Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 29.06.2020 r.

Termin: 29.06.2020, g. 12:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach nt.: działalności związanej z projektami realizowanymi przez GOPS, przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 na terenie Gminy Łubniany w ramach zadań przypisanych do GOPS.
 3. PDFRaport COVIT- 19.pdf
 4.  
 5. 3. Informacja Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury o funkcjonowaniu bibliotek w latach 2019-2020 oraz o działaniach podejmowanych przez ŁOK w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 i koniecznością zawieszenia funkcjonowania jednostki.
 6. PDFInformacja w sprawie działalności bibliotek.pdf
 7.  
 8. 4. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany.
 9. 5. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w sprawie uregulowania spraw związanych z zarządzaniem siecią wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany
 10. 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łubniany za 2019 rok (raport radni otrzymali w dniu 29 maja 2020 r.)
  1. 6.1. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2019 rok.

   PDFraport_gmina_lubniany_za_2019.pdf

  2. 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany wotum zaufania.

   PDFProjekt w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.pdf

 11. 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

  PDFOpinia RIO za 2019 r..pdf

 12. 8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za rok 2019

  PDFUchwała Nr 1.20 Komisji Rewizyjnej.pdf

 13. 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2019 r.
 14. 10. Podjęcie uchwał:
  1. 10.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2019 r.

   PDFProjekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2019 r..pdf

  2. 10.2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.pdf

  3. 10.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

   PDFProjekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

  4. 10.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

   PDFw sprawie zmiany WPF.pdf

  5. 10.5. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   PDFProjekt w sprawie przyzanania dotacji Rzymskokatolickiej Patrafii.pdf

  6. 10.6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok szkolny 2020/2021

   PDFProjekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf

  7. 10.7. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021 – 2030

   PDFProjekt w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju.pdf

  8. 10.8. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020 – 2024

   PDFProjekt w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ.pdf

  9. 10.9. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

   PDFProjekt w sprawie rozpatrzenia petycji dot. ochrony zdrowia.pdf

  10. 10.10. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

   PDFProjekt w sprawie rozpatrzenia petycji (lokalna tarcza antykryzysowa).pdf

  11. 10.11. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

   PDFProjekt w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

  12. 10.12. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

   PDFw sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

 15. 11. Wolne wnioski
 16. 12. Zamknięcie obrad