Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XVII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 02.03.2020 r.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, (14:22:00)


1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:22:00)

Obrady rozpoczęto 2020-03-02 o godz. 14:22:42, a zakończono o godz. 15:20:29 tego samego dnia.Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta, przywitał wszystkich zebranych Radnych, gości, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele, Prezesa Banku Spółdzielczego w Łubnianach oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego.
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Piotr Blach
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Tomasz Pyka
 10. Zbigniew Romanowski
 11. Tomasz Żelasko

Według listy obecności (Zał. Nr 1), w posiedzeniu wzięło udział 11 radnych, wobec czego wszystkie decyzje, uchwały oraz wnioski będą miały moc wiążącą.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:27:00)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2), po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • PRZECIW (1):
  Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty, przy jednym sprzewciwie.
1.2. zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Łubniany (14:27:00)

Wobec braku pytań oraz uwag do protokołu z XVI sesji, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Gminy Łubniany (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Wobec głosowania, protokół z XVI sesji został zatwierdzony dziesięcioma głosami „za” i  jedynym wstrzymującym się.
2. Podjęcie uchwał: (14:28:00)
2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:28:00)

Jako pierwszy, głos zabrał Wójt Gminy, prosząc Radnych Gminy o przyjęcie autopoprawki do wspomnianej uchwały. Poinformował również, iż przygotowanie autopoprawki, było sygnalizowane już podczas posiedzenia Komisji Organizacyjno Finansowej.
Następnie głos zabrała p. Kępa – Danek – Skarbnik Gminy Łubniany, która poinformowała, iż w dniu 26 lutego, komisje pozytywnie zaopiniowały projekt z dnia 21 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. P. Skarbnik, przedstawiła zebranym zmiany jakie autopoprawka nanosi zmiany w projekcie.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania nad przyjęciem autopoprawki.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, autopoprawka została jednogłośnie przyjęta.

O przedstawienie projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik, która przedstawiła proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie głosowania z posiedzenia Komisji Organizacyjno – Finansowej. P. Fila poinformował, iż Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Wobec głosowania, Uchwała Nr XVII/112/20 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 3)
2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025 (14:33:00)

Przewodniczący Rady Gminy, udzielił głosu p. Wójtowi, który podziękował za przyjęcie poprzedniej autopoprawki, po czym ponownie poprosił o przyjęcie autopoprawki do wspomnianego projektu uchwały. Szczegóły autopoprawki oraz zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawiła p. Skarbnik, która poinformowała również, iż w dniu 26 lutego, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Autopoprawka została jednogłośnie przyjęta.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie opinii Komisji Organizacyjno- Finansowej. P. Fila odpowiedział, że Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały. Wobec braku pytań oraz uwag, p. Buchta poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025 (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/113/20 została przyjęta (Zał. Nr 4)
2.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (14:37:00)

O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta Gminy.
P. Piestrak poinformował, iż Uchwała dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego, dla celów realizacji zadania pt. „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica”. Jest to dotacja celowa na podstawie ustawy o samorządzie gminny.
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o przedstawienie głosowania Komisji w sprawie uchwały. P. Fila zaznaczył, iż Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Wobec głosowania Uchwała Nr XVII/114/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 5)
Z powodów technicznych, Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Obrady wznowiono o godz. 14:45

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10
Sesję opuścili radni:
Krzysztof Deinert

2.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (14:46:00)

O omówienie projektu uchwały, p. Buchta poprosił p. Wójta. Włodarz Gminy Łubniany poinformował, iż przystępujemy do projektu pt. „Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 461  w miejscowości Dąbrówka Łubniańska”. Dodał również, że na rok 2020 zaplanowana kwota wynosi 200 000 zł pomocy, natomiast na rok 2021 180 000 zł. W ten sposób, Gmina chce się dołożyć do dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Łubnian oraz Dąbrówki Łubniańskiej. Przewidywana całkowita kwota tego projektu, to około 600 000 zł.
P. Kalina zapytał jaki charakter ma mieć przebudowa. P. Wójt odpowiedział, że będzie to przebudowa dwóch mostów, budowa chodnika, będzię ona obejmować Dąbrówkę Łubniańską oraz Łubniany do skrętu na Brynicę (do kapliczki).
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o informację, jak głosowała Komisja Organizacyjno -  Finansowa. P. Fila poinformował, że Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/115/20, została przyjęta (Zał. Nr 6)

2.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (14:50:00)

 

Projekt uchwały przedstawił p. Piestrak, który poinformował zebranych, że uchwała była podejmowana podczas prac Komisji w dniu 26 lutego br. Uchwała dotyczy pomocy finansowej dla powiatu Opolskiego w wysokości 4 566,37 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Studium Wykonalności Inwestycji, dla projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w Powiecie Opolskim etap III”. P. Piestrak dodał, że wraz z kilkoma gminami oraz liderem tego projektu, czyli Starostwem Powiatowym w Opolu, przygotowuje się do naboru w ramach tzw. strategii nisko emisyjnych. W przypadku naszej Gminy, do tego naboru ma zostać zgłoszony kolejny odcinek, od końca miejscowości Biadacz (tj. od lasu między Biadaczem a Masowem) do Kościoła w Łubnianach. Studium Wykonalności Inwestycji jest potrzebne, do przygotowania i złożenia tego projektu do Aglomeracji Opolskiej.
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o przedstawienie głosowania Komisji w sprawie projektu uchwały. P. Fila poinformował, że Komisja Organizacyjno – Finansowa głosowała „za” przyjęciem uchwały.
Wobec braku uwag oraz pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/116/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 7)
2.6. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III” (14:55:00)

Przewodniczący Rady Gminy, o zabranie głosu poprosił Zastępcę Wójta Gminy Łubniany. P. Piestrak poinformował, że uchwała dotyczy tego samego projektu, co uchwała poprzednia. Jest to tzw. uchwała intencyjna, podejmowana na początku prac nad wspólnym projektem. Dodał również, że go tego projektu przystępuje: powiat opolski – lider partnerstwa, gmina Dąbrowa, gmina Komprachcice, gmina Niemodlin, gmina Popielów, gmina Prószków, gmina Ozimek oraz gmina Tarnów Opolski. P. Piestrak podkreślił, że uchwała ta upoważnia do podpisania umowy w ramach partnerstwa.
P. Buchta poprosił o informację, jak głosowała nad projektem Komisja, podczas posiedzenia. P. Fila odpowiedział, że Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap III” (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/117/20, została przyjęta (Zał. Nr 8)
2.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach (14:56:00)

O przedstawienie projektu uchwały, p. Buchta poprosił P. Twardowską – inspektor ds. planowania przestrzennego. P. Twardowska przedstawiła zebranych proponowany projekt uchwał wraz z uzasadnieniem. Poinformowała również, o konieczności uzupełnienia wcześniejszej dokumentacji o analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, dokument przedstawia również analizę zgodności ze studium.
P. Buchta, poprosił o przedstawieni głosowania Komisji w sprawie omawianego projektu uchwały. P. Fila zaznaczył, że Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała nr XVII/118/20 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 9)

2.8. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (14:58:00)

Projekt uchwały przedstawił p. Kochanek – kierownik referatu budownictwa. Poinformował zebranych, iż zmiana dotyczy drogi w miejscowości Brynica, gdzie jest to droga dojazdowa do posesji przy ul. Powstańców Śląskich. Dodał również, że droga nie spełnia parametrów technicznych dróg gminnych, dlatego też powinna być drogą wewnętrzną.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie głosowania Komisji Organizacyjno – Finansowej. P. Fila poinformował, iż Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/119/20 została przyjęta (Zał. Nr 10)
2.9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2020 (14:59:00)

O przedstawienie projektu uchwały, p. Buchta poprosił inspektora ds. melioracji. P. Kansy przedstawił zebranym proponowany projekt uchwały wraz z jego uzasadnieniem, informując, iż program nie zmienił się pod względem programu podjętego w zeszłym roku.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie głosowania Komisji w sprawie omówionej uchwały. P. Fila poinformował, że Komisja głosowała „za” podjęciem uchwały.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2020 (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/120/20 została przyjęta (Zał. Nr 11)
2.10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej (15:01:00)

P. Pośpiech – Sekretarz Gminy Łubniany, przedstawiając uzasadnienie do odczytanego projektu uchwały, odniósł się do projektów uchwał, oznaczonych w porządku obrad w punktach od 2.10 – 2.14 . Poinformował, iż wszystkie uchwały dotyczą tej samej zmiany, mianowicie prokuratura w ramach kontroli, podejmowanych aktów prawa miejscowego, na zgodność z prawem powszechnie obowiązującym, dostrzegła iż w aktach prawnych znajdowały się naruszenia innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Wobec tego koniecznym jest dokonanie zmian w regulaminach korzystania z boisk, aby były one zgodne z obowiązującym prawem rangi ustawowej.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie głosowania Komisji. P. Fila odnosząc się do projektów uchwał oznaczonych w punktach 2.10 – 2.14, Komisja Organizacyjno- Finansowa głosowała „za” przyjęciem uchwał.
Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Przedszkolu w Łubnianach w oddziale zamiejscowym w Dąbrówce Łubniańskiej (15:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/121/20 została przyjęta (Zał. Nr 12)
2.11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy (15:06:00)

