Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

Łubniany, 14 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

(Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r.
wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
Nr IN.I.743.112.2019.KD z dnia 2 stycznia 2020 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany - skan dokumentu

PDF  Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-11-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

JPEG  MPZP wsi Łubniany - rysunek

PDF  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr In.I.743.112.2019.Kd Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.

ZIP  Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany uchwalonego Uchwałą nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r.

PDFUzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany, uchwalonego uchwałą nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r.