Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XVI sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 27.01.2020 r.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (14:04:00)

Obrady rozpoczęto 2020-01-27 o godz. 14:04:24, a zakończono o godz. 16:04:15 tego samego dnia. Przewodniczący rady Gminy, p. R. Buchta, przywitał wszystkich zebranych Radnych, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy z p. Wójtem na czele, majora Wojciecha Bakalarza – przedstawiciela z Wojskowej Komendy Uzupełnień, p. Wice-prezesa Banku Spółdzielczego, p. Kierownik GOPS, Dyrektor GZEAS, Dyrektora ŁOK-u w Łubnianach.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków (Zał Nr. 1):

 1. Waldemar Brisch
 2. Ryszard Buchta
 3. Krzysztof Deinert
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Waldemar Kalina
 7. Jarosław Krzyścin
 8. Anna Patelska
 9. Tomasz Pyka
 10. Jacek Roguła
 11. Zbigniew Romanowski
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko


1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:04:00)

Na wstępnie głos zabrał p. Wójt, prosząc Radnych o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej na rok 2020, a w jego miejsce przyjęcie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Ewald Fila

Przewodniczący Rady Gminy, przedstawił proponowany porządek obrad, z wprowadzonymi przez Wójta propozycjami zmian (Zał Nr. 2)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Ewald Fila

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
1.2. zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Gminy Łubniany (14:09:00)

Wobec braku uwag oraz pytań, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ewald Fila

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Gminy Łubniany (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec głosowania, protokół z XV sesji, został jednogłośnie przyjęty.
2. Informacja na temat Wojsk Obrony Terytorialnej – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu (14:10:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta, oddał głos p. majorowi Wojciechowi Bakalrz. P. Balakarz, w imieniu Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, przedstawił informacje na temat tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. P. Bakalrz poinformował, iż 2016 r. została powołana ta formacja jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych. Istotą tej formacji jest to, że ma ona liczyć około 50 000 zł, ale jedynie 10% stanowią żołnierze zawodowi. Pozostałe 90% to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej. Podkreślił, iż sama nazwa wskazuje, że są to żołnierze miejscowi, z danego terenu. Misją tzw. „Terytorialsów” jest obrona i wpieranie  lokalnych społeczności, nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju bądź kryzysu. Ich mottem jest „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Następnie p. Bakalarz poinformował o zasadniczych oraz szczegółowych celach działania, dodając, iż Wojska Obrony Terytorialnej przypisane są do danego terenu. Omówił również kwestie: przeznaczenia tych wojsk, etapy budowy WOT, strukturę budowy batalionu, charakterystykę sekcji lekkiej piechoty, podział stałego rejonu odpowiedzialności dla województwa opolskiego. Szczegółowo zostały przedstawione warunki powołania do TSW, proces powołania, sposób w jaki pełni się służbę terytorialną, schemat postępowania rekrutacyjnego oraz korzyści z bycia tzw. „terytorialsem”.

Przedstawiona prezentacja przez p. Bakalarza stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z podejmowanych działań i decyzji w okresie między sesjami (14:34:00)

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Łubniany, p. Paweł Wąsiak. P. Wójt poinformował, że czas międzysesyjny, był również czasem świątecznym, wobec czego podziękował wszystkim za złożone życzenia, spotkania z mieszkańcami, mając nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią. Jednocześnie pozdrowił i życzył wszystkiego najlepszego wszystkim babciom oraz dziadkom z okazji ich święta. P. Wąsiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym, został zorganizowany bal charytatywny, serdecznie podziękował wszystkim organizatorom oraz wszystkim instytucjom, środowiskom, które przyczyniły się do tego, aby ten bal powstał. Podziękował p. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. dyrektorowi Łubniańskiego Ośrodka Kultury, szkołom podstawowym, wszystkim seniorom, osobom młodym oraz każdej osobie, która przyczyniła się do powstania tego wydarzenia. W sposób szczególny p. Wójt podziękował radnej, p. Waleskiej za przygotowane kwiaty, robione ręcznie. Kwiaty te były wręczane wszystkim osobom, które wylicytowały daną rzecz. Wójt przekazał na ręce p. Waleskiej podziękowania. P. Wójt podziękował również, wszystkim osobom, które przyczyniły się do mnogości przedmiotów skierowanych na licytację. Ponieważ wszystkich przedmiotów, nie udało się zlicytować, p. Wójt zaprosił do licytowania przedmiotów na „bazarku Karolka”, który mieści się na stronie portalu społecznościowego. Przekazał również serdeczne podziękowania, wszystkim uczestnikom balu. Kontynuując, p. Wójt zaznaczył, że w okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami gazowni, w sprawie rozbudowy sieci gazowniczej w naszej Gminie. Rezultatem tej rozmowy, jest przedłożona na dzisiejszej sesji Uchwała dotycząca zmniejszenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci gazowniczej. Działania spowodowane są tym, iż chcemy poprawiać jakość powietrza w naszej gminie, który jest celem nadrzędnym. P. Wójt podkreślił, również, że w tym czasie, został ogłoszony przetarg na rozbudowę i budowę kanalizacji w Dąbrówce Łubniańskiej, I etap do ul. Szkolnej, z wielkim entuzjazmem przyjmowany jest także projekt pt. „ Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany, poprzez likwidację wysoko emisyjnych źródeł ciepła”. W roku 2019 wypłacono 13 wniosków, które wpłynęły od mieszkańców gminy. Podkreślił, iż po rozmowach i ocenach tego projektu, można stwierdzić, że mieszkańcy są zadowoleni, że przy okazji wymiany źródła ciepła, jest znaczący „zastrzyk” finansowy, dla każdego gospodarstwa, które zdecyduje się na wymianę pieca. Wobec tego, podziękował za włożoną pracę referatowi Inwestycji, oraz p. kierownik Patrycji Zawadzkiej. Kolejno p. Wójt zaznaczył, że rozpoczęła się budowa sieci światłowodowej, wobec czego pojawiły się haki na słupach Tauronowskich w Kępie i Luboszycach, poprosił również, aby mieszkańcy podpisywali upoważnienia i zgody na to, by kabel mógł przechodzić nad posesjami. P. Wójt poinformował o spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, na którym potwierdzono plany i inwestycje, a mianowicie: przebudowa centrum Brynicy, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w Dąbrówce łubniańskiej, poprzez budowę chodnika; w części miejscowości Łubniany, do skrzyżowania na Brynicę, również budowa chodnika, bądź ciągu pieszo – rowerowego, co zostanie uzgodnione na etapie projektu. Kończąc swoją wypowiedź, p. Wójt poinformował o działaniach związanych ze ścieżką pieszo – rowerową na odcinku Kępa – Biadacz. Ponieważ ostatnio obiecał, że przetarg pojawi się w połowie stycznia tego roku, jednak ze względu na konieczność szczegółowego rozpisania poszczególnych odcinków do przetargu, ponieważ być może uda się, odcinek Kępa – Biadacz, współfinansować ze środków Unii Europejskiej, prace nadal trwają i przyczyniają się do opóźnienia terminu połowy stycznia. Ma jednak nadzieję, że uda się to rozwiązać na przestrzeni przyszłego tygodnia. P. Wójt serdecznie zaprosił zainteresowanych mieszkańców na spotkania, podczas wtorkowych dyżurów, po wcześniejszym umówieniu się. Zachęcił również do kontaktu mailowego oraz poprzez środki masowego przekazu, prosząc, aby mieszkańcy nie czekali ze swoimi problemami do zebrań sołeckich, ponieważ nie zawsze może być na nich obecny.
 

4. Podjęcie uchwał (14:46:00)
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:46:00)

W tym punkcie o zabranie głosu Przewodniczący rady poprosił p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek przedstawiła proponowane zmiany do budżetu na 2020 r.

Przewodniczący poprosił o przedstawienie głosowań z posiedzenia Komisji w związku z projektem uchwały.

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Z. Romanowski, poinformował, że Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej, p. W. Kalina, poinformował, że Komisja Rolno - Gospodarcza głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały

Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła, poinformował, że Komisja Oświatowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Wobec braku pytań do Uchwały, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec głosowania, Uchwała Nr XVI/98/20, została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 4)
4.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (14:48:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. Buchta, o przedstawienie tematu, poprosił p. Mariusza Piestrak, z-ca Wójta. P. Piestrak poinformował, iż wprowadzane zmiany dotyczą dbania o jakość powietrza w gminie, o czym wspomniał wcześniej p. Wójt. Poinformował, iż w ramach tej uchwały zostaje zmieniona stawka za zajęcie pasa drogowego, tj. za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Następnie p. Wójt przedstawił zmiany w stawkach, w przedstawionej uchwale.
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił, aby Komisje stałe przedstawiły głosowanie z posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Z. Romanowski, poinformował, że Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej, p. W. Kalina, poinformował, że Komisja Rolno - Gospodarcza głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła, poinformował, że Komisja Oświatowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Wobec braku pytań oraz uwag do projektu uchwały, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/99/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 5)
4.3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. (14:52:00)

W tym punkcie, o zabranie głosu, p. Buchta poprosił p. Kansy – inspektora ds. melioracji. P. Kansy, przedstawił cel oraz uzasadnienie do projektu uchwały, informując iż program został bardziej sprecyzowany.

P. Kalina zapytał, na jakie cele, można przeznaczyć te środki.

P. Kansy odpowiedział kątem sołectwa, że dla dzieci, w ramach różnych okazji, można zakupić gry edukacyjne, lub wyjazd na szkolenia związany z profilaktyką lub przeciwdziałaniem narkomanii.

P. Kalina ponownie zapytał, czy malowanie twarzy, lub „dmuchańce” podczas festynów, będzie można finansować z tego programu.

P. Kansy odpowiedział, że będzie trzeba sprawdzić to pod kątem merytorycznym, ponieważ ten program, w porównaniu do innych lat, jest inny. Na podstawie wniosku będzie weryfikowane, czy zapotrzebowanie jest zgodne z programem.

P. Kalina zapytał, kto będzie o tym decydował.

P. Kansy, udzielając odpowiedzi, poinformował, że zgodnie z programem, o wszystkim decyduje Wójt.

Przewodniczący Rady Gminy, poprosił Przewodniczących Komisji  o przedstawienie głosowań z posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Z. Romanowski, poinformował, że Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej, p. W. Kalina, poinformował, że Komisja Rolno - Gospodarcza głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały

Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła, poinformował, że Komisja Oświatowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.

Wobec braku dalszych pytań, p. Buchta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/100/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 6)


4.4. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieodpłatnych miejsc parkingowych oraz cen produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach (14:56:00)

O zabranie głosu w tym punkcie, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, p. Deinerta. P. Deinert przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, informując iż Komisja Skarg, Wniosków i petycji uznała petycją za bezzasadną.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy, poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieodpłatnych miejsc parkingowych oraz cen produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec głosowania Uchwała Nr XVI/101/20 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 7)
4.5. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej miejsc parkingowych oraz poparcia dla petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski (14:59:00)

Przewodniczący Rady Gminy, ponownie poprosił Przewodniczącego Komsiji Skarg, Wniosków i petycji o przedstawienie projektu uchwały. P. Deinert, przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, informując iż Komisja uznała w części petycję za bezprzedmiotową. Dodał również, iż w drugiej części petycji, rekomenduje się nieuwzględnianie treści petycji.

Wobec braku pytań oraz uwag, p. Buchta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej miejsc parkingowych oraz poparcia dla petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XVI/102/20, została przyjęta jednogłośnie (Zał. Nr 8)
4.6. w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:02:00)

Jako pierwszy w tym temacie, głos zabrał p. Wójt. Poinformował, iż względem uwag, do projektu uchwały, zgłoszonych na posiedzeniu Komisji, naniesiono poprawki, wobec czego uprzejmie prosi o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, autopoprawka do projektu uchwały, została przyjęta jednogłośnie.

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

O przedstawienie tematu, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił p. kierownik referatu promocji. P. S. Heisig – Brzana, przedstawiła wszystkim zebranym uzasadnienie do projektu uchwały.
Wobec braku pytań, oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy, poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Waldemar Kalina

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XVI/103/20, została jednogłośnie przyjęta. (Zał. Nr 9)
4.7. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:06:00)

Przewodniczący Rady Gminy, oddał głos p. Wójtowi. P. Wójt, ponownie poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały, informując, że jest ona wynikiem zgłoszonych uwag podczas posiedzenia Komisji.

Nastąpiła zmiana quorum (15:07:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec głosowania, autopoprawka została jednogłośnie przyjęta.

  O Przedstawienie projektu uchwały,. P. Buchta poprosił ponownie p. Heisig – Brzanę. P. Kierownik ref. Promocji, przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Wobec braku pytań oraz uwag, p. Buchta poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVI/104/20, została jednogłośnie przyjęta.(Zał. Nr 10)
4.8. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2020 (15:10:00)

W tym punkcie głos zabrała p. Bort, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, która szczegółowo przedstawiła zebranym uzasadnienie do projektu uchwały.

Wobec braku pytań, oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2020 (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/105/20, została jednogłośnie przyjęta.(Zał. Nr 11)
4.9. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Łubniany na rok szkolny 2019/2020 (15:14:00)

O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił p. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego. P. Bort, przedstawiła zebranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku pytań, oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy, poddał projekt pod głosowanie.

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (15:16:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Łubniany na rok szkolny 2019/2020 (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

  W związku z powyższym, Uchwała Nr XVI/106/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 12)
4.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (15:16:00)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawił p. Mariusz Piestrak, z-ca Wójta. P. Piestrak poinformował, że przedłożona uchwała jest realizacją umowy zawartej z Zarządem Dróg Powiatowych. Dodał również, że projekt uchwały dotyczy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie centrum Łubnian. Odcinek obejmuje około 800 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 461 w kierunku Kup, tj. od ul. Brynickiej do okolic Kościoła w Łubnianach. P. Piestrak poinformował, że mowa jest o kwocie 500 000 zł, gdzie jest to 50% kosztów realizacji zadania, drugie 50%  pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego.
P. Buchta zapytał, jaka jest kwota wynikająca z wykonanego kosztorysu.
P. Wójt odpowiedział, że jest to około 990 000 zł.
P. Kalina zapytał, czy będzie to realizowane w tym roku.
P. Piestrak odpowiedział, że tak.
Wobec braku dalszych pytań, oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy, poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XVI/ 107/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 13)
4.11. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2020 (15:19:00)

O zabranie głosu, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Oświatowej. P. Roguła, przedstawił zebranym plan pracy Komisji Oświatowej na rok 2020, z podziałem na I i II półrocze.
Wobec braku pytań, oraz uwag, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświatowej na rok 2020 (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/108/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 14)
4.12. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej na rok 2020 (15:22:00)

Przewodniczący Rady Gminy, o zabranie głosu, poprosił Przewodniczącego Komisji Rolno-Gospodarczej. P. Kalina przedstawił proponowany plan pracy Komisji na 2020 r.
Wobec braku pytań, oraz uwag, p. Buchta przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolno – Gospodarczej na rok 2020 (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/109/20 została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 15)
4.13. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej na rok 2020 (15:24:00)

W sprawie planu pracy Komisji Organizacyjno- Finansowej, głos zabrał, oraz temat przedstawił Przewodniczący Komisji, p. Brisch.
Wobec braku pytań, oraz uwag, p. Buchta przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Organizacyjno – Finansowej na rok 2020 (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/110/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 16)
4.14. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 (15:26:00)

O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. P. Romanowski przedstawił proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Wobec braku pytań, oraz uwag, p. Buchta, przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Blach

Wobec powyższego, Uchwała Nr XVI/111/20, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 17)
5. Wolne wnioski (15:28:00)

W tym punkcie, jako pierwszy, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy. P. Buchta, odczytał informację dotyczącą sprawozdania z średniego wynagrodzenia nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany. Poinformował, iż ze sporządzonego sprawozdania wynika, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie gminy Łubniany, osiągnęli średnie wynagrodzenia, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. (Zał. Nr 18)

Nastąpiła zmiana quorum (15:33:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Kolejno głos zabrał Wice- Przewodniczący Rady Gminy, p. Dreier, który odczytał pisma, skierowane do Rady Gminy, od mieszkanki Jełowej. Poinformował, iż pisma dotyczą: niszczenia praw do samodzielnego decydowania o rozwoju gospodarstwa rolnego, oraz pozyskanego sprzętu do produkcji roślinnej.

Nastąpiła zmiana quorum (15:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Brisch

Kolejno głos zabrał p. Krzyścin. Poinformował zebranych, iż na połączonym posiedzeniu Komisji, jednym z najważniejszych punktów porządku obrad, była informacja na temat działalności Łubniańskich Wodociągów i Kanalizacji. Podczas posiedzenia, omawiana była kwestia awarii sieci kanalizacyjnych, oraz pisma p. A.K., która w okresie świąt miała problemy z kanalizacją. Ponadto, p. Krzyścin dodał, że na połączonym posiedzeniu Komisji, padło stwierdzenie, iż mieszkańcy powinni mieć zawór zwrotny w instalacji, który zapobiegałby takim awariom. Ponieważ takich problemów jest więcej, p. Krzyścin orientował się jak wygląda sytuacja w innych sołectwach. Dodał, iż mieszkańcy, nie mają świadomości, że takie zawory powinny być montowane, wobec czego, należałoby informować o możliwości bądź konieczności założenia takich zaworów. Uważa również, że nie można liczyć w tej kwestii na Łubniańskie Wodociągi, ponieważ po ostatnim spotkaniu można wywnioskować, iż nie będzie woli współpracy Prezesa ŁWiK z mieszkańcami. Zdaniem p. Krzyścina, Gmina powinna przejąć część zadań ŁWiK-u, współpracować z mieszkańcami, oraz uświadamiać ich, co zrobić, aby uniknąć takich awarii. P. Krzyścin dodał również, iż skontaktował się z p. A.K., aby dowiedzieć się, jak wgląda jej sytuacja na dzień dzisiejszy, wobec czego uzyskał informację, iż szkody, zostały pokryte z polisy ŁWiK-u, jednak nie jest zadowolona z przebiegu usuwania skutków awarii. W Przekazanym mailu, poinformowała, że nie zostało uprzątnięte podwórko, które również zostało zalane fekaliami, poprosiła również, o konkretną informację czy taki zawór powinien być zamontowany. P. Krzyścin podkreślił, że sprawa jest na tyle istotna, że należy zadziałać tak, aby do takich awarii nie dochodziło.

Nastąpiła zmiana quorum (15:35:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (15:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Brisch

P. Kalina poinformował, że jeżeli poszkodowana, otrzymała odszkodowanie, to nie do p. Cieślika należy sprzątanie. Dodał również, że jak ktoś otrzyma odszkodowanie na przykład za zniszczony samochód, to nie do ubezpieczalni należy naprawa tego samochodu.

P. Krzyścin odpowiedział, że nie wie, ponieważ nie zna tej sprawy dokładnie, jednak należałoby się tą sprawą zainteresować, jakie odszkodowanie ta Pani dostała i za co.

P. Kalina dodał, dlaczego p. Krzyścin uważa, że prezes ŁWiK nie współpracuje. Był obecny na posiedzeniu komisji, na którym przedstawił trzy plany. Zapytał więc, dlaczego p. Krzyścin uważa nie ma współpracy.

P. Krzyścin odpowiedział, że jest dla niego oczywiste, że nie ma współpracy pomiędzy ŁWiK-iem a mieszkańcami, skoro mieszkańcy nie wiedzą, że powinien być zawór. Dodał również, że skoro ŁWiK instaluje nowe zestawy przepompowni i nie sprawdza, czy ten zawór jest, oraz nie informuje mieszkańca, że tego zaworu nie ma, to uważa, że tej współpracy nie ma.

P. Kalina poinformował, że należy sprawdzić w dokumentację. Powołując się na słowa p. Prezesa, dodał, że poprzedni Wójt pisał w rozporządzeniu, że każdy ma mieć zawór zwrotny.

P. Krzyścin, powiedział, aby p. Kalina sprawdził jak wygląda sytuacja u mieszkańców jego sołectwa. Ponieważ mieszkańcy Brynicy nie wiedzą, że taki zawór powinien być, oraz nikt ich o tym nie informował. Dodał również, że nowe zestawy, są montowane bez tych zaworów. Uważa, że jeżeli firma ŁWiK usuwa skutki tych awarii, a nie stara się współpracować z tymi mieszkańcami, żeby do tych awarii nie dochodziło, to firma ta nie chce współpracować z mieszkańcami.

