Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012

 ZP.271.9.2012                                                                   Łubniany, dnia 27.06.2012r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

zamieszczone w BZP w dniu 27.06.2012r., nr ogłoszenia 222806-2012.
 

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,  www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

"Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m), podbudowa przepuszczalna, nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu -sztuczna trawa - o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST, wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.). Typ włókna: monofil. Skład chemiczny włókna: polietylen. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2. Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach –  2 sztuki, - siatki do bramek – 2 sztuki. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: - 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST. Technologia układania nawierzchni: technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki, - tablica do koszykówki epoksydowa  o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki, - mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki, - konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki. Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki, - siatka do siatkówki. Ogrodzenie terenu - szczegółowe rozwiązania wg. dokumentacji projektowej oraz SST. Oświetlenie terenu - oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 12 m oraz dwóch o wysokości 8m. Szczegółowe rozwiązania wg. dokumentacji projektowej oraz SST. Chodniki - ciągi komunikacyjne – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Ponadto w ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: przełożenia istniejącej linii kablowe nN do pobliskiego budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, przełożenia przyłącza wodociągowego do tego budynku oraz wykonania drenażu boiska z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST. Przebudowa istniejącej szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach – wg. dokumentacji projektowej oraz SST.

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV:  45.21.22.21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany - miejscowość Łubniany.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany – 105 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2012r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipca 2012r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 – sala konferencyjna. 

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wadium – nie wymagane.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,

W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,

                                          e-mail:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową).

o wartości co najmniej 800 000,00 złotych brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto) każda z robót budowlanych.

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

W tym dysponują co najmniej osobami:

- przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

10

Warunki gwarancji - oświadczenie

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i formularzu umowy

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 
Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć: 
1.       Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
2.       Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.


Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. 2) Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3) Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, b) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający, c) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony, d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę, e) zmiana terminu wykonania: w przypadku konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej, wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy 5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4) jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi. 6) Zmiany, o których mowa w ust. 4) mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu wykonania usługi (wynagrodzenia Wykonawcy), b) zmiana obowiązujących przepisów, c) siła wyższa. 7) Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę pracowników w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany pracownika, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Samorządu Województwa Opolskiego

                                                                                                                   
Wójt Gminy Łubniany 
                             Krystian Baldy                                       
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA:

PDFPismo ZP.271.9.A.2012 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf (65,77KB)
PDF03_przekrój konstrukcyjny przez boisko wielofunkcyjne.pdf (423,87KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2012-06-27