Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na budowę parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa

ZP/341-0/8/2006                                    Łubniany, dnia 01.09.2006r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Łubniany,
46-024 Łubniany ul. Opolska 104,
woj. opolskie,pow. opolski,
tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,
www.lubniny.pl, e-mail:zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Budowa parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa"

/Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest : budowa parkingu na samochody osobowe w Jełowej przy ul. Oleskiej (w ciągu drogi powiatowej nr 1710, działki nr 208/158 i 852/246), w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- stanowiska postojowe szer. 2,50m i dł. 5,00m – 14 szt.,
- stanowiska postojowe szer. 3,50m i dł. 5,00m – 2 szt.,
- stanowiska usytuowane prostopadle do drogi manewrowej szer. 5,00m,
- nawierzchnia parkingu betonowa z kostki brukowej uniwersalnej gr. 8cm, na podbudowie z tłucznia,
- projektowany odcinek chodnika przy parkingu postojowym o szer. użytkowej 2,50m i dł. 42,00m,
- projektowana przebudowa obu zjazdów na parking postojowy z ulicy
Wolności i z ulicy Oleskiej na zjazdy o nawierzchni betonowej z kostki
brukowej uniwersalnej gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia,
- wycinka 9 drzew rosnących w obrębie projektowanej drogi manewrowej.
Powierzchnia stanowisk postojowych – 294,00m2, powierzchnia drogi manewrowej – 248,00m2.

CPV :  45.00.00.00-7 roboty budowlane,
         45.22.33.00-9 parkingi,
         45.23.31.40-2 roboty drogowe,

Miejsce realizacji : gmina Łubniany, miejscowość Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany : 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18.
Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2006r. o godzinie 9.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2006r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym : Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym : Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

Sposób oceny

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie zalegają z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują co najmniej jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

7

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

8

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie wykonawca musi złożyć do oferty został zawarty w SIWZ.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                    Dieter Wystub

nowa podstrona, dodana 2006-09-01

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-09-01