Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/132/20

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 6 ust. 7 i ust. 9 pkt 3, art. 19 pkt 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm) oraz art. 15p i art. 15 q w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz Komunikatu Komisji Europejskiej określającego "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb udzielania pomocy przedsiębiorcom w celu wsparcia lokalnej gospodarki, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie ponoszenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w kontekście trwającej epidemii COVID-19. 2. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Łubniany wprowadza się następujące formy pomocy:
1) przedsiebiorcy, którzy prowadzą działalność wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r., poz. 566 z późn. zm.):
a) zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za miesiąc maj i czerwiec 2020 roku.

2) mikro, mali, średni i inni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późń. zm.) w sektorach takich jak produkcja, handel, usługi i wytwórczy:
b) przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości w zakresie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przypadających:
1 na dzień 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 15 sierpnia 2020 r.
2 na dzień 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 15 września 2020 r.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 obejmuje przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 r.; 2) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność, o której mowa w § 1 ust. 2; 3) w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
§ 3. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str.1, z późn. zm.). § 4. Warunek pogorszenia płynności finansowej, o której mowa w § 2 pkt 3, uważa się za spełniony, jezeli stosunek sumy środków pieniężnych, należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących wynosi mniej niż 1. § 5. Udzielenie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19". § 6. 1. Podatnik deklarujący zwolnienie lub przedłużenie terminu płatności podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach: 1) informacji o rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej oraz o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Podatnik korzystający ze zwolnienia lub przedłużenia terminu płatności podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania formularzy określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 w terminie 14 dni od ustawowych terminów zapłaty podatku. § 8. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia lub przedłurzenia terminów płatności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. § 9. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Łubniany. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódzctwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2)

DOCXZałącznik nr 1 XIX/132/20.docx

DOCXZałącznik nr 2 XIX/132/20.docx

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1457/

Metryczka
 • wytworzono:
  04-05-2020
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  13-05-2020 09:37
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 10:04
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 69
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl