Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/134/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506z późn. zm.) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy współwłaćicieli nieruchomości jest więcej aniżeli pól we wzorze deklaracji, stanowący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Łubnianach w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca; 2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 3) do 6 miesięcy od daty śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości powinien przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) do Urzędu Gminy Łubniany.
3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej epaczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .pdf określony niniejszą uchwałą.
4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346, z późn. zm.).
5. Układ informacji i powiązań deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 5. Z dniem 1 maja 2020 roku traci moc uchwała Rady Gminy w Łubnianach Nr VIII/48/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2020 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XIX//134/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PDFZalacznik1 XIX/134/20.pdf

PDFZalacznik2 XIX/134/20.pdf

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1478/

Metryczka
 • wytworzono:
  04-05-2020
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  13-05-2020 09:42
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 10:00
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 46
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl