Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60000 euro na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylno - odcinek III.

ZP/341-0/7/2006                                  Łubniany, dnia 07.08.2006r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany,
46-024 Łubniany ul. Opolska 104,
woj. opolskie, pow. opolski ,
tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylno – odcinek III"

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w BZP.

/Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest : budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- obsługa geodezyjna budowy,
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty montażowe,
- nawierzchnie zjazdów,
- podbudowa drogi,
- nawierzchnia bitumiczna,
- zagospodarowanie poboczy,

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 901/05 z dnia 12.12.2005r. W ramach niniejszego postępowania realizowana będzie część decyzji, dotycząca działek nr: 130/62; 184/62 – km 5, 71/24, 75 i 129 – km 4.

Odcinek III – długość – 1979,74 m
               - szer. podstawowa projektowanego odcinka – 3,0 m
               - szer. poboczy – 2 x 1,00 m
               - mijanki o następujących parametrach : - dł. 25,0 i 50,0 m
                                                               - skosy 1:2
                                                               - poszerzenie od 5,00 m
Nawierzchnia jezdni i zjazdów : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 5 cm.
Na całym odcinku drogi wykonane zostaną nowe zjazdy na działki stanowiące pola uprawne.
Odmulenie istniejących rowów (średnia grubość odmulenia wynosi 30 cm) wraz z wyprofilowaniem skarp i obsianiem trawą.

Wartość szacunkowa powyżej 60 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. /Dz. U. z 24.05.2006r., Nr 87, poz. 604/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV : 45.23.31.40-2 Roboty drogowe,
        45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
        45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,
        45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg, 
        45.23.31.24-4 Drogi dojazdowe,

Miejsce realizacji : gmina Łubniany, miejscowość : Kobylno.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany : 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 14.09.2006r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2006r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga złożenia wadium  w wysokości 8.000,00 PLN.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 73,20 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym :  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym : Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                      Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                      Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                      e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

Sposób oceny

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

 

Spełniają wszystkie warunki określone             w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania          o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

3

aktualny odpis z właściwego rejestru      albo aktualne zaświadczenie o wpisie        do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie  o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega    z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem podatków,               z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności             lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie zalegają z uiszczeniem opłat oraz składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,        lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie      w całości wykonania decyzji właściwego organu

 

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -       w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców  oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia    tj. wykonali (zakończyli) jako główny wykonawca  w okresie ubiegłych pięciu lat       co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł.   

 

7

wykaz  kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia    tj. dysponują co najmniej  jedną osobą  legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem  zawodowym, w tym co najmniej 5 latami  w zakresie kierowania   robotami drogowymi.

8

 

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia        o wpisie na listę członków właściwej izby amorządu zawodowego.

 

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

 

Informacja banku lub kasy oszczędnościowo -kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych            lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót, oszacowanymi na sumę 200.000,00 zł bez zobowiązań z tytułu innych zamówień 

10

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                   Wójt Gminy Łubniany
                                                                   Dieter Wystub

                                              nowa podstrona, dodana 2006-08-07

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-08-07