Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany

ZP/341-0/6/2006                              Łubniany, dnia 13.07.2006r.

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 
Wójt Gminy Łubniany,

                46-024 Łubniany ul. Opolska 104,                

woj. opolskie, pow. opolski ,

tel. 077/4 270 533,

            fax. 077/4 215 024,           

www.lubniny.pl,

e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

                                                    

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany"

 

/Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest : przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

 

- przygotowanie posiłków (obiady, kanapki),

- dostarczenie posiłków do szkół ,

CPV : 55.32.10.00-6 Usługi przygotowania posiłków,

          55.52.40.00-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół,

Miejsce realizacji : gmina Łubniany, miejscowości : Łubniany, 

                          Luboszyce, Jełowa, Biadacz i Brynica.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Wartość zamówienia : poniżej 60 000 Euro.

Termin realizacji wymagany : od 1 września 2006r. do 30 czerwca 2008r. 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2006r. o godzinie 9.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.08.2006r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104  - świetlica.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Informacja na temat wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.


Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :

W zakresie proceduralnym : Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,

W zakresie merytorycznym : Joanna Rymarek, tel. 4270 547,  

                                       Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,

                                       e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177z późn. zm.)

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W celu potwierdzenia w/w warunków, Wykonawcy winni dostarczyć następujące dokumenty:

- oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualna decyzja właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw i usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie,

- deklaracja wartości odżywczej,

-  wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia,

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z aktualnymi świadectwami zdrowia wymaganymi w żywieniu zbiorowym,

- zaakceptowany druk umowy.

 

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

 

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie wykonawca musi złożyć do oferty został zawarty w SIWZ.  

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty           z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                                    Wójt Gminy Łubniany

                                                                    Dieter Wystub 

nowa podstrona, dodana 2006-07-13

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-07-13