Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

RB.6721.1.2.2020.ET                                                                              Łubniany, dnia 3 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany uchwały nr XVII/118/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany (sekretariat, I piętro);
  2. ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany (pokój nr 2);
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ug@lubniany.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lubniany.pl w zakładce „RODO”.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach - skan dokumentu (284,15KB)

PDF  Załącznik graficzny do obwieszczenia - skan dokumentu (330,56KB)

JPEG  Załącznik graficzny do obwieszczenia (2,09MB)

DOC  Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (59,50KB)