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(5):
  Waldemar Brisch, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/122/20 została przyjęta (Zał. Nr 13)

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Deinert


2.12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko- Orlik 2012” w Łubnianach (15:07:00)

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/188/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ”Moje Boisko- Orlik 2020” w Łubnianach (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/123/20 została przyjęta (Zał. Nr 14)
2.13. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach (15:07:00)

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/251/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/124/20 została przyjęta (Zał. Nr 15)
2.14. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej (15:08:00)

Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/125/20 została przyjęta (Zał. Nr 16)
2.15. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (15:08:00)

O zabranie głosu, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił kierownika referatu budownictwa. P. Kochanek poinformował, że ustawa dotyczy zmiany stawek za zamieszczanie reklam świetlnych i podświetlanych w pasie drogowym, po czym przedstawił uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie głosowania Komisji Organizacyjno – Finansowej. P. Fila poinformował, że Komisja głosowała „za” przyjęciem uchwały.
Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVII/126/20 została przyjęta (Zał. Nr 17)

2.16. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/105/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2020 (15:10:00)

P. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego przedstawiła zebranym uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o przedstawienie głosowania w sprawie omówionej uchwały. P. Fila poinformował, że Komisja Organizacyjno- Finansowa głosowała „za” przyjęciem uchwały.
Wobec braku pytań oraz uwag, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/105/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2020 (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(4):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Wobec głosowania, Uchwała Nr XVII/127/20 została przyjęta (Zał. Nr 18)
3. Wolne wnioski (15:12:00)

Jako pierwszy, głos zabrał Wójt Gminy Łubniany, który poinformował zebranych, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszycach otrzymał tzw. urlop zdrowotny, w związku z czym, jego funkcję będzie pełnić p. Ewa Mikołaszek.
Kolejno głos zabrał p. Krzyścin, który odniósł się do materiałów otrzymanych w ramach kontroli gminnych bibliotek publicznych. Zaznaczył, że dane dotyczące wypożyczeń książek w ciągu miesiąca są niestety małe. Wobec czego uważa, że biblioteki filialne są tylko po to, by robić statystykę. Analizując koszty, jakie filie generują a koszty związane z zakupem książek, stwierdził, że struktura wydatków jest zatrważająca, ponieważ rocznie biblioteki nas kosztują około 260 000 zł. Jedynie część kosztów pokrywana jest z dotacji Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na zakup książek, druga część pokrywana jest z środków gminnych. Nadal jednak pozostaje duża suma pieniędzy, która przeznaczana jest na etaty. P. Krzyścin podsumowując, uważa, że duże sumy pieniędzy przeznaczane są na utrzymanie filii,wobec czego warto było by utrzymywać je w innej formie, choćby poprzez zmianę oraz skrócenie godzin pracy bibliotek, dotyczy to również organizacji imprez, gdzie te obowiązki mógłby przejąć ŁOK. Kończąc swoją wypowiedź, p. Krzyścin skierował wniosek do Wójta, z prośbą o wnikliwą analizę ekonomiczną, zasadności wydatkowania pieniędzy, zasadności godzin otwarcia bibliotek.
4. Zamknięcie posiedzenia (15:20:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zakończył XVII posiedzenie Rady Gminy Łubniany.

Zakończono sesję (15:20:29)

Załączniki :
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr XVII/112/20
Nr 4 – Uchwała Nr XVII/113/20
Nr 5 – Uchwała Nr XVII/114/20
Nr 6 – Uchwała Nr XVII/115/20
Nr 7 – Uchwała Nr XVII/116/20
Nr 8 – Uchwała Nr XVII/117/20
Nr 9 – Uchwała Nr XVII/118/20
Nr 10 – Uchwała Nr XVII/119/20
Nr 11- Uchwała Nr XVII/120/20
Nr 12 – Uchwała Nr XVII/121/20
Nr 13 – Uchwała Nr XVII/122/20
Nr 14 – Uchwała Nr XVII/123/20
Nr 15 – Uchwała Nr XVII/124/20
Nr 16 – Uchwała Nr XVII/125/20
Nr 17 – Uchwała Nr XVII/126/20
Nr 18 – Uchwała Nr XVII/127/20

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

Protokołowała:
Anna Szałatkiewicz