Przejdź do treści strony WCAG

Budowa drogi gminnej - ulicy Bratków w Luboszycach

 PDF  Ogłoszenie o zamówieniu
PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu
PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Część I: Postanowienia SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

PDF  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

PDFPozwolenie na budowę

001  Projekt budowlany - Branża drogowa i teletechniczna cz.1
002  Projekt budowlany - Branża drogowa i teletechniczna cz.2


Uwaga: Należy pobrać wszystkie części projektu budowlanego a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z archiwum.

ZIP  Projekt - Branża Kanalizacyjna
ZIP  Badania Geotechniczne
ZIP  Projekt organizacji ruchu na czas robót
ZIP  Projekt stałej organizacji ruchu
PDF  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budowa drogi
PDF  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Budowa kanalizacji deszczowej
PDF  Przedmiar - branża drogowa
PDF  Przedmiar - branża sanitarna

Część II: Formularze

DOC  Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty
DOCX  Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. wykluczenia
DOCX  Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
DOC  Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
DOCX  Załącznik nr 6 - Wykaz osób
DOCX  Załącznik nr 7 - Zobowiązanie
DOCX  Załącznik nr 8 - Grupa Kapitałowa
 

Część III Projekt umowy

PDF  Projekt umowy
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ

PDF  Zmiana treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.06.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ

PDF  Zmiana treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Zmiana treści SIWZ

PDF  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 09.07.2020 r.

PDF  Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę - skan dokumentu

PDF  Projekt zamienny

PDF  Postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

DOC  Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty - modyfikacja z dnia 09.07.2020 r.

PDF  Projekt umowy - modyfikacja z dnia 09.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540123563-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
 

III ZMIANA TREŚCI SIWZ

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu

PDF  Zmiana treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Przedmiar - modyfikacja z dnia 17.07.2020 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDF  Informacja z otwarcia ofert - skan dokumentu

PDF  Informacja z otwarcia ofert