Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

Łubniany, 03.07.2012 r.

RG.6220.3.07.2012.TL

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Łubniany, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 17.04.2012 r. wpłynął wniosek Pana Alfreda Moj, ul. Oleska 27, 46-024 Dąbrówka Łubniańska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku z 40 do 60 DJP poprzez zmianę sposobu użytkowania części magazynowej na część hodowlaną” zlokalizowanego na działce nr 252 k.m. 4 obręb Dąbrówka Łubniańska. 

 

  1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łubniany.
  2. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, który postanowieniem                               nr WOOŚ.4241.151.2012.ES z dnia 15.05.2012 r. (data wpływu 17.05.2012 r.) stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a także ustalił zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, który wydał opinię nr NZ/HSz-4325-2-31/12 z dnia 11.05.2012 r. (data wpływu 15.05.2012 r.) w której stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych oraz gospodarki odpadami

Mając na uwadze powyższe opinie oraz postanowienie Wójt Gminy Łubniany                       nr RG.6220.3.04.2012.TL z dnia 23.05.2012 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  1. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
  2. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
  3. Informuje się o:
  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Łubnianach, Łubniany ul. Opolska 104, pokój nr 1
  • możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od dnia 06.07.2012 r. do dnia 27.07.2012 r. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Łubnianach, Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres lub za pomocą środków .
  1. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubniany.

 

 

Wójt Gminy Łubniany

       Krystian Baldy