:00)

Nr 1 – Lista obecności.
Nr 2 – Porządek obrad.
Nr 3 – Uchwała Nr XIX/    /20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
Nr 4 – Uchwały Nr XIX/   /20  w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).
Nr 5 – Uchwały Nr XIX/   /20 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.
Nr 6 – Uchwała Nr XIX/   /20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr 7 – Uchwała Nr XIX/   /20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Nr 8 – Uchwała Nr XIX/   /20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Protokolant:
Piotr Pośpiech


Zatwierdził w imieniu Rady Gminy Łubniany:
Przewodniczący
Ryszard Buchta