P. Buchta poinformował, że również był obecny na posiedzeniu Komisji, gdzie była rozmowa na ten temat, i zrozumiał, że montaż zaworu, ma być po stronie właściciela. Zapytał również, czy w warunkach przyłączeń, które wydaje gmina na budowę tej części kanalizacji, jest zapisany zawór zwrotny.

P. Krzyścin potwierdził, iż jest to po stronie mieszkańców, jednak mieszkańcy nie mają świadomości, że taki zawór powinien być zamontowany.

Nastąpiła zmiana quorum (15:52:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

P. Deinert, zaproponował, aby taką informację opublikować na stronie gminy.
P. Wójt dodał, iż w warunkach przyłączeniowych jest mowa na ten temat, jednak jest tam również taka informacja, że ŁWiK może podpisać umowę na odbiór ścieków, po spełnieniu wszystkich warunków przytoczonych w piśmie. To znaczy, że przed podpisaniem umowy, powinno być sprawdzone, czy dany zawór jest założony na sieć, czy nie. P. Wójt uważa, że wina leży po jednej jaki drugiej stronie. Ponieważ, jeżeli mieszkaniec nie chce, bądź nie wie że taki zawór ma zostać założony, to z warunków wynika, że w obowiązku ŁWiK nie podpisały umowy na odbiór ścieków oraz poinformowały mieszkańca, że taka czynność powinna być wykonana.
Kolejno głos zabrał p. Romanowski. Poinformował, odnosząc się do umowy, iż zmieniły się pewne standardy obsługi. Pierwsza próba renegocjacji umowy była 2016 r., z której nic nie wynikło. P. Romanowski uważa, że p. Prezes nie realizuje punktów zapisanych w  umowie, więc uważa, że nie ma dobrej woli współpracy. Uważa więc, że należało by się pochylić nad zmianą umowy.
P. Wójt dodał, że czuje się w obowiązku, że jest prowadzona rozmowa o osobie, której nie ma na Sali.

P. Buchta przerywając p. Wójtowi dodał, że planowane jest kolejne spotkanie z p. Cieślikiem, aby omówić wszystkie kwestie, a kolejno zaprosić p. Prezesa.

P. Wójt dodał, że zasadnym jest, aby podczas takich rozmów obecny był p. Prezes, aby na każdy zarzut, mógł się wypowiedzieć, wobec czego teraz uważa tą rozmowę za niezasadną.

Następnie głos zabrała p. Waleska, która zgłosiła, że firma Strach, nie odbiera śmieci na przystanku w Dąbrówce Łubniańskiej.

Kolejno P. Kalina, poinformował, iż mieszkanka podczas zebrania wiejskiego zawnioskowała o progi zwalniające na ul. Polnej w Biadaczu.

P. Wójt poprosił o formalny wniosek, poparty zgodą mieszkańców, na postawienie takich progów i o ile to możliwe ze wskazaniem miejsca gdzie takie progi miałyby powstać.

P. Kalina dodał, iż na zebraniu wiejskim, padło pytanie dotyczące opiekuna sołectw. Gdzie miał być wyznaczony pracownik, do którego mieszkaniec będzie mógł się zgłosić.

P. Wójt odpowiedział, iż w niedalekiej przyszłości, każde sołectwo będzie miało swojego opiekuna.

P. Kalina zapytał również, o kwestie uzupełnienia dokumentacji na ścieżki pieszo- rowerowe.

P. Wójt odpowiedział, że uzupełnienie dotyczy, odwodnienia, spraw: drzewnych, drogowych, sieci, elektryki, telekomunikacji. 

Przewodniczący Rady Gminy ponownie oddał głos p. Krzyścinowi, który poinformował, że zależy mu, aby sprawa sieci kanalizacyjnych nie była odwlekana, aby do takich awarii więcej nie dochodziło. P. Krzyścin podkreślił, że chciałby, aby Gmina zajęła się tym tematem.

P. Deinert, poprosił, aby zwrócić uwagę na odcinek w Kępie, a mianowicie na nowy chodnik od mostu, aż do przystanku, ponieważ można tam zauważyć nierówną kostkę.

P. Kalina zapytał o licytację budynku w Kępie, do którego Gmina miała podejść.

P. Wójt odpowiedział, że licytacja się odbyła, jednak gmina nie podeszła do licytacji, ponieważ w tym roku budżetowym nie ma przeznaczonych na to środków. Gdyby licytacja odbyła się do końca 2019 r. to przystąpilibyśmy do licytacji.

P. Kalina zapytał, jaka była to kwota.

P. Wójt odpowiedział, że rozpoczęcie licytacji było od kwoty 250 000 zł.

P. Kalina dodał, że szkoda, że nie udało się zrealizować tego pomysłu.

P. Brisch, dodał, że dobrym pomysłem był montaż progu zwalniającego w Kępie, jest on jednak niewidoczny co może powodować kolizje. Zapytał również, na jakim etapie jest przystąpienie do remontu mostu w Kolanowicach.

P. Wójt odpowiedział, że nie jest w posiadaniu takich informacji, jednak poruszy ten temat z p. Dyrektorem.

P. Piestrak dodał, iż Zarząd Dróg Powiatowych obiecał, że most, na pewno nie zostanie w całości wyłączony z ruchu. Drożność komunikacyjna zostanie wobec tego zachowana.

P. Wójt poinformował, w kwestii pierwszego pytania p. Brischa, że dzięki zamontowaniu progów zwalniających w Kępie, można zaobserwować spowolnienie ruchu. Jeśli chodzi jednak o oznakowanie progów, jest ono zgodne z rozporządzeniem do montowania takich progów.

P. Buchta dodał, że jeden ze znaków, umiejscowiony jest praktycznie za drzewem, przez co można go nie zauważyć.

P. Piestrak odpowiedział, że jeżeli kierowca nie jest w stanie zauważyć znaku, to jak mógłby zauważyć na przykład pieszego, który wyszedł by zza drzewa. Wszystko więc zależy od prędkości z jaką jedzie kierowca.

Nastąpiła zmiana quorum (15:55:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

P. Deinert dodał, że warto by zamontować same odblaski na progu zwalniającym, by był lepiej widoczny

P. Wójt odpowiedział, że ta kwestia zostanie poruszona.

P. Patelska dodała, że popiera montowanie takich progów, i cieszy się, że kierowcy, którzy jadą z nadmierną prędkością zaczną zwalniać. Dodała również, że wystąpiła z interpelacją w sprawie takiego progu w Luboszycach w okolicy zakrętu przy cmentarzu, wobec czego ma nadzieję, że odpowiednia Komisja uzna za stosowne zamontowanie takiego progu w proponowanym miejscu.

P. Buchta, poinformował o wyrwie, około 30cm przy przystanku koło kapliczki w Łubnianach.

P. Pawelec poinformował, że zostanie informacja przekazana do zarządcy drogi. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, iż brał udział w gali laurów kompetencji i umiejętności, na której p. Czech otrzymał srebrny laur kompetencji i umiejętności, jako animator kultury w gminie Łubniany. Natomiast zespół Silesia, którego p. Czech jest opiekunem, uzyskał złoty laur kompetencji umiejętności.

P. Patelska, podziękowała Wójtowi w imieniu mieszkańców, za planowane wykonanie doświetlenia na ul. Krótkiej.

6. Zamknięcie obrad (16:04:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim za przybycie, oraz zamknął XVI posiedzenie Rady Gminy Łubniany.
Zakończono sesję (16:04:15)

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności
Nr 2 – Porządek obrad
Nr 3 – Informacja na temat Wojsk Obrony Terytorialnej – prezentacja
Nr 4 - Uchwała Nr XVI/98/20
Nr 5 - Uchwała Nr XVI/99/20
Nr 6 - Uchwała Nr XVI/100/20
Nr 7 – Uchwała Nr XVI/101/20
Nr 8 – Uchwała Nr XVI/102/20
Nr 9 – Uchwała Nr XVI/103/20
Nr 10 – Uchwała Nr XVI/104/20
Nr 11 – Uchwała Nr XVI/105/20
Nr 12 – Uchwała Nr XVI/106/20
Nr 13 – Uchwała Nr XVI/107/20
Nr 14 – Uchwała Nr XVI/108/20
Nr 15 – Uchwała Nr XVI/109/20
Nr 16 – Uchwała Nr XVI/110/20
Nr 17 – Uchwała Nr XVI/111/20
Nr 18 - Sprawozdanie z średniego wynagrodzenia nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

Ryszard Buchta

Protokołowała

Anna Szałatkiewicz