Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 30.03.2020 r. - nadzwyczajna

Protokół z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 odbytej dnia
30 marca 2020r.

1. Otwarcie sesji: (08:50:00)
Obrady rozpoczęto 2020-03-30 o godz. 08:50:12, a zakończono o godz. 08:59:21 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków (Zał.nr 1):
1.    Ryszard Buchta
2.    Krzysztof Deinert
3.    Ewald Fila
4.    Waldemar Kalina
5.    Jarosław Krzyścin
6.    Tomasz Pyka
7.    Zbigniew Romanowski
8.    Tomasz Żelasko
 

1.1. stwierdzenie prawomocności obrad (08:50:00)

Przewodniczący Rady Gminy Pan R.Buchta otworzył obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, że na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych, co stanowi quorum di podejmowania uchwał. Wszystkie podjęte uchwały i rozstrzygnięcia będą miały moc wiążącą.

1.2. zatwierdzenie porządku obrad (08:50:00)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad (Zał. nr 2), wobec braku uwag i wniosków do zaproponowanego porządku obrad, poddał go pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (08:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska


2. Podjęcie uchwał (08:51:00)
2.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (08:51:00)

W tym punkcie o głos poprosił Wójta Gminy Łubniany p. P.Wąsiak. Po udzieleniu mu głosu  zgłosił autopoprawkę do wniesionego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020r. W uzasadnieniu do zgłoszonej autopoprawki p. P.Wąsiak wyjaśnił, że jest zmuszony zrezygnować z przeznaczenia kwoty 40 .000 zł na wydatki związane z promocją gminy, w tym organizację obchodów 30-lecia samorządu gminnego, który to jubileusz przypada na 2020r. Powyższe jest podyktowane epidemią panującą na obszarze całej Polski, a co za tym idzie, brakiem możliwości zorganizowania tych obchodów, planowanych na dzień 07 czerwca br. Jednocześnie wyjaśnił, że po zakończeniu epidemii można wrócić do tego tematu, ale już w oparciu o inną uchwałę. Przewodniczący R.Bucha podziękował za wyjaśnienie i zapytał radnych czy są jakieś uwagi lub pytania, a wobec ich braku zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (08:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Przewodniczący R. Buchta stwierdził, że autopoprawka została przyjęta jednogłośnie i przeszedł do procedowania całej uchwały. O głoś poprosił p. J.Krzyścin, który zapytał o program realizowany przez GOPS w zakresie podnoszenia jakości pracy Ośrodka? Na czym ten projekt ma polegać?
Odpowiedział p. P.Wąsiak – wyjaśniając , że projekt z dofinansowaniem środkami UE jest dedykowany instytucjom pomocy społecznej właśnie w zakresie sprawności i wydolności ich działania. Takie też są założenia projektu aby w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał GOPS, poprawić jego skuteczność i działanie. Dalej dodał, że szczegółowe rozwiązania można znaleźć w opisie projektu i te dane można pozyskać w każdym czasie z GOPS lub jeśli jest taka wola, to przez tut. Urząd.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący R.Buchta zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (08:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Żelasko, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku powyższego głosowania podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XVIII/128/20.
2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:56:00)

W tym punkcie ponownie o głos poprosił Wójta Gminy Łubniany p. P.Wąsiak. Po udzieleniu mu głosu  zgłosił autopoprawkę do wniesionego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.  W uzasadnieniu do zgłoszonej autopoprawki p. P.Wąsiak wyjaśnił, że jest to konsekwencja zmian/autopoprawki przegłosowanej przez chwilą w pkt. 1.1. czyli zmiany budżetu gminy. Zgodność tych dwóch uchwał jest konieczna – wyjaśnił.
Przewodniczący R.Bucha podziękował za wyjaśnienie i zapytał radnych czy są jakieś uwagi lub pytania, a wobec ich braku zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (08:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

Przewodniczący R. Buchta stwierdził, że autopoprawka została przyjęta jednogłośnie i przeszedł do procedowania całej uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany (08:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku powyższego głosowania podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XVIII/129/20.
2.3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (08:57:00)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy R.Buchta przeszedł do kolejnego projektu uchwały i udzielił głosu Wójtowi Gminy Łubniany p. P.Wąsiak, w celu prezentacji uchwały. Pan P. Wąsiak wyjaśnił, że zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Opolu jest kolejnym etapem realizacji inwestycji, pn.: budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrówka Łubniańska. Inwestycja ta od początku planowana był z wykorzystaniem pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW, ale jej zaciągnięcie możliwe jest dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez organ stanowiący gminy. Jak wiadomo, mówił , jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy tej inwestycji, niebawem przekażemy plac budowy, należy bezzwłocznie przystąpić do realizacji formalności związanych z finansowanie przedmiotowego zadania. Dodał jeszcze, że tak uchwała jest dla niego osobiście, troszkę historyczna, gdyż po raz pierwszy przychodzi mu rekomendować uchwałę o zaciągnięciu pożyczki.
Przewodniczący R.Buchta zapytał o ewentualne wnioski i pytania, a wobec ich braku zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (08:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(7):
  Piotr Blach, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Maria Waleska

W wyniku powyższego głosowania podjęto jednogłośnie Uchwałę Nr XVIII/130/20.
3. Zamknięcie obrad (08:58:00)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. R.Buchta przeszedł do pkt.3 i zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy.
Zakończono sesję (08:59:21)

Załączniki:
Nr 1 – Lista obecności.
Nr 2 – Porządek obrad.
Nr 3 - Uchwałę Nr XVIII/128/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nr 4 - Uchwałę Nr XVIII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
Nr 5 - Uchwałę Nr XVIII/130/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Protokolant:

Piotr Pośpiech

Zatwierdził w imieniu Rady Gminy Łubniany:
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta